nedeľa 14. júla 2019

Sociálna poisťovňa a zmeny platné od 1. júla 2019

Povinné poistenie SZČO
- vzniká od 1.7.2019 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 EUR
- SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1.7.2019 im zanikne
- SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8.8.2019 za mesiac júl 2019
- netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, títo dostanú informáciu o poistnom neskôr a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8.11.2019

Zmeny v exekúciách a predčasnom dôchodku
- od 1.7.2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 210,20 EUR mesačne
- Sociálna poisťovňa bude väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok a to z dôvodu, že dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok musí zostať 210,20 EUR mesačne
- ak dôchodca poskytuje výživné, zostávajúca suma sa zvyšuje o 105,10 EUR mesačne za každú vyživovanú osobu
- od 1.7.2019 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od výšky 252,30 EUR mesačne

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti
- od 1.7.2019 sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti, pri 31-dňovom mesiaci bude jej maximálna výška 1 032,50 EUR a v 30-dňovom mesiaci sa dávka zvýši na 999,20 EUR

štvrtok 4. júla 2019

Stravovanie zamestnancov - zmena od 1. júla 2019


V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené Opatrenie č. 176/2019 o sumách stravného, ktorým sa s účinnosťou od 1.7.2019 ustanovujú pre tuzemské pracovné cesty sumy stravného pre časové pásma nasledovne:

a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
Od výšky stravného pre pracovné cesty pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa odvíja maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota stravovacej poukážky.

Číselné zmeny pre:
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
- zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
- stravné pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa zvyšuje na 5,10 €, maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 2,81 €

Stravovacie poukážky
- min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, prepočet: 5,10 x 0,75. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude od 1.7.2019 vo výške 3,83 €;
- zároveň si prepočítame minimálny príspevok zamestnávateľa pri poskytovaní stravovacích poukážok nasledovne: 3,83 x 0,55 = 2,11 €
- nezabúdajme na príspevok zo sociálneho fondu