nedeľa 15. novembra 2020

E-book o povinnostiach a výhodách spojených s autom v podnikaní na Slovensku

 

Máte firemné auto? A poznáte všetky výhody, ktoré to prináša? Ebook zadarmo!
Práve sme dokončili e-book o povinnostiach a výhodách spojených s autom v podnikaní na Slovensku.
 
Zahŕňa všetko o kúpe auta, uplatnení bločkov z benzínky, nákladoch, odpočte DPH a ďalších veciach, ktoré musí poznať každý podnikateľ – SZČO aj firma.
 
https://ebook.uol.cz/automobil_SK.pdf 
Neuhradené záväzky a ich dodaňovanie


Aj keď to nie je populárna téma pre podnikateľov, mnoho z nás sa jej nevyhne.


Priblížime si, čo to znamená.


Legislatívne ide o § 17 ods. 27 ZDP.


Neuhradené záväzky evidujeme v účtovníctve, ale prostredníctvom daňového priznania PO o ne zvýšime základ dane o:


 • 20%, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní

 • 50%,  ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní

 • 100%, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1080 dníSumu vypočítavame z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti (čiže vrátane prípadnej DPH).


Lehota sa počíta vždy od pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti. Uvedené platí aj na nováciu záväzku (t. zn. nahradenie záväzku novým).


Ktoré záväzky dodaňujeme:


 • prislúchajúce k daňovému výdavku (znížili sme si ním základ dane)

 • prislúchajúce k odpisovanému a neodpisovanému majetku

 • prislúchajúce k zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania

 • aj záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu (príjmu).


Ktoré záväzky nedodaňujeme:

 • záväzky organizačnej zložky po lehote splatnosti voči zriaďovateľovi (napr. za vnútropodnikové služby, refakturácie)

 • záväzky prislúchajúce k výdavku (nákladu), ktorý je súčasťou základu dane až po zaplatení

 • záväzky prislúchajúce k nedaňovým výdavkom

 • u daňovníka na ktorého bol vyhlásený konkurz

 • u daňovníka v reštrukturalizácii na záväzky v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom

 • záväzky k úverom, pôžičkám (pozor len istina, úrok sa dodaňuje)Pozitívum:

Po splatení záväzku, prípadne odpise záväzku príslušnú dodanenú sumu máme možnosť „oddaniť“ podľa § 17 ods. 32 ZDP.

Príklady:Príklad 1:

Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 nesplatený záväzok v hodnote 20 000 EUR vrátane DPH voči svojmu dodávateľovi tovaru, lehota splatnosti uplynula 15.4.2019.

Za rok 2020 dodaní sumu 4 000,- EUR.


Príklad 2:
Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 nesplatený záväzok vo výške 70 000 EUR za kúpu pozemku, splatnosť uplynula 20.9.2019.

Aj tu musíme dodaňovať.

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2020 zvýši základ dane o 20% menovitej hodnoty nesplateného záväzku, t.j. o 14 000 EUR.Príklad 3:
Spoločnosť k 31.12.2020 eviduje nezaplatený záväzok vo výške 4 200,- EUR prislúchajúci k nákladu za účtovné služby, ktorý bol splatný dňa 18.4.2019.

Uvedený záväzok spoločnosť v roku 2020 nedodaňuje.

V roku 2019 mala spoločnosť povinnosť o náklad za účtovné služby (bez DPH) zvýšiť základ dane v daňovom priznaní na riadku 140.Príklad 4:

Spoločnosť k 31.12.2020 eviduje vo svojom účtovníctve nezaplatený záväzok za pohostenie svojich obchodných partnerov, splatný dňa 14.10.2019.

Uvedený záväzok spoločnosť v roku 2020 nedodaňuje,

V roku 2019 mala spoločnosť povinnosť o tento náklad zvýšiť základ dane v daňovom priznaní cez riadok 130 (tabuľka A).

Príklad 5:

Spoločnosť má k 31.12.2020 nesplatený záväzok vo výške 40 000 EUR za dodanie služieb, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 12.9.2019. S dodávateľom sa dohodla na predĺžení lehoty splatnosti do 31.10.2021.

Napriek dohode s dodávateľom spoločnosť musí dodaniť 20 % v roku 2020 t. j. sumu 8 000,- EUR


Príklad 6:

Spoločnosť má k 31.12.2020 záväzok vo výške 10 000 EUR za dodaný materiál, splatný 1.5.2018

V roku 2019 dodanila 20 % t. j. 2 000,- EUR

V roku 2020 dodaní 3 000,- EUR

V roku 2021 dôjde k odpusteniu záväzku v plnej výške 10 000,- EUR

Odpustenie záväzku daňovník účtuje v roku 2021 na príslušný účet ostatných výnosov /648 vo výške 10 000,- EUR.

V daňovom priznaní za rok 2021 o sumu  5 000,- EUR zníži základ dane.Príklad 7:

Spoločnosť X (daňovník zrušený bez likvidácie) sa zlúčila v reálnych hodnotách so spoločnosťou Y (právny nástupca), rozhodný deň bol 1.8.2020.

V rámci zlúčenia na právneho nástupcu prešiel aj záväzok v hodnote 20 000 EUR, ktorého splatnosť bola 20.10.2018.

V daňovom priznaní za rok 2019 spoločnosť X zvýšila základ dane o 20% záväzku, t. j. o 4 000 EUR.


Spoločnosť X v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré končí deň pred rozhodným dňom (t. j. od 1.1.2020 do 31.7.2020) zníži základ dane o sumu 4 000 EUR.


Ak uvedený záväzok k 31.12.2020 bude neuhradený, spoločnosť Y ako právny nástupca v daňovom priznaní za 2020 zvýši základ dane o 50% neuhradeného záväzku, t. j. o sumu 10 000 EUR.pondelok 20. apríla 2020

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Aká je výška pomoci:

Zamestnávateľ si vyberie len jednu z možností v rámci Opatrenia 3 na celé obdobie poskytovania príspevku:

3A) úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 eur. 
(zohľadní sa reálne vyplatená náhrada mzdy)

alebo

3B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa

Za marec 2020 najviac vo výške:
pokles tržieb (kategórie) 
marec 2020 
menej ako 10% 
0,-eur 
10 %, - 19,99% 
90,- eur 
20 %, - 29,99% 
150,- eur 
30 %, - 39,99% 
210,- eur 
40 a viac % 
270,- eur 

 


Za apríl, máj 2020 najviac vo výške:
pokles tržieb (kategórie) 
apríl, máj 2020 
menej ako 20%
0,- eur
od 20,00-39,99%
180,- eur
od 40,00-59,99%
300,- eur
od 60,00-79,99%
420,- eur
od 80% a viac
540,- eur


Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ 
·         prideľuje prácu 
·         nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ZP)

Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je: že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času 
·         prekážku na strane zamestnanca alebo 
·         nečerpal dovolenku.Podmienky:
·         predložiť žiadosť
·         zamestnávateľ vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020
·         len na tých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020
·         dva mesiace po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný zamestnávateľ neukončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP
·         platí len pre zamestnancov v pracovnom pomere (neplatí pre napr. dohodárov, konateľov, spoločníkov bez pracovnej zmluvy)
·         zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok
·         príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku
·         príspevok sa poskytuje od 13. marca 2020, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020
·         v žiadosti je aj vyhlásenie zamestnávateľa, je potrebné pozorne prečítať, či tieto skutočnosti zamestnávateľ spĺňa (do pozornosti dávame napr. definíciu podniku v ťažkostiach) 
·         žiadosť predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku
·         za mesiac marec do 15.5.2020
·         za prvý mesiac žiadateľ podáva Žiadosť a Výkaz pre priznanie príspevku
·         za ďalšie mesiace stačí už iba Výkaz pre priznanie príspevku
·         príspevok sa NEPOSKYTUJE na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP
·         max 800 000,- eur na celé obdobie (príp. špeciálne limity poľnohospodárstvo, rybolov, akvakultúra)

streda 8. apríla 2020

LEX KORONA: Sociálne a zdravotné poisteniePrávne predpisy v oblasti zdravotníctva

Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky 

 • zbavenie sa zodpovednosti za nesplnenie povinnosti v oblasti zdravotníctva, 
ak osoba preukáže, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti so stavom spôsobeným korona vírusom, nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom 
 • povinnosti splní po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbavila tejto zodpovednosti


Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020. 

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.
po

Sociálne poistenie

Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.

Termíny povinností zamestnávateľa ako napr.
 • prihlásiť a odhlásiť sa do/z registra zamestnávateľov
 • prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 • oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, MD, RD
 • predkladať výkazy, PN, pracovný úraz ..
 • oznámiť zmenu svojho názvu a sídla 
 • oznámiť zmenu mena a priezviska zamestnanca
sa posúvajú.

(čakáme na usmernenie SP (výklad ustanovenia)
možný výklad:
-do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala
-do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala)


Doplnkové dôchodkové sporenie

Posunutie platby príspevkov zamestnávateľov 
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020
 • lehota splatnosti príspevkov dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve sa nepoužije

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.

pondelok 17. februára 2020

Elektromobily

Od 1.1.2020 sa dopĺňa nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky.
Platí už aj pre zdaňovacie obdobie roka 2019.

Do tejto odpisovej skupiny patria len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené

- „BEV“ alebo
- „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
Poznámka:
HEV (Hybrid Electric Vehicle) označuje hybridné elektrické vozidlo, ktoré nie je plug-in, daňovník ho zaradí do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky.

Spôsob výpočtu ročného odpisu pri rovnomernom odpisovaní 
Príklad:
- Obstaranie a zaradenie do majetku v máji 2019
- Obstarávacia cena 21 000 EUR
Elektromobily obstarané a uvedené do užívania do 31.12.2018
Daňovník vykoná zmeny aj pri tom majetku, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Ak elektromobil, ktorý daňovník obstaral napr. v rokoch 2017 a 2018, nemá v osvedčení o evidencii uvedené „BEV“ alebo „PHEV“, ale napr.: „elektrina“, „NM + elektrina“, daňovník musí vedieť preukázať, že označenie, ktoré sa u neho v osvedčení nachádza, zodpovedá označeniu „BEV“ alebo „PHEV“, potom môže predmetné vozidlo preradiť do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Elektromobily so vstupnou cenou 48 000 EUR a viac
Ak by mal elektromobil vstupnú cenu vyššiu ako 48 000 EUR, daňovník môže uplatniť odpis elektromobilu v plnej výške, ak vykáže základ dane aspoň vo výške 24 000 EUR (48 000 / 2). Ak základ dane nedosiahne minimálnu výšku, daňovník zvýši základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48 000 EUR.

pondelok 10. februára 2020

Zamestnanci nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

Ak ste ako zamestnanec mali v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti na území SR,  môžete najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebudete tak potom musieť sami podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2020, ak Vaše zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 eur.  
Žiadosť je nutné podať na predpísanom tlačive.

štvrtok 6. februára 2020

Oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2019


Boli ste objednávateľom diela, umeleckého výkonu alebo ste nadobudli licenciu?

S autorom ste uzatvorili písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou a jeho príjmy ste mu v roku 2019  vyplácali v brutto výške resp. znížené o povinný prídel do umeleckých fondov?

V tom prípade nezabudnite do 31.1.2020 túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu.

Ak ste písomnú dohodu s autorom o nevyberaní dane zrážkou uzatvorili, ale príjem nevyplatili, povinnosť podať oznámenie  zatiaľ nevznikla.

Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou ste povinní podať na predpísanom štruktúrovanom formulári s označením OZN4317v17_1.

nedeľa 2. februára 2020

Dopady vystúpenia Veľkej Británie z EÚ

Spojené kráľovstvo sa stáva od 1.2.2020 tretím štátom.
Zároveň však bude do 31.12.2020 platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo a EÚ budú snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch.
Počas celého tohto obdobia zostávajú aj podmienky vzájomných pomerov v oblastí daní nezmenené.

Preprava tovaru:
Bude považovaná za intrakomunitárny pohyb, na ktorý sa neuplatňujú colné formality. Takýto pohyb tovaru nebude až do konca prechodného obdobia podliehať colnému dohľadu.

Dovoz tovaru:
Obchodníci môžu počas prechodného obdobia dovážať a vyvážať zo/do Spojeného kráľovstva tovar tak ako doteraz, bez kontrol na hraničných priechodoch a iných colných formalít.

Občan pri dovoze či objednávaní tovar:
Rovnaký postup platí aj pre bežných občanov, ktorí si tovar dovezú so sebou ako cestujúci alebo si ho objednajú prostredníctvom internetu zo Spojeného kráľovstva.

nedeľa 26. januára 2020

Pozor, od 1.1.2020 môže dlžníkom finančná správa zadržať vodičský preukaz.

- táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb
- ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými formami, môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu
- je dôležité, či dlžník so správcom dane komunikuje a či má iný exekúciou postihnuteľný majetok
- tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tých dlžníkov, ktorých príjem je priamo podmienený držbou  vodičského preukazu (napríklad vodiči z povolania), pozor to musí preukázať dlžník sám, napr. v odvolacom konaní
- u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na cestu z / do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže
Informácie k sumám,
ktoré ovplyvnia vašu výplatnú pásku v roku 2020

- suma minimálnej mzdy predstavuje 580,00 €
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4 414,20 € (ročná)
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 367,85 € (mesačná)
- daňový bonus na dieťa do 6 rokov 45,44 €
-  daňový bonus na dieťa nad 6 rokov: 22,72 €

streda 15. januára 2020

Zrušenie oznamovania bankových účtov

Novela daňového poriadku priniesla príjemnú zmenu
v odstránení povinnosti podnikateľov
oznamovať finančnej správe založenie nového bankového účtu či zrušenie bankového účtu.
Uvedené platí od 1.1.2020.

Nové tlačivo súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

-          platné od 1.1.2020
      hlavná zmena: call-off stock režim


-          vzor súhrnného výkazu podľa predpisu účinného do 31.12.2019 sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31.12.2019. 
piatok 10. januára 2020

Ak zamestnávateľ nepošle do Sociálnej poisťovne mesačný výkaz, SP ho eviduje ako neplatiča

Od 1.12.2019 je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho pozerá ako keby mal nedoplatok na poistnom (z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti).
Zamestnávatelia zo zákona musia predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac, v termíne: v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného.Ak tak neurobia, bez ohľadu na to, či odviedli poistné alebo bez ohľadu nato, akú výšku odvodovej povinnosti by mesačný výkaz zakladal, Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti.