streda 27. novembra 2019

Povinný audit od 1.1.2020

Novelou zákona o účtovníctve sa upravujú podmienky pre posúdenie povinného auditu nasledovne:
Obchodné spoločnosti (nielen tie, ktoré povinne vytvárajú základné imanie) a družstvo, majú povinnosť overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom,
ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň 2 z týchto podmienok:
1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,

2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

Platí na overenie závierok za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1. 2020, pričom splnenie podmienok v znení účinnom do 31.12.2019 sa posudzuje za účtovné obdobie končiace k 31.12.2019 podľa predpisu účinného do 31.12.2019.