štvrtok 21. februára 2019

Slováci a príjmy zo zdrojov v zahraničí

Ako vieme, rezidenti Slovenskej republiky, ktorí pracovali, podnikali, či mali iný príjem v zahraničí si musia vysporiadať svoju daňovú povinnosť podaním daňového priznania na Slovensku (ak za rok 2018 dosiahli zdaniteľné príjmy presahujúce 1 915,01 EUR resp. vykázali daňovú stratu). 
Platí to aj v prípade, ak na Slovensku nedosiahli žiaden príjem.
Lehotu na podanie daňového priznania si môžu predĺžiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na predpísanom tlačive až o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do 30.9.2019.
Na príjmy zdanené v zahraničí použijú príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. To znamená, že daň sa nebude platiť dvakrát.


Príklady:
- daňovník pracoval v Nemecku ako živnostník, kde mal povinnosť zdaniť svoje príjmy (vznikla mu stála prevádzkareň), v SR uplatní metódu vyňatia príjmov
- daňovník pracoval časť roka ako zamestnanec v Česku, český zamestnávateľ mu zdaňoval príjmy v ČR, v SR uplatní metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov, ak je táto pre neho výhodnejšia
Môže si daňovník uplatniť pri vyššie uvedených príkladoch nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka? Áno, môže a to v plnom rozsahu 3 830,02 EUR (ak jeho základ dane je rovný alebo nižší ako suma 19 948,- EUR)
Môže si uplatniť daňový bonus na dieťa? Môže, ak spĺňa zákonné podmienky, dosiahol zdaniteľný príjem aspoň vo výške 2880,- EUR podľa § 5 (závislá činnosť) alebo príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 a nevykázal stratu. Zákon o dani z príjmov nevylučuje, že tieto príjmy daňovník nemôže dosiahnuť zo zdrojov v zahraničí. Pozor na duplicitu, nemôže si daňový bonus uplatniť manžel aj manželka, len jeden z nich.
Ak k zdaneniu príjmov nedošlo v zahraničí, metóda na zamedzenie dvojitého zdanenia sa nepoužije. Daňovník príjem zahrnie do daňového priznania a zdaní v SR.

Príklad:
Daňovník dosiahol úroky z vkladov na bankovom účte vo Veľkej Británii, banke vo VB predložil potvrdenie o slovenskej rezidencii a táto mu ich vyplatila v zmysle príslušnej medzinárodnej zmluvy v brutto výške. Daňovník ich uvedie v daňovom priznaní ako príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b).
Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má daňovník (v tomto článku sa bavíme o fyzických osobách), ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo fyzickou osobou - podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov. 

Príklady:
Daňovník, ktorý mal príjem len zo závislej činnosti z Českej republiky, nemusí podať daňové priznanie elektronicky.
Daňovník, ktorý mal príjem v zahraničí na základe živnostenského oprávnenia získaného v zahraničí a v SR živnostenské oprávnenie nemá (to znamená, že mu nevzniká podľa zákona o dani z príjmov registračná povinnosť na daň z príjmov v SR), nemusí podať daňové priznanie elektronicky.

Zdravotné poistenie živnostníci

Minimálny preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO predstavuje od 1.1.2019 sumu 66,78 EUR mesačne.

Minimálny preddavok pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného je vo výške 33,39 EUR mesačne.

Výnimky sú napr. pri súbehu so zamestnaním, kedy sa nemusí platiť minimum.
Splatnosť preddavku za mesiac január 2019 je do 8.2.2019.

Nezabudnite na správne symboly pri označení platby.

U SZČO je vo väčšine prípadov variabilným symbolom rodné číslo. Konštatný symbol je 3558. Špecifický symbol je v tvare MMRRRR alebo RRRRMM (podľa príslušnej poisťovne) – ide o obdobie, za ktoré má byť preddavok zaplatený, kde R je označenie roka a M označenie mesiaca.