streda 30. mája 2018

Stravovanie zamestnancov


Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Uvedené platí i pre nočné zmeny.


Zamestnávateľ zabezpečuje stravovani

najmä poskytovaním 1 teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu zmeny
 • vo vlastnom stravovacom zariadení
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa;
 • alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom tzv. stravných lístkov

Nárok na poskytnutie stravy zamestnanec, ktorý:
 • v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny
 • ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže (nemusí) zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla

Nárok na poskytnutie stravy nemá zamestnanec:
 • ktorý je vyslaný na pracovnú cestu,
(s výnimkou zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý na svojom pravidelnom pracovisku v daný deň odpracoval viac ako štyri hodiny)
 • pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • ktorý v rámci zmeny vykonáva prácu štyri hodiny a menej
 • dohodári
Príspevok zamestnávateľa
 • zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
 • príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor
 • okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu
Číselne to vyzerá v súčasnosti nasledovne:
 • suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín je 4,50 €, t. zn. maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 2,48 €
Príklad:
 • cena jedla je 3,80 €, príspevok zamestnávateľa môže byť 2,09 € až 2,48 €

Stravovacie poukážky (tiež stravné lístky, jedálne kupóny, či gastrolístky...)
 • hodnota musí byť minimálne 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, v súčasnosti 3,38 € (pozor: pravdepodobne sa bude čoskoro zvyšovať)
 • príspevok zamestnávateľa teda musí byť najmenej 1,86 €

Hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov je oslobodená od dane.

Hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom na spotrebu na pracovisku je oslobodená od dane.
(Pozor: neznamená automaticky daňový náklad zamestnávateľa)

Finančný príspevok na stravovanie len v týchto prípadoch:
 1. ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
 2. ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa ani prostredníctvom stravovacích poukážok
 3. ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom
 4. pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak zamestnancovi nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa ani prostredníctvom stravovacích poukážok alebo ak by takto zabezpečené stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce
Pozor: finančný príspevok na stravovanie podlieha zdaneniu a vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie s výnimkou písmena c) – lekárske potvrdenie
Ďalšie možnosti zamestnávateľa (nie povinnosti) po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:
 • poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
 • umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
 • rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie (napr. dohodárom)
    

  Zmena od 1.júna 2018

  Avizovaná zmena v článku uverejnenom v predchádzajúcich dňoch prichádza od 1.6.2018
  (citujem sa pozor: pravdepodobne sa bude čoskoro zvyšovať“ )

  V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené Opatrenie č. 148/2018 o sumách stravného,
  ktoré s účinnosťou od 1.6.2018 ustanovuje pre pracovné cesty sumy stravného pre časové pásma nasledovne:
  a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  b) 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  c) 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Ako už vieme, od výšky stravného pre pracovné cesty pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa odvíja maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota stravovacej poukážky.

  Číselné zmeny pre
  • Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
  • zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
  • stravné pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa zvyšuje na 4,80 €, maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie bude 2,64 €
  Príklad:
  • cena jedla je 3,80 €, príspevok zamestnávateľa môže byť 2,09 € až 2,64 €

  • Stravovacie poukážky
  • min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda od 1.6.2018 si to prepočítame nasledovne: 4,80 x 0,75. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude od 1.6.2018 vo výške 3,60 €;
  • a zároveň si prepočítame minimálny príspevok zamestnávateľa pri poskytovaní stravovacích poukážok nasledovne: 3,60 x 0,55 = 1,98 €.

  Dobrú chuť 

nedeľa 27. mája 2018

Novinky v mzdách od 1.5.2018 - 1. časť


Článok venujeme najdôležitejším legislatívnym zmenám v Zákonníku prácu (ZP).
Nové príplatky, mzdové zvýhodnenia (rozumej vždy navyše k dosiahnutej mzde resp. odmene):

Práca vo sviatok
 • mzdové zvýhodnenie sa zvyšuje z 50 % na najmenej 100 % priemerného zárobku
(ak nečerpá náhradné voľno najneskôr do 3 mesiacov po mesiaci práce vo sviatok)
 • u dohodárov dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu
(v súčasnosti 2,759 €)

Práca v sobotu 
 
od 1.5.2018 do 30.4.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,6898 €)
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,5518 €) u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v sobotu
od 1.5.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 45 % minimálnej hodinovej mzdy u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v sobotu

 • mzdové zvýhodnenie patrí aj keď čerpá náhradné voľno
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu patrí aj dohodárom
 • s vedúcim zamestnancom (ale nie s dohodárom) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu (nepatrí mu mzdové zvýhodnenie)
 • mzdové zvýhodnenie nepatrí pri domáckej práci a telepráci

Práca v nedeľu

od 1.5.2018 do 30.4.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 1,3795 €)
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 1,1036 €) u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v nedeľu
od 1.5.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 90 % minimálnej hodinovej mzdy u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v nedeľu

 • mzdové zvýhodnenie patrí aj keď čerpá náhradné voľno
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu patrí aj dohodárom
 • s vedúcim zamestnancom (ale nie s dohodárom) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu (nepatrí mu mzdové zvýhodnenie)
 • mzdové zvýhodnenie nepatrí pri domáckej práci a telepráci

Práca v noci (= nočná práca 22:00 – 06:00)

od 1.5.2018 do 30.4.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 30 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,8277 €)
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,6898 €) u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca (napr. pekáreň, nočný strážnik)
 • rizikové práce: najmenej 35 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,9657)
od 1.5.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % minimálnej hodinovej mzdy u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca (napr. pekáreň, nočný strážnik)
 • rizikové práce: najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu patrí aj dohodárom
 • s vedúcim zamestnancom (aj s dohodárom) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (nepatrí mu mzdové zvýhodnenie)
 • mzdové zvýhodnenie nepatrí pri domáckej práci a telepráci

Za sťažený výkon práce
 • už aj dohodári majú nárok na mzdovú kompenzáciu najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu (v súčasnosti 0,5518 €)

Priemerný resp. pravdepodobný zárobok
 • ak v rozhodujúcom období zamestnanec neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, namiesto priemerného zárobku sa použije pravdepodobný (doteraz 22 dní alebo 170 hodín)

Ďalšie dôležité zmeny v ZP, iných zákonoch
 • v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas + vplyv na výpočet priemerného zárobku
 • Potvrdenie o vykonávaných zrážkach - zamestnávateľ je povinný vydať aj pre dohodárov, po skončení dohody potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať
 • zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy; pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako zverejnil (napr. v pracovnom inzeráte)
 • doplnenia pre pracovnoprávne vzťahy pre vysielanie zamestnancov z tretích krajín na výkon prác pri poskytovaní služieb na území SR
 • zamestnávateľ nemusí pri skončení PP vystavovať Potvrdenie o zdaniteľnej mzde na daňové účely ani Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

V druhej časti Noviniek v mzdách sa budeme venovať tzv. 13. a 14. platom.

Nezabudnime, že od 25.5.2018 je účinné GDPR (General Data Protection Regulation) a zákon č. 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

piatok 18. mája 2018

Limitované daňové odpisy, limitované nájomné - Automobil v podnikaní 5. časťV dnešnej časti sa budeme zaoberať limitovaním
 • daňových odpisov
 • nájomného
v daňových výdavkoch z pohľadu zákona o dani z príjmov pri tzv. „luxusných“ autách.
Legislatívny rámec
 • zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení
najmä: § 17 ods. 34; § 17 ods. 35; § 25 ods. 3; § 17 ods. 19 písm. b)

Jednoducho povedané
 • pri autách s hodnotou 48 000,- € a viac, pri nedosiahnutí zákonom určeného základu dane vzniká povinnosť zvýšenia základu dane (krátenie daňových odpisov, pri prenajatých luxusných vozidlách krátenie nájomného).
 • krátený odpis je navždy stratený
 • pri neuhradení nájomného zvýšenie základu dane, nemusí byť navždy stratené

Predpoklady, ktoré si stanovujeme v úvode našich sérií budeme meniť vo viacerých alternatívach:

Alternatíva A)
 • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť kúpila a zaradila do obchodného majetku
 • vstupná cena je rovná alebo vyššia ako 48 000,- EUR
 • auto bude využívané výlučne na podnikanie
 • nejde o prenajímateľa osobných automobilov (operatívny prenájom)

Príklad:

Spoločnosť si obstarala v januári 2017 osobný automobil v hodnote 80 000,- €.

Rovnomerné odpisy počas doby odpisovania 4 roky predstavujú 20 000,- € ročne.
Aká bude úprava základu dane počas jednotlivých zdaňovacích období?

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Uplatnený daňový odpis zo vstupnej ceny
Odpis z limitovanej vstupnej ceny
Úprava základu dane
2017 12 000 20 000 12 000 bez úpravy ZD
2018 11 000 20 000 12 000 + 8 000
2019 5 000 20 000 12 000 + 8 000
2020 13 000 20 000 12 000 bez úpravy ZD

Spoločnosť zvýši základ dane v tom zdaňovacom období, keď dosiahnutý základ dane v daňovom priznaní, ktorého súčasťou sú odpisy zo vstupnej ceny (80 000,-), nedosiahne výšku ročného odpisu z limitovanej vstupnej ceny.
Zároveň platí, že ak príde k zvýšeniu základu dane, o časť odpisu, ktorý prevyšuje odpis z limitovanej vstupnej ceny sa daňová zostatková cena znižuje o odpis vypočítaný zo vstupnej ceny. Čo to znamená: spoločnosť v našom príklade v roku 2018 a 2019 už navždy príde o 2 x 8 000,- €.
Dôležité:
Spoločnosť má takéto luxusné automobily 2 ks.
Pre plné uplatnenie daňových odpisov musí dosiahnuť základ dane min. 2 x 12 000 = 24 000,- €
atď.

Poznámka: ak spoločnosť obstará auto v priebehu roka – prepočítava pomerné časti odpisov.

Alternatíva B)
 • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť prenajala formou operatívneho prenájmu (teda je Nájomcom)
 • vstupná cena prenajatého automobilu je rovná alebo vyššia ako 48 000,- EUR
 • auto bude využívané výlučne na podnikanie
Príklad 1:
Spoločnosť si automobil prenajala v januári 2017. Výška nájomného zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti predstavuje sumu 14 500,- €. Nezaplatené nájomné k 31.12.2017 je vo výške 1 500,- €.

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Zaúčtované nájomné
Limitované nájomné
Úprava základu dane
2017 15 000 14 500 14 400 + 1500 na riadku 140

Spoločnosť vykázala vyšší základ dane (15 000,-) ako je limitované ročné nájomné (14 400,-) a z tohto dôvodu nevykoná úpravu základu dane.
Ale z dôvodu dlžnej čiastky na nájomnom 1 500,- € sa základ dane zvýši.
V roku 2018 po úhrade dlžnej čiastky je možné základ dane znížiť (spoločnosť tým nemusí prísť navždy o tento daňový náklad).

Príklad 2:
Spoločnosť si automobil prenajala v januári 2017. Výška nájomného zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti predstavuje sumu 14 500,- €.

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Zaúčtované nájomné
Limitované nájomné
Úprava základu dane
2017 11 000 14 500 14 400 + 100

Príklad 3:
Spoločnosť si automobil prenajala v marci 2017. Výška nájomného zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti predstavuje sumu 14 500,- €. Nezaplatené nájomné k 31.12.2017 je vo výške 1 500,- €.

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Zaúčtované nájomné
Limitované nájomné (pomerná časť)
Úprava základu dane
2017 11 000 14 500 12 000
+ 1500 r. 140 DP
+ 2 500 mínus 1 500 = r. 302 DP

Čo sa tu udialo? Prečo sa všetko „skomplikovalo“ ?

Automobil sa prenajímal časť zdaňovacieho obdobia a ešte k tomu časť nájmu nebola uhradená.
Spoločnosť vykázala nižší základ dane (11 000,-) ako je pomerná časť limitovaného ročného nájomného 14 400/12 mesiacov x 10 mesiacov operatívneho nájmu = 12 000,- a preto je povinná upraviť = zvýšiť základ dane o 14 500 – 12 000 = 2 500,- €.
Časť neuhradeného nájmu zvýšila základ dane na riadku 140 daňového priznania.
Riadok 302 daňového priznania zvýšil základ dane už len o rozdiel medzi sumou 2500 a 1500 = 1000,- €.
(Súčasťou základu dane je teda nájom len vo výške 12 000,- €).
Pozor suma 1 500,- € ani po úhrade už nezníži základ dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach!

Dôležité:
 • pri viacerých prenajatých luxusných autách – prepočet podľa počtu týchto áut