piatok 31. augusta 2018

Virtuálne meny (kryptomeny), účtovníctvo a daň z príjmov


Virtuálna mena, jej ťaženie a obchodovanie s ňou sa rozšírilo hlavne v posledných rokoch.

Náš článok sa nebude venovať podrobnostiam fungovania virtuálneho sveta, aj keď aj my ako profesionáli v oblasti účtovníctva a daní sme najprv museli zistiť ako to celé funguje.

Viacerí naši klienti sa na nás obracali s otázkou ako postupovať pri zdaňovaní. Našli sa „odvážlivci“ s domnienkou, že kryptomeny zdaňovaniu nepodliehajú. Tento názor sme sa im od začiatku snažili vyvrátiť a usmerňovali sme ich v zmysle najlepšieho vedomia a svedomia, nakoľko platná legislatíva priamo túto otázku neriešila.Začiatkom roka v marci 2018 vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 10/2018) vyšlo Metodické usmernenie MF SR č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien, ktoré situáciu sčasti objasnilo a samozrejme potvrdilo nami odporúčané zdaňovanie príjmu plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny.

Zákonom č. 213/2018 Z. z. v článkoch III. a IV. sa virtuálna mena, jej oceňovanie a zdaňovanie dostáva do zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. októbra 2018.Čo je to vlastne virtuálna mena s porovnaním k fiat mene a ako ju možno používať?


Hodnota fiat meny (peniaze uznané ako zákonné platidlo) je závislá od bánk a vlády. Množstvo v obehu určuje banka.

Virtuálne meny nie sú národnými menami. Virtuálna mena je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok.

Virtuálna či digitálna mena je určená na online obchodovanie. Najznámejší je Bitcoin. Dá sa ťažiť, kúpiť, predávať, vymieňať, platiť ním napr. online v internetových obchodoch. Ťaženie znamená vytvorenie a samotný vznik meny. Ťažba Bitcoinu je potvrdzovaním správnosti transakcií v bitcoinovej sieti za odmenu v tejto mene. Ide o zložitý matematický algoritmus. Kryptomeny majú svoje obmedzené množstvo, bitcoinu sa môže vyťažiť maximálne 21 miliónov.


Legislatívny rámec

Dôležité: Aby sme sa nepoplietli v nasledujúcich dôležitých novelizovaných zákonných ustanoveniach, uvedomme si, že pojmy „obstarávacia cena“, „reálna hodnota“ rieši ZoÚ, na ktorý sa ZDP odvoláva; pojem „vstupná cena“ rieši ZDP.Virtuálna mena v novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve („ZoÚ“)

zmeny a doplnenia sa týkajú ocenenia virtuálnej meny v: § 24 ods. 10; § 25 ods. 1 písm. h); § 25 ods. 5; § 27 ods. 13; § 39q

virtuálna mena sa prepočítava na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu reálnou hodnotou
 • reálnou hodnotou sa oceňuje

1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
2. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
3. služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
4. virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu


 • pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo metódy FIFO
 • reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena zistená ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou,
 • rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu používa účtovná jednotka počas celého účtovného obdobia


Virtuálna mena v novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov („ZDP“)


 • zmeny a doplnenia v: definícia v § 2 písm. ai); § 8 ods. 1 písm. t); § 8 ods. 17; § 17 ods. 3 písm. n) a o); § 17 ods. 43; § 19 ods. 2 písm. v); § 25b; §52zs

 • Predajom virtuálnej meny sa rozumie:
 • výmena virtuálnej meny za majetok

 • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu
 • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby
 • odplatný prevod virtuálnej meny

Fyzické osoby:

 • doplnenie príjmov z predaja virtuálnej meny do ostatných príjmov podľa § 8
 • príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny
 • súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou (ZoÚ) ku dňu výmeny
 • ak bol majetok, z ktorého plynú príjmy podľa § 8 ods. 1 a 2 nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu, pri ocenení výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov sa použije vstupná cena virtuálnej meny

Fyzické osoby a právnické osoby
- do základu dane sa nezahŕňa

 • príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia, pričom tento príjem (výnos) sa zahrnie do základu dane až v zdaňovacom období realizácie predaja virtuálnej meny,
 • suma rovnajúca sa rozdielu medzi reálnou hodnotou (ZoÚ) a vstupnou cenou (ZDP) pri virtuálnej mene nadobudnutej kúpou

- súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý

 • pri výmene virtuálnej meny za majetok,
 • pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo
 • pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou (ZoÚ) ku dňu výmeny
 • daňový výdavok v zdaňovacom období predaja virtuálnych mien = úhrn vstupných cien virtuálnych mien, ale len do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnych mien

Vstupná cena virtuálnej meny

 • obstarávacia cena (ZoÚ*), ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,
 • reálna hodnota (ZoÚ), ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu
* obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny


Vstupná cena majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu

 • ku dňu výmeny je reálna hodnota virtuálnej meny (ZoÚ)


Virtuálna mena v Postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo


 • zatiaľ v medzirezortnom pripomienkovom konaní, malo by ísť o tieto doplnenia, tiež s účinnosťou od 1. októbra 2018:
 • virtuálna mena ako krátkodobý finančný majetok, účtová skupina 25, syntetický účet si účtovná jednotka doplní do svojho účtového rozvrhu
 • analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých druhov virtuálnych mien
 • osobitný analytický účet na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu
 • úbytky na účet 568
 • výnosy na účet 668 (napr. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu)
 • hodnotové rozdiely (rozdiely z dôvodu prepočtu ocenenia virtuálnej meny) podľa charakteru na 568, 668
 • sledovanie virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v podsúvahe


Záver:

Virtuálne meny nebudú predmetom zdanenia v momente ťažby alebo ich obstarania, ale až v čase ich predaja.
Zdaniteľným príjmom z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada.

Fyzické osoby nesmú zabudnúť, že po zdanení prichádzajú v ročnom zúčtovaní aj odvody do zdravotnej poisťovne.

streda 8. augusta 2018

Automobil v podnikaní 6. časť: Prenájom


Dnešná časť nás prevedie dvoma témami a síce ako je to s daňovými odpismi automobilu v obchodnom majetku daňovníka, ktorý poskytol na prenájom a v druhej časti si povieme o predaji automobilu v prípade, že nie je plne doodpisovaný.

nedeľa 5. augusta 2018

Odvody živnostníkov a ostatných SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2018
Novú výšku poistného síce zasiela Sociálna poisťovňa, je vhodné si jej správnosť odkontrolovať. A práve pre Vás, ktorí máte radi vo výpočtoch jasno, je určený náš článok.