sobota 14. septembra 2019

Odvodové úľavy pre dôchodcov

Dôchodca – dohodár
Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tie osoby, ktoré už majú priznaný:
- starobný dôchodok
- predčasný starobný dôchodok
- invalidný dôchodok
- výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku
- alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok

Ide o dôchodcov, ktorí pracujú na:
- dohodu o vykonaní práce
- alebo dohodu o pracovnej činnosti

Títo dôchodcovia si môžu určiť 1 dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 EUR.
Ak príjem presiahne 200 EUR, poistné na dôchodkové poistenie sa platí len z rozdielu medzi príjmom a sumou 200 EUR.
Dôchodca je povinný písomne informovať zamestnávateľa na predpísanom tlačive o uplatnení výnimky a aj o skončení uplatňovania výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Dôchodca s predčasným starobným dôchodkom

- Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku iba ak jeho príjem z dohody za kalendárny rok presiahne 2400 EUR
- aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti

Dôchodca - SZČO
- ak vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného
- ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z vyššie uvedených dohôd, výnimku z 1 dohody si uplatniť môže