pondelok 20. apríla 2020

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Aká je výška pomoci:

Zamestnávateľ si vyberie len jednu z možností v rámci Opatrenia 3 na celé obdobie poskytovania príspevku:

3A) úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 eur. 
(zohľadní sa reálne vyplatená náhrada mzdy)

alebo

3B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa

Za marec 2020 najviac vo výške:
pokles tržieb (kategórie) 
marec 2020 
menej ako 10% 
0,-eur 
10 %, - 19,99% 
90,- eur 
20 %, - 29,99% 
150,- eur 
30 %, - 39,99% 
210,- eur 
40 a viac % 
270,- eur 

 


Za apríl, máj 2020 najviac vo výške:
pokles tržieb (kategórie) 
apríl, máj 2020 
menej ako 20%
0,- eur
od 20,00-39,99%
180,- eur
od 40,00-59,99%
300,- eur
od 60,00-79,99%
420,- eur
od 80% a viac
540,- eur


Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ 
·         prideľuje prácu 
·         nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ZP)

Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je: že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času 
·         prekážku na strane zamestnanca alebo 
·         nečerpal dovolenku.Podmienky:
·         predložiť žiadosť
·         zamestnávateľ vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020
·         len na tých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020
·         dva mesiace po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný zamestnávateľ neukončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP
·         platí len pre zamestnancov v pracovnom pomere (neplatí pre napr. dohodárov, konateľov, spoločníkov bez pracovnej zmluvy)
·         zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok
·         príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku
·         príspevok sa poskytuje od 13. marca 2020, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020
·         v žiadosti je aj vyhlásenie zamestnávateľa, je potrebné pozorne prečítať, či tieto skutočnosti zamestnávateľ spĺňa (do pozornosti dávame napr. definíciu podniku v ťažkostiach) 
·         žiadosť predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku
·         za mesiac marec do 15.5.2020
·         za prvý mesiac žiadateľ podáva Žiadosť a Výkaz pre priznanie príspevku
·         za ďalšie mesiace stačí už iba Výkaz pre priznanie príspevku
·         príspevok sa NEPOSKYTUJE na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP
·         max 800 000,- eur na celé obdobie (príp. špeciálne limity poľnohospodárstvo, rybolov, akvakultúra)

streda 8. apríla 2020

LEX KORONA: Sociálne a zdravotné poisteniePrávne predpisy v oblasti zdravotníctva

Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky 

 • zbavenie sa zodpovednosti za nesplnenie povinnosti v oblasti zdravotníctva, 
ak osoba preukáže, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti so stavom spôsobeným korona vírusom, nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom 
 • povinnosti splní po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbavila tejto zodpovednosti


Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020. 

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.
po

Sociálne poistenie

Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.

Termíny povinností zamestnávateľa ako napr.
 • prihlásiť a odhlásiť sa do/z registra zamestnávateľov
 • prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 • oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, MD, RD
 • predkladať výkazy, PN, pracovný úraz ..
 • oznámiť zmenu svojho názvu a sídla 
 • oznámiť zmenu mena a priezviska zamestnanca
sa posúvajú.

(čakáme na usmernenie SP (výklad ustanovenia)
možný výklad:
-do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala
-do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala)


Doplnkové dôchodkové sporenie

Posunutie platby príspevkov zamestnávateľov 
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020
 • lehota splatnosti príspevkov dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve sa nepoužije

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.