sobota 24. februára 2018

Automobil v podnikaní 4. časť: Automobil využívaný na podnikanie aj na súkromné účely z pohľadu dane z pridanej hodnoty


Štvrtou časťou série nadväzujeme na časť tretiu a síce z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ZDPH).

Predpoklady zostávajú zachované:
  • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť kúpila a zaradila do obchodného majetku
  • vstupná cena je vyššia ako 1 700,- EUR a nižšia ako 48 000,- EUR
  • auto bude využívané na podnikanie ako i na súkromné účely

Daňové hľadisko/ Odpočítanie DPH
Trochu teórie podľa § 49 ods. 5 ZDPH:
Platiteľ, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, sa môže rozhodnúť okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c), že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie. Ak sa platiteľ rozhodne, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, nepovažuje sa použitie tohto hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie v tomto rozsahu za dodanie tovaru za protihodnotu ( § 8 ods. 3) alebo dodanie služby za protihodnotu ( § 9 ods. 2). Ak platiteľ použije prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, odpočíta daň len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia; ak platiteľ uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu. Pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie. Ustanovenie odseku 4 týmto nie je dotknuté.“

Žiaľ, v prípade DPH neplatí zjednodušená premisa pri použití automobilu aj na súkromné účely „neuplatním 20 % z DPH a mám pokoj“.

Táto možnosť platí len pri PHL a za podčiarknutých podmienok – možnosť pre platiteľa dane, ktorý uplatňuje výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov podľa zákona o dani z príjmov (ZDP) a nemôže preukázať rozsah použitia PHL na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy PHL do výšky paušálnych výdavkov podľa ZDP.

Pri nadobudnutí automobilu máme 2 možnosti, ktoré si opíšeme v príkladoch.

Pri použití prijatých služieb a tovarov (neodpisovaných) na podnikanie ako i súkromné účely, platiteľ odpočíta daň len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. Vyplýva nám povinnosť preukázania tohto rozsahu.

Kritériá, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia majetku a služieb na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie:
  • podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania
  • doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie
  • iné kritérium, ktoré objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie

Povedzme si to jednoduchšie a s príkladmi:

Príklad 1: Odpočítanie DPH pri nadobudnutí automobilu – 1. možnosť
Podnikateľ alebo obchodná spoločnosť kúpila autíčko, pri jeho nadobudnutí predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania aj na súkromné účely (napr. na súkromnú spotrebu alebo jeho zamestnancov).
Už pri kúpe majetku odpočíta daň len v rozsahu použitia majetku na podnikanie.
Teda  došlo k rozhodnutiu neodpočítať časť DPH, ktorá zodpovedá rozsahu použitia autíčka na súkromné účely.
V takom prípade je neodpočítaná časť DPH súčasťou vstupnej ceny auta podľa § 25 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov (ZDP).

Príklad 2: Odpočítanie DPH pri nadobudnutí automobilu – 2. možnosť
Administratívne náročnejšia.
Podnikateľ alebo obchodná spoločnosť kúpila autíčko, pri jeho nadobudnutí predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania aj na súkromné účely (napr. na súkromnú spotrebu alebo jeho zamestnancov).
Pri kúpe majetku odpočíta daň v plnej výške a následne sa každé súkromné použitie auta považuje za dodanie služby za protihodnotu a platiteľ DPH musí odviesť DPH na výstupe ako to vyplýva z § 9 ods. 2 ZDPH (§ 8 ods. 3 pri tovaroch).
Táto DPH sa účtuje na ťarchu nákladov. V prípade, ak zamestnávateľ zdaní nepeňažný príjem zamestnanca z použitia motorového vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, nekráti výdavky (náklady) v zmysle § 19 ods. 2 písm. t) a § 24 ods. 8 ZDP a predmetná DPH, účtovaná na ťarchu nákladov, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a) a § 19 ods. 3 písm. k) bod 2. ZDP.

Príklad 3
Zamestnávateľ poskytol auto zamestnancovi aj na súkromné použitie. Zdanil mu nepeňažný príjem v zmysle ZDP. Počas roka 2017 zamestnávateľ uhradil za servis auta sumu 600 EUR, z toho DPH 100 EUR. Podľa zákona o DPH nárok na odpočítanie je povedzme 70 EUR (rozsah použitia služby na podnikanie je 70 %). Časť DPH vo výške 30 EUR, na ktorú nevznikol nárok na odpočítanie je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2. ZDP.

Príklad 4
SZČO používa auto aj na súkromné účely a uplatňuje výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP vo forme paušálu 80 %. Taktiež uhradil servis automobilu, ale v jeho prípade časť DPH, ktorú nie je možné odpočítať, nie je daňovým výdavkom (viaže sa k nákladu, ktorý nie je uznaný za daňový).

Na záver si trošku zapolemizujeme a vrátime sa k 2. časti autičkárskej série a nášmu tvrdeniu, že:

Odpočítanie DPH
Ak podnikateľ, platiteľ DPH, využíva auto zaradené do obchodného majetku výlučne na podnikanie, môže uplatniť odpočet dane z výdavkov súvisiacich s obstaraním a prevádzkou vozidla v plnej výške.
Ak pri využívaní auta výlučne na podnikanie uplatňuje výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov, daň z nákupu PHL môže odpočítať podľa nášho názoru
  • len do výšky paušálnych výdavkov (§ 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 o dph) – ak nevedie knihu jázd resp. nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie,
  • v plnej výške, ak vie preukázať rozsah použitia PHL výlučne na účely svojho podnikania.“

Podčiarknutá časť je síce pravdivá, ale v praxi prakticky nerealizovateľná alebo radšej povieme neodporúčaná. Prečo?
Jednoducho pri prevádzkovaní vozidla nám takmer vždy vznikajú aj iné náklady ako PHL. Nie je logické tvrdiť, že platiteľ na jednej strane u PHL “nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie“ a na druhej strane u ostatných tovarov iných ako PHL a služieb spojených s týmto autíčkom “preukáže rozsah použitia na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie“, a to podľa kritéria, ktoré objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, napr. pomerom ubehnutých km na podnikateľské účely k celkovo ubehnutým km za dané obdobie.
Bolo by neefektívne, aby sa podnikateľ dobrovoľne rozhodol pre krátenie DPH pri PHL a pri ostatných službách a tovaroch preukazoval rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.