štvrtok 7. marca 2019

Elektronická komunikácia s finančnou správou.

Naši klienti sa na nás často obracajú s otázkou (ne)povinnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou, dnešný príspevok zhrnie danú problematiku.

Povinná elektronická komunikácia (doručovať podania elektronickými prostriedkami) je pre:
- platiteľov DPH a ich zástupcov
- právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov
- fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov
- daňových poradcov za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní
- advokátov za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní.

K fyzickým osobám – podnikateľom – ide o fyzickú osobu:
a) zapísanú v obchodnom registri
b) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
d) ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Kto nemusí elektronicky komunikovať (ale môže dobrovoľne):
- fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť, ktorá nie je podnikaním (a to ani v prípade, ak je registrovaná na daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov)
Príklady:
činnosť podľa autorského zákona (umelec),
činnosť znalca, tlmočníka a prekladateľa podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
činnosť osobného asistenta,


fyzická osoba, ktorá iba prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia

- daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov

Príklady:
občianske združenia,
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti,
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
obce,
vyššie územné celky,
príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie

nedeľa 3. marca 2019

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Je tu marec a termín na podanie daňového priznania sa blíži. 

Kedže 31.3.2019 pripadne tento rok na nedeľu, 1.4.2019 je posledným dňom na podanie priznania ako i zaplatenia dane.

Vy, ktorí nestíhate, či ste daňovníkmi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a nie ste v konkurze či likvidácii, nezabudnite do konca marca podať na predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Lehotu si môžete predĺžiť do 30.6.2019 alebo až do 30.9.2019, ak ste poberali zdaniteľné príjmy zo zahraničia.