nedeľa 30. decembra 2018

Nové tlačivá pre daňové priznania

Podnikatelia pozor, za rok 2018 podávame daňové priznania na nových tlačivách a elektronicky.
Nestihli ste sa elektronicky zaregistrovať? Príďte, napíšte nám do UOL, všetko za Vás zariadime.
Fyzické osoby- 2 druhy tlačív
DP FO typ A – pre daňovníkov s príjmami len zo závislej činnosti a DP FO typ B – pre daňovníkov s príjmami podľa § 5 až § 8 (závislá činnosť, SZČO, kapitálové príjmy, ostatné)
Právnické osoby - 1 druh tlačiva.

10% DPH na ubytovacie služby od 1.1.2019

Prevádzkovatelia hotelov, ubytovní, nezabudnite, že od 2019 sa na ubytovacie služby (kód 55 CPA) uplatňuje 10 % sadzba DPH.
Čo v prípade ďalších služieb poskytovaných popri ubytovaní? (napríklad upratovanie, recepčné služby, raňajky, parkovanie).
Je potrebné posúdiť, či ide o jedno zložené plnenie, na ktoré sa ako celok vzťahuje 10 % sadzba DPH.
Pri kombinácii viacerých služieb je nevyhnutné posúdiť každý jednotlivý prípad individuálne. Určiť, či ide o dve alebo viac samostatných plnení alebo či ide o jedno plnenie.


Príklady:

• Upratovanie a recepčné služby sú súčasťou ubytovacej služby s 10 % sadzbou dane.
• Ubytovanie vrátane poskytnutia služieb, ako je napríklad parkovanie, vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí je súčasťou ubytovacej služby s 10 % sadzbou dane, ak sú tieto služby zahrnuté v cene ubytovania.
Ak ubytovacie zariadenie spoplatňuje vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí, potom sa uplatní 20 % sadzba dane na tieto poskytnuté služby.
• Ubytovanie s raňajkami
Ak sú raňajky zahrnuté v cene ubytovania a ubytovacie zariadenie neponúka možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, uplatní sa 10 % sadzba DPH na ubytovacie služby vrátane raňajok.
Ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za raňajky, v takomto prípade sa uplatní 20 % sadzba DPH pri poskytnutí raňajok, 10 % sadzba DPH za ubytovanie.
• Ubytovanie s polpenziou
Poskytovanie stravovacích služieb pre ubytovaných hostí býva rôzne kombinované. Ak sa popri ubytovaní poskytuje polpenzia alebo plná penzia, ide o dve samostatné služby: stravovanie a ubytovanie, bez ohľadu na to, že stravovanie je zahrnuté v cene ubytovania.
V takomto prípade sa základ dane rozdelí tak, že pri ubytovaní sa uplatní 10 % sadzba dane a pri stravovaní sa uplatní 20 % sadzba dane.
• Wellness pobyty spojené s ubytovaním
Nie je možné služby poskytované v rámci wellnesu zdaňovať zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty. 10 % sadzba dane sa uplatní len na ubytovacie služby, ak nejde o situáciu, ktorá je uvedená pod horeuvedenou druhou zarážkou.

streda 26. decembra 2018

Novela DPH: zrušenie zábezpeky, nová definícia obratu, zdaňovanie dodania stavieb, nájmu bytov

Novela zákona o DPH uverejnená v Zbierke zákonov tesne pred Vianocami prináša viacero zmien.
Upriamiť Vašu pozornosť chceme najmä na:

Zrušenie zábezpeky

pri registrácii pre DPH sa už nebudú vydávať rozhodnutia o zložení zábezpeky

zábezpeky daňový úrad vráti najneskôr do 28.2.2019 (samozrejme, ak neboli použité na úhradu nedoplatkov na DPH resp. iných nedoplatkov)

Obrat pre účely DPH

obrat podľa pôvodného stavu bol rozdielne posudzovaný podľa skutočnosti, či zdaniteľné osoby viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

od 1.1.2019 dochádza k zjednoteniu výpočtu obratu zdaniteľných osôb, obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

jednoducho povedané: zdaniteľné osoby účtujúce v jednoduchom účtovníctve po novom nezahŕňajú do obratu preddavkové platby a nesledujú cashový princíp (kedy im odberatelia zaplatia)

prechodné ustanovenia novely riešia situácie posudzovania obratu dosiahnutého do 31.12.2018 a od 1.1.2019

Zdaňovanie dodania stavby a jej časti

nové pravidlá, kedy plynie 5 ročná doba, v rámci ktorej nemôže byť dodanie stavby alebo jej časti oslobodené od dane

obmedzenie možnosti voľby rozhodnúť sa pre zdanenie nehnuteľnosti, ktorá spĺňa podmienky oslobodenia (pri dodaní stavby určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome)

Zdaňovanie nájmu nehnuteľnosti

- nájom bytu, rodinného domu a nájom apartmánu v bytovom dome alebo ich častí
je od 1.1.2019 povinne oslobodený od dane

- platí pre zmluvy o nájme uzavreté po 31.12.2018, na základe ktorých bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31.12.2018

štvrtok 29. novembra 2018

Sociálna poisťovňa a vymeriavacie základy v roku 2019 pre SZČO

Ako každý rok, k 1.1.2019 sledujeme pre samostatne zárobkovo činné osoby vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne a z nich vyplývajúce poistné.

Minimálny vymeriavací základ je 477,00 EUR.
Minimálna suma poistného je 158,11 EUR.

Zmena pre:
SZČO, ktoré do 31.12.2018 platili poistné z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2018 456,00 EUR) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 456,01 EUR do 476,99 EUR.

Maximálny vymeriavací základ je 6 678,00 EUR.
Maximálna suma poistného je 2 213,75 EUR.

Zmena pre:
SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31.12.2018 (6 384,00 EUR) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 6 678,00 EUR, platia poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v uvedenom rozpätí.

Ostatné SZČO platia odvody od 1.1.2019 v nezmenených výškach.

Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO listom.

Poistné z nových vymeriavacích základov za január 2019 je potrebné zaplatiť najneskôr do 8.2.2019.

Nezabudnúť na zmenu trvalého platobného príkazu vo svojej banke.

V prípade nejasností UOL tím je tu pre Vás

štvrtok 15. novembra 2018

Minimálna mzda v roku 2019


Niektorí sa potešia, iní posmutnejú, avizovaný nárast minimálnej mzdy pre rok 2019 je už v platnosti.

Legislatívny rámec
 • Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Čo je to vlastne „minimálna mzda“?
 • je to najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok
 • Zákonník práce ustanovuje, že mzda zamestnanca nesmie byť nižšia
 • účelom určenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa
 • je to vždy hrubá tzv. brutto mzda
 • zamestnanec dostane čistú tzv. netto mzdu, po odrátaní povinných odvodov a dane


Suma minimálnej mzdy na rok 2019 je ustanovená na

 • 520,- EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda)
 • 2,989 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda)

Pozor, uvedené platí pre pracovné miesta zaradené do 1. stupňa náročnosti práce.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

 • zamestnávateľ teda musí každému pracovnému miestu priradiť stupeň náročnosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Zákonníka práce
 • stupňov náročnosti práce je šesť
 • následne minimálna mzda uvedená vyššie sa násobí prideleným koeficientom

Jednoduchý príklad:
Predavačka, pokladníčka: stupeň náročnosti 2, koeficient 1,2, odmeňovaná mesačnou mzdou. Minimálny mzdový nárok od 1.1.2019 je 624,- EUR.

nedeľa 21. októbra 2018

Novely postupov účtovaniaDnešný článok bude zaujímať účtovníkov komerčnej sféry účtujúcich v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve. Zameriame sa na zmeny v postupoch účtovania, ktoré nadobudli účinnosť 1. októbra 2018.


Jednoduché účtovníctvo

Legislatívny rámec
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Ide o ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny, a to:

§ 4 ods. 13
 • upravuje účtovanie príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s nadobudnutím a predajom virtuálnej meny

§ 12 ods. 6
 • ustanovuje účtovanie virtuálnej meny pri jej odplatnom nadobudnutí v knihe krátkodobého finančného majetku a to v ocenení reálnou hodnotou
 • reálna hodnota virtuálnej meny podľa § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
je trhová cena ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou
 • v priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu
Podvojné účtovníctvo

Legislatívny rámec
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 • Ide o ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny, a to:
§ 17 ods. 10 písm. c)
virtuálnu menu účtujeme v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok:
 • odplatne nadobudnú virtuálnu menu
 • virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu
 • virtuálnu menu nadobudnutú výmenou za inú virtuálnu menu

§ 46 ods. 6 upravuje:
 • účtovanie prírastku a úbytku virtuálnej meny na syntetickom účte, ktorý si vytvorí účtovná jednotka vo svojom účtovom rozvrhu, napríklad účet 258 – Virtuálna mena
 • tvorbu analytických účtov k virtuálnej mene (podľa jednotlivých virtuálnych mien a na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa vytvára osobitný analytický účet)
 • účtovanie virtuálnej meny pri jej úbytku na ťarchu účtu 568
 • účtovanie virtuálnej meny do výnosov v prospech účtu 668
 • pri prepočte reálnej hodnoty virtuálnej meny vyjadrenej v cudzej mene na eurá sa použije referenčný kurz ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 • hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a prepočtu virtuálnej meny na eurá sa účtujú podľa charakteru na účty 568, 668

§ 80 ods. 8
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa účtuje v prospech účtu 668
§ 85 ods. 2 písm. n)
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou sa sleduje na podsúvahesobota 13. októbra 2018

Podnikanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí


Ani sme sa nenazdali a koniec roka 2018 sa blíži.
Veľa našich občanov (daňovníkov rezidentov SR) podniká v zahraničí.
Ak k nim patríte, už teraz pripomíname, že povinnosti voči finančnej správe vám vznikajú aj vo vašej domovine.


Dva jednoduché príklady inšpirované portálom finančnej správy:

Opatrovateľka v Rakúsku

 • ste daňovníčkou rezidentkou Slovenskej republiky
 • máte živnostenské oprávnenie získané v Rakúsku
 • vykonávate prácu opatrovateľky v Rakúsku
 • nemáte živnostenské oprávnenie vydané na Slovensku
 • dosiahnete príjem, ktorý z hľadiska rakúskeho práva Vám umožňuje nepodať daňové priznanie v Rakúsku

Na Slovensku podáte daňové priznanie typu B:

 • pod svojim rodným číslom (nemáte pridelené DIČ)
 • uvediete príjmy z rakúskej živnosti a k nim si uplatníte preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur) plus preukázateľne zaplatené povinné poistné v Rakúsku
 • za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatníte metódu vyňatia príjmov resp. základov dane (v uvedenom prípade príjmy z rakúskej živnosti mínus výdavky k nim prislúchajúce)


Advokát pôsobiaci na území Českej republiky

 • ste daňovník rezident Slovenskej republiky
 • máte advokátske skúšky vykonané v ČR
 • dosahuje príjmy z činnosti advokáta na území ČR
 • na území SR nedosahujete príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe oprávnenia na podnikanie získaného v SR
 • nie ste registrovaní u správcu dane v SR na daň z príjmov

Na Slovensku podáte daňové priznanie typu B:

 • za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatníte metódu zápočtu

Musíte komunikovať elektronicky?

Ak fyzická osoba nemá povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie v zmysle slovenskej legislatívy resp. nemá registráciu na daň z príjmov u správcu dane v SR, nemá povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane

UOL tím je pripravený Vám s „daňovkami“ pomôcť, lebo ... nás to jednoducho baví!
sobota 6. októbra 2018

Tuzemský prenos daňovej povinnosti


Dnešná téma sa týka výlučne platiteľov DPH. Takže platcovia nalejte si kávičku, zoberte sušienky a pozorne čítajte. Postupujete pri svojich obchodoch správne?


Legislatívny rámec

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najmä § 69 ods. 12; trochu teórie priamo z textácie zákona:

(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

a) dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,
 
b) prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu v tuzemsku,

c) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1,

d) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,

e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky; pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky,

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a),

h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,

i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac,

j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.

Dôležité

Platiteľmi dane z pridanej hodnoty sú osoby registrované podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6.
Ak Vám Váš obchodný partner oznámil pridelené IČ DPH, ešte to automaticky neznamená, že je platiteľom DPH. Je možné, že je registrovaný podľa § 7 alebo § 7a, v tomto prípade nesmiete na neho prenášať daňovú povinnosť, dodávaný tovar alebo služby zdaňujete štandardným spôsobom s uplatnením príslušnej sadzby dane.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti (tzv. samozdanenie alebo reverse charge) sa v praxi malých podnikov vyskytuje najmä v týchto prípadoch:

 • kovový šrot a kovový odpad
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti (len ak mohla byť oslobodená, ale dodávateľ sa rozhodol ju zdaniť)
 • niektoré poľnohospodárske plodiny (pozor: zrušenie limitu 5000,- EUR od 1.1.2018)
 • železo a oceľ, niektoré predmety zo železa alebo z ocele (pozor: zrušenie limitu 5000,- EUR od 1.1.2018)
 • mobilné telefóny (hranica základu dane 5000,- EUR a viac)
 • integrované obvody (hranica základu dane 5000,- EUR a viac)
 • stavebné práce (vrátane dodania stavby alebo jej časti) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou (ak patrí medzi stavebné práce)

Čo ten „prenos“ vlastne znamená?

Dodávateľ má povinnosť preniesť svoju daňovú povinnosť na odberateľa, ktorý prijíma službu alebo tovar. Nemýľme si to s oslobodením od dane, čo často počujeme v praxi, ide len o prenesenie tejto povinnosti.

Prečo sa to deje, prečo je prenos v zákone?

 • tuzemské samozdanenie bolo zavedené hlavne z dôvodu predchádzaniu daňovým podvodom
 • výhodou pre podnikateľov je cash flow, pri odberateľoch s dlhými dobami splatnosťami resp. pri odberateľoch neplatičoch, dodávateľ nemusí zo svojich prostriedkov odviesť daň na výstupe do štátneho rozpočtu, nie je zaťažený odlevom finančných prostriedkov, ktoré ešte od odberateľa nedostal. Jednoducho povedané dodávateľ neplatí daň.
Prečo termín „samozdanenie“?

Odberateľ má povinnosť odviesť DPH (daň na výstupe) a pri splnení podmienok stanovených v § 49 až 51 zákona o DPH má zároveň právo na odpočet DPH (daň na vstupe). V takomto prípade sa odberateľ sám zdaní a dopad dane pri plnom odpočte je neutrálny.

Daňové priznanie – kde uviesť tuzemské samozdanenia

Dodávateľ: dodávky neuvádza do daňového priznania, ale musia byť uvedené v evidencii DPH
Odberateľ: riadky 9,10 a 21 daňového priznania
Kontrolný výkaz – kde uviesť tuzemské samozdanenia
 
Dodávateľ: dodávky v oddiele A2
 • uvádza len: poľnohospodárske plodiny, železo a oceľ, mobilné telefóny, integrované obvody, stavebné práce
 • pozor: pri poľnohospodárskych plodinách, železe a oceli sa uvádzajú aj prvé štyri číslice číselného kódu tovaru, merná jednotka a množstvo tovaru
 • pozor: pri mobilných telefónoch a integrovaných obvodoch sa uvádza druh a množstvo tovaru
 • neuvádza ostatné: napr. kovový šrot a kovový odpad, emisné kvóty
Odberateľ: všetky dodávky uvedie do oddielu B.1

Poľnohospodárske plodiny
 • obilniny, napr. pšenica, raž, jačmeň, ovos, ryža spadajúce do kapitoly 10
 • olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny spadajúce do kapitoly 12
 • aj keď to znie jednoducho, vedeli ste, že tu spadajú aj niektoré druhy čajov? Takže pozor by si mali dávať aj prevádzky kaviarní či poskytovatelia reštauračných služieb.
 • odporúčame pracovať s nomenklatúrou platného colného sadzobníka alebo sa obrátiť priamo na nás
 
Železo a oceľ, niektoré predmety zo železa alebo z ocele

 • odporúčame dôkladne pracovať s nomenklatúrou platného colného sadzobníka alebo sa obrátiť priamo na nás

Stavebné práce

 • v praxi sa na nás klienti často obracujú s otázkou, či ich dodávka je stavebnou prácou
 • na stránke Finančnej správy SR je pravidelne aktualizovaný metodický pokyn k posudzovaniu správneho zaradenia
 • posúdenie je individuálne podľa konkrétneho obchodu
 • v prípade nejasností UOL klientom spoľahlivo poradí

Príklady z praxe

 • doklad z registračnej pokladnice obsahuje názov odberateľa, jeho identifikačné údaje vrátane IČ DPH, jednotkové ceny, text prenesenie daňovej povinnosti – spĺňa náležitosti faktúry a zaradenie do B.1 a u dodávateľa A.2
 • doklad z registračnej pokladnice neobsahuje povinné údaje a zároveň je na ňom vyčíslená DPH – žiaľ táto DPH je neodpočítateľná a zároveň vzniká povinnosť samozdanenia. Takže pozor, správne inštruovať zamestnancov poverených nákupom. Nesprávne vyčíslená DPH z dokladu je nedaňovým výdavkom.
 • samozdanenie sa týka aj preddavkov, vyúčtovacia faktúra len v sume rozdielu
 • ak dodávateľ platiteľ vystavuje faktúru napr. občanovi, faktúru vystaví s príslušnou sadzbou dane, k prenosu nedochádza
 • ak odberateľ platiteľ dostane faktúru, v ktorej sú správne uvedené položky s prenosom a zároveň s vyčíslenou DPH bude ju uvádzať v kontrolnom výkaze aj oddieloch B.1 aj B.2

Zhrnutie

 • miesto dodania tovarov a služieb je v tuzemsku (Slovenskej republike)
 • dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH
 • ide o dodávky podľa § 69 ods. 12
 • na faktúre dodávateľ musí uviesť sumu bez dane a text „prenesenie daňovej povinnosti“

Plánované zmeny v roku 2019
Svetielko nádeje by priniesla navrhovaná zmena, aby sa samozdanenie netýkalo poľnohospodárskych plodín, železa a ocele pri zjednodušenom doklade (do 100,- EUR vrátane DPH, najmä faktúry bez uvedeného odberateľa a doklady z registračných pokladníc).

Pri opravách nesprávne aplikovaného daňového režimu: faktúra vystavená s DPH, ale mal byť prenos alebo faktúra vystavená s prenosom, ale mala byť vystavená s DPH, sa obráťte s dôverou na odborníkov UOL.piatok 31. augusta 2018

Virtuálne meny (kryptomeny), účtovníctvo a daň z príjmov


Virtuálna mena, jej ťaženie a obchodovanie s ňou sa rozšírilo hlavne v posledných rokoch.

Náš článok sa nebude venovať podrobnostiam fungovania virtuálneho sveta, aj keď aj my ako profesionáli v oblasti účtovníctva a daní sme najprv museli zistiť ako to celé funguje.

Viacerí naši klienti sa na nás obracali s otázkou ako postupovať pri zdaňovaní. Našli sa „odvážlivci“ s domnienkou, že kryptomeny zdaňovaniu nepodliehajú. Tento názor sme sa im od začiatku snažili vyvrátiť a usmerňovali sme ich v zmysle najlepšieho vedomia a svedomia, nakoľko platná legislatíva priamo túto otázku neriešila.Začiatkom roka v marci 2018 vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 10/2018) vyšlo Metodické usmernenie MF SR č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien, ktoré situáciu sčasti objasnilo a samozrejme potvrdilo nami odporúčané zdaňovanie príjmu plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny.

Zákonom č. 213/2018 Z. z. v článkoch III. a IV. sa virtuálna mena, jej oceňovanie a zdaňovanie dostáva do zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. októbra 2018.Čo je to vlastne virtuálna mena s porovnaním k fiat mene a ako ju možno používať?


Hodnota fiat meny (peniaze uznané ako zákonné platidlo) je závislá od bánk a vlády. Množstvo v obehu určuje banka.

Virtuálne meny nie sú národnými menami. Virtuálna mena je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok.

Virtuálna či digitálna mena je určená na online obchodovanie. Najznámejší je Bitcoin. Dá sa ťažiť, kúpiť, predávať, vymieňať, platiť ním napr. online v internetových obchodoch. Ťaženie znamená vytvorenie a samotný vznik meny. Ťažba Bitcoinu je potvrdzovaním správnosti transakcií v bitcoinovej sieti za odmenu v tejto mene. Ide o zložitý matematický algoritmus. Kryptomeny majú svoje obmedzené množstvo, bitcoinu sa môže vyťažiť maximálne 21 miliónov.


Legislatívny rámec

Dôležité: Aby sme sa nepoplietli v nasledujúcich dôležitých novelizovaných zákonných ustanoveniach, uvedomme si, že pojmy „obstarávacia cena“, „reálna hodnota“ rieši ZoÚ, na ktorý sa ZDP odvoláva; pojem „vstupná cena“ rieši ZDP.Virtuálna mena v novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve („ZoÚ“)

zmeny a doplnenia sa týkajú ocenenia virtuálnej meny v: § 24 ods. 10; § 25 ods. 1 písm. h); § 25 ods. 5; § 27 ods. 13; § 39q

virtuálna mena sa prepočítava na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu reálnou hodnotou
 • reálnou hodnotou sa oceňuje

1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
2. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
3. služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
4. virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu


 • pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo metódy FIFO
 • reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena zistená ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou,
 • rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu používa účtovná jednotka počas celého účtovného obdobia


Virtuálna mena v novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov („ZDP“)


 • zmeny a doplnenia v: definícia v § 2 písm. ai); § 8 ods. 1 písm. t); § 8 ods. 17; § 17 ods. 3 písm. n) a o); § 17 ods. 43; § 19 ods. 2 písm. v); § 25b; §52zs

 • Predajom virtuálnej meny sa rozumie:
 • výmena virtuálnej meny za majetok

 • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu
 • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby
 • odplatný prevod virtuálnej meny

Fyzické osoby:

 • doplnenie príjmov z predaja virtuálnej meny do ostatných príjmov podľa § 8
 • príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny
 • súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou (ZoÚ) ku dňu výmeny
 • ak bol majetok, z ktorého plynú príjmy podľa § 8 ods. 1 a 2 nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu, pri ocenení výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov sa použije vstupná cena virtuálnej meny

Fyzické osoby a právnické osoby
- do základu dane sa nezahŕňa

 • príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia, pričom tento príjem (výnos) sa zahrnie do základu dane až v zdaňovacom období realizácie predaja virtuálnej meny,
 • suma rovnajúca sa rozdielu medzi reálnou hodnotou (ZoÚ) a vstupnou cenou (ZDP) pri virtuálnej mene nadobudnutej kúpou

- súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý

 • pri výmene virtuálnej meny za majetok,
 • pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo
 • pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou (ZoÚ) ku dňu výmeny
 • daňový výdavok v zdaňovacom období predaja virtuálnych mien = úhrn vstupných cien virtuálnych mien, ale len do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnych mien

Vstupná cena virtuálnej meny

 • obstarávacia cena (ZoÚ*), ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,
 • reálna hodnota (ZoÚ), ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu
* obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny


Vstupná cena majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu

 • ku dňu výmeny je reálna hodnota virtuálnej meny (ZoÚ)


Virtuálna mena v Postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo


 • zatiaľ v medzirezortnom pripomienkovom konaní, malo by ísť o tieto doplnenia, tiež s účinnosťou od 1. októbra 2018:
 • virtuálna mena ako krátkodobý finančný majetok, účtová skupina 25, syntetický účet si účtovná jednotka doplní do svojho účtového rozvrhu
 • analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých druhov virtuálnych mien
 • osobitný analytický účet na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu
 • úbytky na účet 568
 • výnosy na účet 668 (napr. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu)
 • hodnotové rozdiely (rozdiely z dôvodu prepočtu ocenenia virtuálnej meny) podľa charakteru na 568, 668
 • sledovanie virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v podsúvahe


Záver:

Virtuálne meny nebudú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania, ale až v čase ich predaja.
Zdaniteľným príjmom z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada.

Fyzické osoby nesmú zabudnúť, že po zdanení prichádzajú v ročnom zúčtovaní aj odvody do zdravotnej poisťovne.

streda 8. augusta 2018

Automobil v podnikaní 6. časť: Prenájom


Dnešná časť nás prevedie dvoma témami a síce ako je to s daňovými odpismi automobilu v obchodnom majetku daňovníka, ktorý poskytol na prenájom a v druhej časti si povieme o predaji automobilu v prípade, že nie je plne doodpisovaný.

nedeľa 5. augusta 2018

Odvody živnostníkov a ostatných SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2018
Novú výšku poistného síce zasiela Sociálna poisťovňa, je vhodné si jej správnosť odkontrolovať. A práve pre Vás, ktorí máte radi vo výpočtoch jasno, je určený náš článok.

streda 30. mája 2018

Stravovanie zamestnancov


Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Uvedené platí i pre nočné zmeny.


Zamestnávateľ zabezpečuje stravovani

najmä poskytovaním 1 teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu zmeny
 • vo vlastnom stravovacom zariadení
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa;
 • alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom tzv. stravných lístkov

Nárok na poskytnutie stravy zamestnanec, ktorý:
 • v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny
 • ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže (nemusí) zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla

Nárok na poskytnutie stravy nemá zamestnanec:
 • ktorý je vyslaný na pracovnú cestu,
(s výnimkou zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý na svojom pravidelnom pracovisku v daný deň odpracoval viac ako štyri hodiny)
 • pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • ktorý v rámci zmeny vykonáva prácu štyri hodiny a menej
 • dohodári
Príspevok zamestnávateľa
 • zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
 • príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor
 • okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu
Číselne to vyzerá v súčasnosti nasledovne:
 • suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín je 4,50 €, t. zn. maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 2,48 €
Príklad:
 • cena jedla je 3,80 €, príspevok zamestnávateľa môže byť 2,09 € až 2,48 €

Stravovacie poukážky (tiež stravné lístky, jedálne kupóny, či gastrolístky...)
 • hodnota musí byť minimálne 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, v súčasnosti 3,38 € (pozor: pravdepodobne sa bude čoskoro zvyšovať)
 • príspevok zamestnávateľa teda musí byť najmenej 1,86 €

Hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov je oslobodená od dane.

Hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom na spotrebu na pracovisku je oslobodená od dane.
(Pozor: neznamená automaticky daňový náklad zamestnávateľa)

Finančný príspevok na stravovanie len v týchto prípadoch:
 1. ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
 2. ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa ani prostredníctvom stravovacích poukážok
 3. ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom
 4. pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak zamestnancovi nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa ani prostredníctvom stravovacích poukážok alebo ak by takto zabezpečené stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce
Pozor: finančný príspevok na stravovanie podlieha zdaneniu a vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie s výnimkou písmena c) – lekárske potvrdenie
Ďalšie možnosti zamestnávateľa (nie povinnosti) po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:
 • poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
 • umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
 • rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie (napr. dohodárom)
    

  Zmena od 1.júna 2018

  Avizovaná zmena v článku uverejnenom v predchádzajúcich dňoch prichádza od 1.6.2018
  (citujem sa pozor: pravdepodobne sa bude čoskoro zvyšovať“ )

  V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené Opatrenie č. 148/2018 o sumách stravného,
  ktoré s účinnosťou od 1.6.2018 ustanovuje pre pracovné cesty sumy stravného pre časové pásma nasledovne:
  a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  b) 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  c) 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Ako už vieme, od výšky stravného pre pracovné cesty pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa odvíja maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota stravovacej poukážky.

  Číselné zmeny pre
  • Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
  • zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
  • stravné pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa zvyšuje na 4,80 €, maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie bude 2,64 €
  Príklad:
  • cena jedla je 3,80 €, príspevok zamestnávateľa môže byť 2,09 € až 2,64 €

  • Stravovacie poukážky
  • min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda od 1.6.2018 si to prepočítame nasledovne: 4,80 x 0,75. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude od 1.6.2018 vo výške 3,60 €;
  • a zároveň si prepočítame minimálny príspevok zamestnávateľa pri poskytovaní stravovacích poukážok nasledovne: 3,60 x 0,55 = 1,98 €.

  Dobrú chuť 