štvrtok 21. februára 2019

Slováci a príjmy zo zdrojov v zahraničí

Ako vieme, rezidenti Slovenskej republiky, ktorí pracovali, podnikali, či mali iný príjem v zahraničí si musia vysporiadať svoju daňovú povinnosť podaním daňového priznania na Slovensku (ak za rok 2018 dosiahli zdaniteľné príjmy presahujúce 1 915,01 EUR resp. vykázali daňovú stratu). 
Platí to aj v prípade, ak na Slovensku nedosiahli žiaden príjem.
Lehotu na podanie daňového priznania si môžu predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na predpísanom tlačive až o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do 30.9.2019.
Na príjmy zdanené v zahraničí použijú príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. To znamená, že daň sa nebude platiť dvakrát.


Príklady:
- daňovník pracoval v Nemecku ako živnostník, kde mal povinnosť zdaniť svoje príjmy (vznikla mu stála prevádzkareň), v SR uplatní metódu vyňatia príjmov
- daňovník pracoval časť roka ako zamestnanec v Česku, český zamestnávateľ mu zdaňoval príjmy v ČR, v SR uplatní metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov, ak je táto pre neho výhodnejšia
Môže si daňovník uplatniť pri vyššie uvedených príkladoch nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka? Áno, môže a to v plnom rozsahu 3 830,02 EUR (ak jeho základ dane je rovný alebo nižší ako suma 19 948,- EUR)
Môže si uplatniť daňový bonus na dieťa? Môže, ak spĺňa zákonné podmienky, dosiahol zdaniteľný príjem aspoň vo výške 2880,- EUR podľa § 5 (závislá činnosť) alebo príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 a nevykázal stratu. Zákon o dani z príjmov nevylučuje, že tieto príjmy daňovník nemôže dosiahnuť zo zdrojov v zahraničí. Pozor na duplicitu, nemôže si daňový bonus uplatniť manžel aj manželka, len jeden z nich.
Ak k zdaneniu príjmov nedošlo v zahraničí, metóda na zamedzenie dvojitého zdanenia sa nepoužije. Daňovník príjem zahrnie do daňového priznania a zdaní v SR.

Príklad:
Daňovník dosiahol úroky z vkladov na bankovom účte vo Veľkej Británii, banke vo VB predložil potvrdenie o slovenskej rezidencii a táto mu ich vyplatila v zmysle príslušnej medzinárodnej zmluvy v brutto výške. Daňovník ich uvedie v daňovom priznaní ako príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b).
Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má daňovník (v tomto článku sa bavíme o fyzických osobách), ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo fyzickou osobou - podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov. 

Príklady:
Daňovník, ktorý mal príjem len zo závislej činnosti z Českej republiky, nemusí podať daňové priznanie elektronicky.
Daňovník, ktorý mal príjem v zahraničí na základe živnostenského oprávnenia získaného v zahraničí a v SR živnostenské oprávnenie nemá (to znamená, že mu nevzniká podľa zákona o dani z príjmov registračná povinnosť na daň z príjmov v SR), nemusí podať daňové priznanie elektronicky.