štvrtok 24. januára 2019

Reklamné predmety

V krátkosti si dnes zhrnieme obľúbenú tému daňovej uznateľnosti reklamných predmetov.

Podnikatelia hlavne na konci roka ako pozornosť svojim obchodným partnerom poskytujú rôzne reklamné predmety. Ktoré im znižujú základ dane a ktoré naopak základ dane zvýšia?


V prvom rade si povedzme, že daňovo akceptované sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Reklamné predmety sú daňovo uznateľné v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet
 • u platiteľov DPH rozumej suma bez DPH ak má nárok na odpočítanie
 • u neplatiteľov je to suma vrátane DPH

Pozor za reklamné predmety sa nepovažujú:
1. darčekové reklamné poukážky
Ale predmet, ktorý sa dá za darčekovú poukážku zakúpiť, možno považovať za reklamný predmet.

2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti

3. alkoholické nápoje okrem vína v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane;
 • uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti (tu sa uznáva poskytnutie alkoholických nápojov z vlastnej produkcie, hodnota neprevyšuje 17 eur za jeden predmet a bez povinnosti limitovania týchto výdavkov základom dane)

Vínom sa rozumie tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj.

Reklamný predmet nemusí byť označený obchodným menom alebo ochrannou známkou, ale aby bol daňovo uznaný musí súvisieť s činnosťou daňovníka (daňový výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov).

sobota 19. januára 2019

Vybrané sumy pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb pre rok 2019

Ako sme Vás v jednom z predchádzajúcich článkov informovali, od 1.1.2019 sa mení minimálna mzda. Jej zvýšenie ako i zvýšenie sumy životného minima majú vplyv na sumy nezdaniteľných častí základu dane, nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a iné sumy uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

Suma životného minina na jednu plnoletú fyzickú osobu = 205,07 EUR
Suma minimálnej mzdy = 520,- EUR

Vyberáme pre Vás zaujímavé:

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 20 507,- EUR vrátane, pri vyššom základe dane sa kráti, resp. môže byť aj nula)
 2. mesačne pri výpočte preddavku na daň zo mzdy 328,11 EUR

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka nemá vlastný príjem)
 2. ročne 3 937,35 EUR mínus vlastný príjem manžela/ky (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka má vlastný príjem)
Pri základe dane nad 36 256,38 EUR sa kráti, resp. môže byť aj nula.

 • Sadzba dane pre fyzickú osobu

 1. Zamestnanci, živnostníci, ostatné príjmy – progresia zdaňovania

19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 EUR vrátane ročne
Pre účely mesačných preddavkov (zamestnanci) 1/12 t. zn. 3 021,36 EUR (akceptuje sa aj suma 3 021,37 EUR)

25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne vyššie uvedené čiastky.

 1. 19% z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 (kapitálový majetok)
 2. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) (napr. dividendy zo zahraničia zmluvné štáty)
 3. 35 % osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) (napr. dividendy zo zahraničia nezmluvné štáty)
ybrané sumy pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb pre rok 2019

Ako sme Vás v jednom z predchádzajúcich článkov informovali, od 1.1.2019 sa mení minimálna mzda.
Jej zvýšenie ako i zvýšenie sumy životného minima majú vplyv na sumy nezdaniteľných častí základu dane, nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a iné sumy uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

Suma životného minina na jednu plnoletú fyzickú osobu = 205,07 EUR
Suma minimálnej mzdy = 520,- EUR

Vyberáme pre Vás zaujímavé:

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 20 507,- EUR vrátane, pri vyššom základe dane sa kráti, resp. môže byť aj nula)
 2. mesačne pri výpočte preddavku na daň zo mzdy 328,11 EUR

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka nemá vlastný príjem)
 2. ročne 3 937,35 EUR mínus vlastný príjem manžela/ky (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka má vlastný príjem)
Pri základe dane nad 36 256,38 EUR sa kráti, resp. môže byť aj nula.

 • Sadzba dane pre fyzickú osobu

 1. Zamestnanci, živnostníci, ostatné príjmy – progresia zdaňovania

19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 EUR vrátane ročne
Pre účely mesačných preddavkov (zamestnanci) 1/12 t. zn. 3 021,36 EUR (akceptuje sa aj suma 3 021,37 EUR)

25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne vyššie uvedené čiastky.

 1. 19% z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 (kapitálový majetok)
 2. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) (napr. dividendy zo zahraničia zmluvné štáty)
 3. 35 % osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) (napr. dividendy zo zahraničia nezmluvné štáty)

nedeľa 6. januára 2019

Podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2018 začalo

Termín je do 31.1.2019 a zároveň je to aj termín pre zaplatenie dane príp. aj mesačných preddavkov na daň 2019.
Niektorí daňovníci si našli vo svojich schránkach vygenerované a predvyplnené priznanie. Ide o pomôcku. Pozor, je nutné ho skontrolovať a doplniť aktuálne údaje. Napr. za nové motorové vozidlá, za vozidlá, u ktorých je daňovníkom zamestnávateľ, riadok 40 predpokladanú daň je potrebné doplniť...
 

Situácii môže byť veľké množstvo, v jednoduchosti a nie vyčerpávajúco:
Nevyhnutné je mať pri sebe technický preukaz vozidla.
Motorové vozidlo, ktoré je predmetom dane, môže byť kategórie L, M, N a O.
V praxi sa stretávame najčastejšie s daňovníkmi, ktorí sú ako držitelia zapísaní v TP alebo sú zamestnávateľmi a vyplácajú zamestnancovi cestovné náhrady na vozidlo, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Ročná sadzba dane sa upravuje v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od prvej evidencii vozidla v rozmedzí zníženia o 25 %, 20 %, 15 %, bez úpravy, zvýšenia o 10 %, 20 %.

Daň sa platí na OÚD s predčíslim 501163 a variabilným symbolom 1700992018.

Preddavky počas roka 2019 bude platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 700,- EUR.
Štvrťročne ak presiahne 700,- EUR a nepresiahne 8300,- EUR.
Mesačne ak presiahne 8300,- EUR.
Pozor predpokladaná daň (riadok 40) sa zisťuje podľa stavu k 1.1.2019 (nie to daň vypočítaná za rok 2018)!

Vozidlá s evidenčným číslom iného štátu ako SR nie sú predmetom dane bez ohľadu na skutočnosť, že sa použili na podnikanie.

streda 2. januára 2019

Zákonník práce zavádza rekreačné poukazy pre zamestnancov

Zamestnávatelia, od 1.1.2019 Zákonník práce zavádza rekreačné poukazy pre zamestnancov.

Je to povinné? Dobrovoľné?

Povinné pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.
Kto má nárok?
- zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce
- policajti, železniční policajti, príslušníci SIS, príslušníci väzenskej a justičnej - stráže
- vojaci
- hasiči
- zamestnanci v štátnej službe
Kedy má zamestnanec nárok?
- jeho pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov
- požiada o príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur za kalendárny rok (pri pracovných pomeroch na kratší pracovný čas – pomerné krátenie)

Dobrovoľné pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.
Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa.
Oprávnené výdavky na rekreáciu:
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území SR,
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR,
c) ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.