piatok 29. novembra 2019

Zvýšenie súm maximálnych nemocenských dávok v roku 2020

Po splnení zákonných podmienok poistenci môžu získať nárok na vyššie sumy 3 druhov dávok:
1. Nemocenské – pri práceneschopnosti to môže byť maximálne
a) pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 1 099,10 EUR
b) pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 135,70 EUR
2. Materské
a) pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne 1 498,70 EUR
b) pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne 1 548,70 EUR
3. Ošetrovné
Dávku Sociálna poisťovňa vypláca najviac za 10 dní, maximálna výška bude 366,40 EUR.

streda 27. novembra 2019

Povinný audit od 1.1.2020

Novelou zákona o účtovníctve sa upravujú podmienky pre posúdenie povinného auditu nasledovne:
Obchodné spoločnosti (nielen tie, ktoré povinne vytvárajú základné imanie) a družstvo, majú povinnosť overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom,
ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň 2 z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,

2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Platí na overenie závierok za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1. 2020, pričom splnenie podmienok v znení účinnom do 31.12.2019 sa posudzuje za účtovné obdobie končiace k 31.12.2019 podľa predpisu účinného do 31.12.2019.


sobota 23. novembra 2019

Finančná správa rozosiela do elektronických schránok na portáli

Tzv. softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa
Výzvy na pripojenie sa k systému im bude finančná správa posielať každý týždeň do konca roka.
Rozposlaním tzv. softwarningov upozorňuje nepripojených podnikateľov, aby sa zapojili do systému eKasa čo najskôr.
 
Ide o podnikateľov, u ktorých doteraz neeviduje ani jednu pripojenú VRP alebo ORP, hoci si podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a kód im bol pridelený.
Všetky pokladnice musia byť pripojené do systému eKasa najneskôr 1.1.2020.

sobota 9. novembra 2019

Znížená sadzba DPH od 1.1.2020

Novelou zákona o DPH dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby dane 10 % na vybrané druhy tovarov.
S cieľom podporiť printové média sa 10 % DPH použije na:
- noviny, časopisy a periodiká
(vychádzajúce najmenej 4x týždenne okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých reklama a inzercia predstavujú viac ako 50 % a okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých erotický obsah predstavuje viac ako 10 % celkového obsahu výrobku)
S cieľom zníženia spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín v maloobchode sa 10 % DPH použije na:
- zdravé mliečne výrobky
- 100 % ovčiu bryndzu
- zdravé ovocné a zeleninové štiavy
- med
- čerstvé pečivo
- prevažnú časť kategórie ovocia a zeleniny

nedeľa 3. novembra 2019

Zníženie sadzby dane z príjmov od 1.1.2020

Pozitívne zmeny zo zníženia sadzby dane z príjmov sa dotknú
a) fyzických osôb - 15 % sadzba dane:
- len pre SZČO (s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti)
- len pre SZČO, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahli v zdaňovacom období sumu 100 000,- EUR
- SZČO, ktorých príjmy (výnosy) prevýšili sumu 100 000,- EUR majú sadzbu dane 19 %, resp. 19 % a 25 % (podľa základu dane)

b) právnických osôb - 15 % sadzba dane
- len ak príjmy (výnosy) týchto PO neprevýšia v zdaňovacom období sumu 100 000,- EUR
- ak príjmy (výnosy) právnickej osoby prevýšia sumu 100 000 € za zdaňovacie obdobie, daň sa vypočíta sadzbou dane vo výške 21 %
- pre PO so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, platí až pre hospodársky rok začatý v r. 2020