sobota 31. augusta 2019

14. plat a sociálne poistenie

Po prvýkrát 14. plat vyplatený v decembri 2019 bude oslobodený od platenia poistného na sociálne poistenie, za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
 
- oslobodenie najviac do výšky 500 eur
- 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
- pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31.10.2019 nepretržite aspoň 48 mesiacov
- zamestnancovi bol v júni 2019 vyplatený 13. plat

nedeľa 11. augusta 2019

Poistné do Sociálnej poisťovne pri súbehu živnosti a zamestnania

 • ak máte viac poistení – ako SZČO a súčasne ako zamestnanec, poistné platíte vždy prednostne z vymeriavacieho základu, ktorý dosahujete ako zamestnanec 
   
 • ak súčet oboch vymeriavacích základov nepresahuje mesačné maximum 6 678 EUR, platíte poistné v plnej výške aj ako zamestnanec, aj ako SZČO
   
 • ak je súčet oboch vymeriavacích základov vyšší ako mesačné maximum, ako zamestnanec platíte poistné v plnej výške a ako SZČO platíte poistné z rozdielu medzi 6 678 EUR a vymeriavacím základom zo zamestnania 
 • ak je hrubý príjem zamestnanca rovnaký ako maximálny vymeriavací základ alebo je vyšší, ako SZČO už neplatí poistné na povinné nemocenské, starobné ani invalidné poistenie (poistné do rezervného fondu solidarity však platí)

pondelok 5. augusta 2019

Medzinárodné zdaňovanie

Poradenské služby a licencie vyplácané do ČR
- klienti zo Slovenska ako i Českej republiky znalí problematiky, sa na nás často obracajú v súvislosti s úhradami za poradenské služby a s úhradami za licenčné poplatky, ktoré si navzájom fakturujú
- prvoradá je Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (ZoZDZ), v tomto prípade Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (238/2003 Z.z. )ako aj Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ZDP)
- ZoZDVZ má prednosť pred ZDP
Skúsme si fakturované poradenské služby a licenčné poplatky od českého daňového rezidenta vysvetliť priamo na príkladoch:
  - česká s.r.o. je daňovým rezidentom ČR
  - slovenská s.r.o. je daňovým rezidentom SR
  - neexistuje stála prevádzkareň českej s.r.o. na území SR


   
1) Česká s.r.o. poslala slovenskej s.r.o. faktúru za poradenské služby
  - zo znenia ustanovenia článku 7 ZoZDVZ vyplýva, že ak rezident ČR neposkytoval služby rezidentovi SR prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR, nie sú jeho príjmy na našom území zdaniteľné
  - slovenská s.r.o. vyplatí faktúru za poradenské služby v plnej výške bez povinnosti zraziť daň


2) Česká s.r.o. poslala slovenskej s.r.o. faktúru za používanie webovej aplikácie, ročnú licenciu.
 • zo znenia ustanovenia článku 12 ZoZDVZ a § 16 ods. 1 písm. e) bod 1. a § 43 ods. 1 a ods. 2 vyplýva, že rezident SR (slovenská s.r.o.) zrazí pri úhrade faktúry zrážkovú daň, avšak maximálne v sume 10 %
 • slovenská s.r.o. túto daň odvedie do štátneho rozpočtu SR
 • podá Oznámenie v zmysle § 43 ods. 11 a daň odvedie do 15. dňa za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • zároveň v Oznámení požiada slovenská s.r.o. o vydanie Potvrdenia o dani zaplatenej na Slovensku a toto potvrdenie poskytne českej s.r.o.
 • túto daň zohľadní česká s.r.o. v daňovom priznaní v ČR (metódou na zamedzenie dvojitého zdanenia)
 • slovenská s.r.o. uhradí faktúru českej s.r.o. zníženú o zrážkovú daň
 • vyššie uvedené sa týka tzv. priemyselných licenčných poplatkov
 • kultúrne licenčné poplatky podľa vyššie uvedenej medzinárodnej zmluvy zrážkovej dani na Slovensku nepodliehajú