piatok 13. decembra 2019

Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty


-          platné od 1.1.2020
-          zohľadňuje zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Ďalšia novela zákona o dani z príjmov


28.11.2019 NR SR schválila ďalšiu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná už od 1.1.2020.

Dôležité zmeny:

Skrátenie doby odpisovania pre vybrané budovy
·         pre daňovníkov zamestnávajúcich minimálne 50 zamestnancov
·         platí pre vlastné budovy
·         nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou
·         podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2
·         slúžiace najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere k zamestnávateľovi
·         6 ročná doba odpisovania
·         rovnomerná metóda


Oslobodené nepeňažné plnenie zamestnanca
·         pre zamestnancov v pracovnom pomere
·         na zabezpečenie ubytovania
·         najviac 100 EUR mesačne
·         u zamestnancov s PP 24 a viac mesiacov až 350 EUR mesačne
·         určí sa v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci

piatok 6. decembra 2019

K zverejneniu ďalších vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti od 1.1.2020

Dávame do pozornosti Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu (VYH36v20).
S účinnosťou od 1.1 .2020 sa vypúšťa povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie každoročne do konca januára. Vzhľadom na uvedenú zmenu sa odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020 vyplnili a podpísali „nové“ vyhlásenie.
Finančné riaditeľstvo SR bude po 31.12.2019 akceptovať aj „staré“ vyhlásenie (VYH36v18), ak tento vzor zamestnanec vyplnil a podpísal na zdaňovacie obdobie 2019.
Ak po 31.12.2019 dôjde k zmene podmienok, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi napr. zmenou vo vyhlásení, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami.

piatok 29. novembra 2019

Zvýšenie súm maximálnych nemocenských dávok v roku 2020

Po splnení zákonných podmienok poistenci môžu získať nárok na vyššie sumy 3 druhov dávok:
1. Nemocenské – pri práceneschopnosti to môže byť maximálne
a) pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 1 099,10 EUR
b) pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 135,70 EUR
2. Materské
a) pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne 1 498,70 EUR
b) pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne 1 548,70 EUR
3. Ošetrovné
Dávku Sociálna poisťovňa vypláca najviac za 10 dní, maximálna výška bude 366,40 EUR.

streda 27. novembra 2019

Povinný audit od 1.1.2020

Novelou zákona o účtovníctve sa upravujú podmienky pre posúdenie povinného auditu nasledovne:
Obchodné spoločnosti (nielen tie, ktoré povinne vytvárajú základné imanie) a družstvo, majú povinnosť overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom,
ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň 2 z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,

2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Platí na overenie závierok za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1. 2020, pričom splnenie podmienok v znení účinnom do 31.12.2019 sa posudzuje za účtovné obdobie končiace k 31.12.2019 podľa predpisu účinného do 31.12.2019.


sobota 23. novembra 2019

Finančná správa rozosiela do elektronických schránok na portáli

Tzv. softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa
Výzvy na pripojenie sa k systému im bude finančná správa posielať každý týždeň do konca roka.
Rozposlaním tzv. softwarningov upozorňuje nepripojených podnikateľov, aby sa zapojili do systému eKasa čo najskôr.
 
Ide o podnikateľov, u ktorých doteraz neeviduje ani jednu pripojenú VRP alebo ORP, hoci si podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a kód im bol pridelený.
Všetky pokladnice musia byť pripojené do systému eKasa najneskôr 1.1.2020.

sobota 9. novembra 2019

Znížená sadzba DPH od 1.1.2020

Novelou zákona o DPH dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby dane 10 % na vybrané druhy tovarov.
S cieľom podporiť printové média sa 10 % DPH použije na:
- noviny, časopisy a periodiká
(vychádzajúce najmenej 4x týždenne okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých reklama a inzercia predstavujú viac ako 50 % a okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých erotický obsah predstavuje viac ako 10 % celkového obsahu výrobku)
S cieľom zníženia spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín v maloobchode sa 10 % DPH použije na:
- zdravé mliečne výrobky
- 100 % ovčiu bryndzu
- zdravé ovocné a zeleninové štiavy
- med
- čerstvé pečivo
- prevažnú časť kategórie ovocia a zeleniny

nedeľa 3. novembra 2019

Zníženie sadzby dane z príjmov od 1.1.2020

Pozitívne zmeny zo zníženia sadzby dane z príjmov sa dotknú
a) fyzických osôb - 15 % sadzba dane:
- len pre SZČO (s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti)
- len pre SZČO, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahli v zdaňovacom období sumu 100 000,- EUR
- SZČO, ktorých príjmy (výnosy) prevýšili sumu 100 000,- EUR majú sadzbu dane 19 %, resp. 19 % a 25 % (podľa základu dane)

b) právnických osôb - 15 % sadzba dane
- len ak príjmy (výnosy) týchto PO neprevýšia v zdaňovacom období sumu 100 000,- EUR
- ak príjmy (výnosy) právnickej osoby prevýšia sumu 100 000 € za zdaňovacie obdobie, daň sa vypočíta sadzbou dane vo výške 21 %
- pre PO so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, platí až pre hospodársky rok začatý v r. 2020

nedeľa 20. októbra 2019

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 zverejnená v Zbierke zákonov

V Zbierke zákonov SR bolo dňa 16.10.2019 zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020:

- vo výške 580 EUR na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
- 3,333 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

streda 16. októbra 2019

SZČO s odkladom daňového priznania a sociálne poistenie

 • osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania sa k 1.10.2019 prehodnocoval vznik a zánik povinného poistenia
 • prehodnocoval sa aj vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať Sociálnej poisťovni
 • ak patríte k týmto SZČO nezabudnite zadať resp. zmeniť svoje platby najneskôr do 8.11.2019 (za mesiac október 2019)
 • o novej výške poistného ste boli/budete informovaní zásielkou zo Sociálnej poisťovne

nedeľa 6. októbra 2019

Dokladovanie daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole v školskom roku 2019/2020

Zamestnanci, ktorí si naďalej chcete uplatňovať daňový bonus u svojho zamestnávateľa, nezabudnite predložiť zamestnávateľovi potvrdenie školy, že Vaše dieťa študuje (pozor: denná forma) alebo potvrdenie úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.
Všetci zamestnanci, ktorí si chcete uplatniť v septembri 2019 nárok na daňový bonus, predložíte zamestnávateľovi doklad v písomnej “papierovej” forme.
Zákon nestanovuje formu predmetného potvrdenia.
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec naďalej predkladá predmetné Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi (zamestnávateľom je napr. fyzická osoba, s.r.o. ...).
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec nepredkladá potvrdenia zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (výkon práce vo verejnom záujme).
 
 

sobota 28. septembra 2019

SZČO a poistné do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020

Živnostníci budú od 1.1.2020 platiť odvody do Sociálnej poisťovne z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2020 suma 506,50 EUR.
 
Výška minimálneho poistného bude teda pre SZČO mesačne 167,89 EUR.
 
Maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 EUR.
Výška poistného bude pre SZČO mesačne z tohto vymeriavacieho základu 2 350,66 EUR.
Prvá splatnosť novej sumy poistného bude do 8. februára 2020. Tento deň pripadá na sobotu, splatnosť sa posúva na najbližší pracovný deň. SZČO budú v predstihu informované Sociálnou poisťovňou elektronicky prípadne poštou.

sobota 14. septembra 2019

Odvodové úľavy pre dôchodcov

Dôchodca – dohodár
Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tie osoby, ktoré už majú priznaný:
- starobný dôchodok
- predčasný starobný dôchodok
- invalidný dôchodok
- výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku
- alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok

Ide o dôchodcov, ktorí pracujú na:
- dohodu o vykonaní práce
- alebo dohodu o pracovnej činnosti

Títo dôchodcovia si môžu určiť 1 dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 EUR.
Ak príjem presiahne 200 EUR, poistné na dôchodkové poistenie sa platí len z rozdielu medzi príjmom a sumou 200 EUR.
Dôchodca je povinný písomne informovať zamestnávateľa na predpísanom tlačive o uplatnení výnimky a aj o skončení uplatňovania výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Dôchodca s predčasným starobným dôchodkom

- Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku iba ak jeho príjem z dohody za kalendárny rok presiahne 2400 EUR
- aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti

Dôchodca - SZČO
- ak vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného
- ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z vyššie uvedených dohôd, výnimku z 1 dohody si uplatniť môže

sobota 31. augusta 2019

14. plat a sociálne poistenie

Po prvýkrát 14. plat vyplatený v decembri 2019 bude oslobodený od platenia poistného na sociálne poistenie, za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
 
- oslobodenie najviac do výšky 500 eur
- 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
- pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31.10.2019 nepretržite aspoň 48 mesiacov
- zamestnancovi bol v júni 2019 vyplatený 13. plat

nedeľa 11. augusta 2019

Poistné do Sociálnej poisťovne pri súbehu živnosti a zamestnania

 • ak máte viac poistení – ako SZČO a súčasne ako zamestnanec, poistné platíte vždy prednostne z vymeriavacieho základu, ktorý dosahujete ako zamestnanec 
   
 • ak súčet oboch vymeriavacích základov nepresahuje mesačné maximum 6 678 EUR, platíte poistné v plnej výške aj ako zamestnanec, aj ako SZČO
   
 • ak je súčet oboch vymeriavacích základov vyšší ako mesačné maximum, ako zamestnanec platíte poistné v plnej výške a ako SZČO platíte poistné z rozdielu medzi 6 678 EUR a vymeriavacím základom zo zamestnania 
 • ak je hrubý príjem zamestnanca rovnaký ako maximálny vymeriavací základ alebo je vyšší, ako SZČO už neplatí poistné na povinné nemocenské, starobné ani invalidné poistenie (poistné do rezervného fondu solidarity však platí)

pondelok 5. augusta 2019

Medzinárodné zdaňovanie

Poradenské služby a licencie vyplácané do ČR
- klienti zo Slovenska ako i Českej republiky znalí problematiky, sa na nás často obracajú v súvislosti s úhradami za poradenské služby a s úhradami za licenčné poplatky, ktoré si navzájom fakturujú
- prvoradá je Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (ZoZDZ), v tomto prípade Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (238/2003 Z.z. )ako aj Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ZDP)
- ZoZDVZ má prednosť pred ZDP
Skúsme si fakturované poradenské služby a licenčné poplatky od českého daňového rezidenta vysvetliť priamo na príkladoch:
  - česká s.r.o. je daňovým rezidentom ČR
  - slovenská s.r.o. je daňovým rezidentom SR
  - neexistuje stála prevádzkareň českej s.r.o. na území SR


   
1) Česká s.r.o. poslala slovenskej s.r.o. faktúru za poradenské služby
  - zo znenia ustanovenia článku 7 ZoZDVZ vyplýva, že ak rezident ČR neposkytoval služby rezidentovi SR prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR, nie sú jeho príjmy na našom území zdaniteľné
  - slovenská s.r.o. vyplatí faktúru za poradenské služby v plnej výške bez povinnosti zraziť daň


2) Česká s.r.o. poslala slovenskej s.r.o. faktúru za používanie webovej aplikácie, ročnú licenciu.
 • zo znenia ustanovenia článku 12 ZoZDVZ a § 16 ods. 1 písm. e) bod 1. a § 43 ods. 1 a ods. 2 vyplýva, že rezident SR (slovenská s.r.o.) zrazí pri úhrade faktúry zrážkovú daň, avšak maximálne v sume 10 %
 • slovenská s.r.o. túto daň odvedie do štátneho rozpočtu SR
 • podá Oznámenie v zmysle § 43 ods. 11 a daň odvedie do 15. dňa za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • zároveň v Oznámení požiada slovenská s.r.o. o vydanie Potvrdenia o dani zaplatenej na Slovensku a toto potvrdenie poskytne českej s.r.o.
 • túto daň zohľadní česká s.r.o. v daňovom priznaní v ČR (metódou na zamedzenie dvojitého zdanenia)
 • slovenská s.r.o. uhradí faktúru českej s.r.o. zníženú o zrážkovú daň
 • vyššie uvedené sa týka tzv. priemyselných licenčných poplatkov
 • kultúrne licenčné poplatky podľa vyššie uvedenej medzinárodnej zmluvy zrážkovej dani na Slovensku nepodliehajú


nedeľa 14. júla 2019

Sociálna poisťovňa a zmeny platné od 1. júla 2019

Povinné poistenie SZČO
- vzniká od 1.7.2019 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 EUR
- SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1.7.2019 im zanikne
- SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8.8.2019 za mesiac júl 2019
- netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, títo dostanú informáciu o poistnom neskôr a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8.11.2019

Zmeny v exekúciách a predčasnom dôchodku
- od 1.7.2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 210,20 EUR mesačne
- Sociálna poisťovňa bude väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok a to z dôvodu, že dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok musí zostať 210,20 EUR mesačne
- ak dôchodca poskytuje výživné, zostávajúca suma sa zvyšuje o 105,10 EUR mesačne za každú vyživovanú osobu
- od 1.7.2019 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od výšky 252,30 EUR mesačne

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti
- od 1.7.2019 sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti, pri 31-dňovom mesiaci bude jej maximálna výška 1 032,50 EUR a v 30-dňovom mesiaci sa dávka zvýši na 999,20 EUR

štvrtok 4. júla 2019

Stravovanie zamestnancov - zmena od 1. júla 2019


V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené Opatrenie č. 176/2019 o sumách stravného, ktorým sa s účinnosťou od 1.7.2019 ustanovujú pre tuzemské pracovné cesty sumy stravného pre časové pásma nasledovne:

a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
Od výšky stravného pre pracovné cesty pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa odvíja maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota stravovacej poukážky.

Číselné zmeny pre:
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
- zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
- stravné pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa zvyšuje na 5,10 €, maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 2,81 €

Stravovacie poukážky
- min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, prepočet: 5,10 x 0,75. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude od 1.7.2019 vo výške 3,83 €;
- zároveň si prepočítame minimálny príspevok zamestnávateľa pri poskytovaní stravovacích poukážok nasledovne: 3,83 x 0,55 = 2,11 €
- nezabúdajme na príspevok zo sociálneho fondunedeľa 30. júna 2019

Zamestnávatelia z 13. platu vyplateného tento rok stále platíte odvody do Sociálnej poisťovne


Pripomíname, že 13. plat, ktorý zamestnávatelia vyplatia zamestnancom v júni 2019, vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.


Poistné zamestnávatelia zaplatia z celého 13. platu (do výšky max. vymeriavacieho základu). Od platenia poistného na sociálne poistenie 13. plat v tomto roku oslobodený ešte nie je. 

Oslobodenie od platenia poistného z 13. platu bude účinné až od roku 2021.piatok 21. júna 2019

Podnikové štipendiá


Novela zákona o vysokých školách upravuje i “náš” zákon č. 595/2003 o dani z príjmov.

Od 1.7.2019 podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu, budú oslobodené od dane a zároveň tieto štipendiá budú u podnikateľa daňovo uznaným nákladom. 

sobota 25. mája 2019

Tešíte sa už na 13. a 14. plat od svojho zamestnávateľa?

Bude oslobodený od dane z príjmov, teda na vašom bankovom účte pribudne vyššia čiastka? 

Hneď úvodom podotýkame, že zákon neprikazuje zamestnávateľovi vyplácať 13. a 14. mzdu.

Ak však využíva túto formu odmeňovania:
S účinnosťou od 1.3.2019 sa upravili podmienky pre oslobodenie tzv. 13. mzdy od dane z príjmov, ktoré sa prvýkrát použijú na 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.


Oslobodenie 13. mzdy od dane z príjmov
Od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov


Splnenie dvoch podmienok:
• 13. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa, v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka

• zamestnanec má k 30.4. príslušného roka, u tohto zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov (príklad: podmienka odpracovania 24 mesiacov k 30.4.2019 je splnená vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 1.5.2017)

Oslobodenie 14. mzdy od dane z príjmov
Od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov


Splnenie troch podmienok:
• 14. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, v mesiaci december príslušného kalendárneho roka
• zamestnanec má k 31.10. príslušného roka u tohto zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov,
• zamestnancovi bola vyplatená tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia

streda 1. mája 2019

Zamestnanci máte posledné dni na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu darovať podiel zo svojich zaplatených daní do 30.4.2019.

Darovať 2 % alebo 3 % zo zaplatených daní z príjmov môžete občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

Predložíte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitnom predpísanom tlačive (vzor vyhlásenia za rok 2018 je zverejnený na webe finančnej správy). Môžete poukázať 2 % alebo 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane musí byť najmenej 3 EURá. 3 % poukážete, iba ak ste vykonávali v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade ste povinní doložiť aj písomné potvrdenie o tejto dobrovoľníckej činnosti.

Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne elektronicky.

Zoznam oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane je zverejnený na www.notar.sk.

piatok 5. apríla 2019

Pokladnica e-kasa klient

Najprv si zopakujme známe:
zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby vymedzené v prílohe zákona, na území SR a prijímajú tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (karty, poukážky..).
Zákon platí aj pre zahraničných podnikateľov na našom území.
Títo podnikatelia v súčasnosti na evidenciu prijatých tržieb používajú elektronické registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice.
 
Od 1.4.2019 sa zavádza používanie nového typu pokladnice – pokladnice e-kasa klient, ktorou je:
 • virtuálna registračná pokladnica (VRP)
 • on-line registračná pokladnica (ORP)   
Podnikateľ, ktorý už používa na evidenciu tržieb ERP, môže najskôr od 1.4.2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu a je povinný on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1.7.2019.
Podnikateľ má ale aj právo rozhodnúť sa pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice.
 
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby podľa zákona o ERP prvýkrát od 1.4.2019, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient (rozhodne sa či VRP alebo ORP). Tento podnikateľ sa nemôže rozhodnúť, že bude od 1.4.2019 do 30.6.2019 používať ERP.
Napríklad:
- nový podnikateľ, ktorý začne predávať tovar od 1.4.2019
- podnikateľ, ktorý poskytoval iba služby neuvedené v prílohe zákona a od 1.4.2019 alebo neskôr začne poskytovať služby uvedené v prílohe zákona alebo začne predávať tovar
- podnikateľ, na ktorého sa od 1.4.2019 už nevzťahuje výnimka z povinnosti evidovať tržbu (za podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím začne prijímať tržbu za predaný tovar zamestnanec, ktorý nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím)
 

Podnikatelia budú povinní najneskôr od 1.7.2019 používať na evidenciu prijatých tržieb výlučne pokladnice e-kasa klient.
Používanie elektronických registračných pokladníc sa ukončí k 30.6.2019.

Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb VRP, ju môže používať naďalej, ale môže sa rozhodnúť, či od 1.4.2019 začne používať ORP alebo ďalšiu VRP.

štvrtok 7. marca 2019

Elektronická komunikácia s finančnou správou.

Naši klienti sa na nás často obracajú s otázkou (ne)povinnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou, dnešný príspevok zhrnie danú problematiku.

Povinná elektronická komunikácia (doručovať podania elektronickými prostriedkami) je pre:
- platiteľov DPH a ich zástupcov
- právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov
- fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov
- daňových poradcov za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní
- advokátov za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní.

K fyzickým osobám – podnikateľom – ide o fyzickú osobu:
a) zapísanú v obchodnom registri
b) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
d) ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Kto nemusí elektronicky komunikovať (ale môže dobrovoľne):
- fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť, ktorá nie je podnikaním (a to ani v prípade, ak je registrovaná na daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov)
Príklady:
činnosť podľa autorského zákona (umelec),
činnosť znalca, tlmočníka a prekladateľa podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
činnosť osobného asistenta,


fyzická osoba, ktorá iba prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia

- daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov

Príklady:
občianske združenia,
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti,
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
obce,
vyššie územné celky,
príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie

nedeľa 3. marca 2019

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Je tu marec a termín na podanie daňového priznania sa blíži. 

Kedže 31.3.2019 pripadne tento rok na nedeľu, 1.4.2019 je posledným dňom na podanie priznania ako i zaplatenia dane.

Vy, ktorí nestíhate, či ste daňovníkmi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a nie ste v konkurze či likvidácii, nezabudnite do konca marca podať na predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Lehotu si môžete predĺžiť do 30.6.2019 alebo až do 30.9.2019, ak ste poberali zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

štvrtok 21. februára 2019

Slováci a príjmy zo zdrojov v zahraničí

Ako vieme, rezidenti Slovenskej republiky, ktorí pracovali, podnikali, či mali iný príjem v zahraničí si musia vysporiadať svoju daňovú povinnosť podaním daňového priznania na Slovensku (ak za rok 2018 dosiahli zdaniteľné príjmy presahujúce 1 915,01 EUR resp. vykázali daňovú stratu). 
Platí to aj v prípade, ak na Slovensku nedosiahli žiaden príjem.
Lehotu na podanie daňového priznania si môžu predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na predpísanom tlačive až o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do 30.9.2019.
Na príjmy zdanené v zahraničí použijú príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. To znamená, že daň sa nebude platiť dvakrát.


Príklady:
- daňovník pracoval v Nemecku ako živnostník, kde mal povinnosť zdaniť svoje príjmy (vznikla mu stála prevádzkareň), v SR uplatní metódu vyňatia príjmov
- daňovník pracoval časť roka ako zamestnanec v Česku, český zamestnávateľ mu zdaňoval príjmy v ČR, v SR uplatní metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov, ak je táto pre neho výhodnejšia
Môže si daňovník uplatniť pri vyššie uvedených príkladoch nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka? Áno, môže a to v plnom rozsahu 3 830,02 EUR (ak jeho základ dane je rovný alebo nižší ako suma 19 948,- EUR)
Môže si uplatniť daňový bonus na dieťa? Môže, ak spĺňa zákonné podmienky, dosiahol zdaniteľný príjem aspoň vo výške 2880,- EUR podľa § 5 (závislá činnosť) alebo príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 a nevykázal stratu. Zákon o dani z príjmov nevylučuje, že tieto príjmy daňovník nemôže dosiahnuť zo zdrojov v zahraničí. Pozor na duplicitu, nemôže si daňový bonus uplatniť manžel aj manželka, len jeden z nich.
Ak k zdaneniu príjmov nedošlo v zahraničí, metóda na zamedzenie dvojitého zdanenia sa nepoužije. Daňovník príjem zahrnie do daňového priznania a zdaní v SR.

Príklad:
Daňovník dosiahol úroky z vkladov na bankovom účte vo Veľkej Británii, banke vo VB predložil potvrdenie o slovenskej rezidencii a táto mu ich vyplatila v zmysle príslušnej medzinárodnej zmluvy v brutto výške. Daňovník ich uvedie v daňovom priznaní ako príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b).
Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má daňovník (v tomto článku sa bavíme o fyzických osobách), ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo fyzickou osobou - podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov. 

Príklady:
Daňovník, ktorý mal príjem len zo závislej činnosti z Českej republiky, nemusí podať daňové priznanie elektronicky.
Daňovník, ktorý mal príjem v zahraničí na základe živnostenského oprávnenia získaného v zahraničí a v SR živnostenské oprávnenie nemá (to znamená, že mu nevzniká podľa zákona o dani z príjmov registračná povinnosť na daň z príjmov v SR), nemusí podať daňové priznanie elektronicky.

Zdravotné poistenie živnostníci

Minimálny preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO predstavuje od 1.1.2019 sumu 66,78 EUR mesačne.

Minimálny preddavok pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného je vo výške 33,39 EUR mesačne.

Výnimky sú napr. pri súbehu so zamestnaním, kedy sa nemusí platiť minimum.
Splatnosť preddavku za mesiac január 2019 je do 8.2.2019.

Nezabudnite na správne symboly pri označení platby.

U SZČO je vo väčšine prípadov variabilným symbolom rodné číslo. Konštatný symbol je 3558. Špecifický symbol je v tvare MMRRRR alebo RRRRMM (podľa príslušnej poisťovne) – ide o obdobie, za ktoré má byť preddavok zaplatený, kde R je označenie roka a M označenie mesiaca.