sobota 31. augusta 2019

14. plat a sociálne poistenie

Po prvýkrát 14. plat vyplatený v decembri 2019 bude oslobodený od platenia poistného na sociálne poistenie, za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
 
- oslobodenie najviac do výšky 500 eur
- 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku
- pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31.10.2019 nepretržite aspoň 48 mesiacov
- zamestnancovi bol v júni 2019 vyplatený 13. plat