sobota 25. mája 2019

Tešíte sa už na 13. a 14. plat od svojho zamestnávateľa?

Bude oslobodený od dane z príjmov, teda na vašom bankovom účte pribudne vyššia čiastka? 

Hneď úvodom podotýkame, že zákon neprikazuje zamestnávateľovi vyplácať 13. a 14. mzdu.

Ak však využíva túto formu odmeňovania:
S účinnosťou od 1.3.2019 sa upravili podmienky pre oslobodenie tzv. 13. mzdy od dane z príjmov, ktoré sa prvýkrát použijú na 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.


Oslobodenie 13. mzdy od dane z príjmov
Od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov


Splnenie dvoch podmienok:
• 13. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa, v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka

• zamestnanec má k 30.4. príslušného roka, u tohto zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov (príklad: podmienka odpracovania 24 mesiacov k 30.4.2019 je splnená vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 1.5.2017)

Oslobodenie 14. mzdy od dane z príjmov
Od dane je oslobodená suma najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov


Splnenie troch podmienok:
• 14. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, v mesiaci december príslušného kalendárneho roka
• zamestnanec má k 31.10. príslušného roka u tohto zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov,
• zamestnancovi bola vyplatená tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia

streda 1. mája 2019

Zamestnanci máte posledné dni na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu darovať podiel zo svojich zaplatených daní do 30.4.2019.

Darovať 2 % alebo 3 % zo zaplatených daní z príjmov môžete občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

Predložíte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitnom predpísanom tlačive (vzor vyhlásenia za rok 2018 je zverejnený na webe finančnej správy). Môžete poukázať 2 % alebo 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane musí byť najmenej 3 EURá. 3 % poukážete, iba ak ste vykonávali v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade ste povinní doložiť aj písomné potvrdenie o tejto dobrovoľníckej činnosti.

Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne elektronicky.

Zoznam oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane je zverejnený na www.notar.sk.