nedeľa 3. novembra 2019

Zníženie sadzby dane z príjmov od 1.1.2020

Pozitívne zmeny zo zníženia sadzby dane z príjmov sa dotknú
a) fyzických osôb - 15 % sadzba dane:
- len pre SZČO (s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti)
- len pre SZČO, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahli v zdaňovacom období sumu 100 000,- EUR
- SZČO, ktorých príjmy (výnosy) prevýšili sumu 100 000,- EUR majú sadzbu dane 19 %, resp. 19 % a 25 % (podľa základu dane)

b) právnických osôb - 15 % sadzba dane
- len ak príjmy (výnosy) týchto PO neprevýšia v zdaňovacom období sumu 100 000,- EUR
- ak príjmy (výnosy) právnickej osoby prevýšia sumu 100 000 € za zdaňovacie obdobie, daň sa vypočíta sadzbou dane vo výške 21 %
- pre PO so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, platí až pre hospodársky rok začatý v r. 2020