nedeľa 30. decembra 2018

Nové tlačivá pre daňové priznania

Podnikatelia pozor, za rok 2018 podávame daňové priznania na nových tlačivách a elektronicky.
Nestihli ste sa elektronicky zaregistrovať? Príďte, napíšte nám do UOL, všetko za Vás zariadime.
Fyzické osoby- 2 druhy tlačív
DP FO typ A – pre daňovníkov s príjmami len zo závislej činnosti a DP FO typ B – pre daňovníkov s príjmami podľa § 5 až § 8 (závislá činnosť, SZČO, kapitálové príjmy, ostatné)
Právnické osoby - 1 druh tlačiva.

10% DPH na ubytovacie služby od 1.1.2019

Prevádzkovatelia hotelov, ubytovní, nezabudnite, že od 2019 sa na ubytovacie služby (kód 55 CPA) uplatňuje 10 % sadzba DPH.
Čo v prípade ďalších služieb poskytovaných popri ubytovaní? (napríklad upratovanie, recepčné služby, raňajky, parkovanie).
Je potrebné posúdiť, či ide o jedno zložené plnenie, na ktoré sa ako celok vzťahuje 10 % sadzba DPH.
Pri kombinácii viacerých služieb je nevyhnutné posúdiť každý jednotlivý prípad individuálne. Určiť, či ide o dve alebo viac samostatných plnení alebo či ide o jedno plnenie.


Príklady:

• Upratovanie a recepčné služby sú súčasťou ubytovacej služby s 10 % sadzbou dane.
• Ubytovanie vrátane poskytnutia služieb, ako je napríklad parkovanie, vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí je súčasťou ubytovacej služby s 10 % sadzbou dane, ak sú tieto služby zahrnuté v cene ubytovania.
Ak ubytovacie zariadenie spoplatňuje vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí, potom sa uplatní 20 % sadzba dane na tieto poskytnuté služby.
• Ubytovanie s raňajkami
Ak sú raňajky zahrnuté v cene ubytovania a ubytovacie zariadenie neponúka možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, uplatní sa 10 % sadzba DPH na ubytovacie služby vrátane raňajok.
Ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za raňajky, v takomto prípade sa uplatní 20 % sadzba DPH pri poskytnutí raňajok, 10 % sadzba DPH za ubytovanie.
• Ubytovanie s polpenziou
Poskytovanie stravovacích služieb pre ubytovaných hostí býva rôzne kombinované. Ak sa popri ubytovaní poskytuje polpenzia alebo plná penzia, ide o dve samostatné služby: stravovanie a ubytovanie, bez ohľadu na to, že stravovanie je zahrnuté v cene ubytovania.
V takomto prípade sa základ dane rozdelí tak, že pri ubytovaní sa uplatní 10 % sadzba dane a pri stravovaní sa uplatní 20 % sadzba dane.
• Wellness pobyty spojené s ubytovaním
Nie je možné služby poskytované v rámci wellnesu zdaňovať zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty. 10 % sadzba dane sa uplatní len na ubytovacie služby, ak nejde o situáciu, ktorá je uvedená pod horeuvedenou druhou zarážkou.

streda 26. decembra 2018

Novela DPH: zrušenie zábezpeky, nová definícia obratu, zdaňovanie dodania stavieb, nájmu bytov

Novela zákona o DPH uverejnená v Zbierke zákonov tesne pred Vianocami prináša viacero zmien.
Upriamiť Vašu pozornosť chceme najmä na:

Zrušenie zábezpeky

pri registrácii pre DPH sa už nebudú vydávať rozhodnutia o zložení zábezpeky

zábezpeky daňový úrad vráti najneskôr do 28.2.2019 (samozrejme, ak neboli použité na úhradu nedoplatkov na DPH resp. iných nedoplatkov)

Obrat pre účely DPH

obrat podľa pôvodného stavu bol rozdielne posudzovaný podľa skutočnosti, či zdaniteľné osoby viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

od 1.1.2019 dochádza k zjednoteniu výpočtu obratu zdaniteľných osôb, obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

jednoducho povedané: zdaniteľné osoby účtujúce v jednoduchom účtovníctve po novom nezahŕňajú do obratu preddavkové platby a nesledujú cashový princíp (kedy im odberatelia zaplatia)

prechodné ustanovenia novely riešia situácie posudzovania obratu dosiahnutého do 31.12.2018 a od 1.1.2019

Zdaňovanie dodania stavby a jej časti

nové pravidlá, kedy plynie 5 ročná doba, v rámci ktorej nemôže byť dodanie stavby alebo jej časti oslobodené od dane

obmedzenie možnosti voľby rozhodnúť sa pre zdanenie nehnuteľnosti, ktorá spĺňa podmienky oslobodenia (pri dodaní stavby určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome)

Zdaňovanie nájmu nehnuteľnosti

- nájom bytu, rodinného domu a nájom apartmánu v bytovom dome alebo ich častí
je od 1.1.2019 povinne oslobodený od dane

- platí pre zmluvy o nájme uzavreté po 31.12.2018, na základe ktorých bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31.12.2018