streda 1. mája 2019

Zamestnanci máte posledné dni na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu darovať podiel zo svojich zaplatených daní do 30.4.2019.

Darovať 2 % alebo 3 % zo zaplatených daní z príjmov môžete občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

Predložíte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitnom predpísanom tlačive (vzor vyhlásenia za rok 2018 je zverejnený na webe finančnej správy). Môžete poukázať 2 % alebo 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane musí byť najmenej 3 EURá. 3 % poukážete, iba ak ste vykonávali v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade ste povinní doložiť aj písomné potvrdenie o tejto dobrovoľníckej činnosti.

Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne elektronicky.

Zoznam oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane je zverejnený na www.notar.sk.