pondelok 5. augusta 2019

Medzinárodné zdaňovanie

Poradenské služby a licencie vyplácané do ČR
- klienti zo Slovenska ako i Českej republiky znalí problematiky, sa na nás často obracajú v súvislosti s úhradami za poradenské služby a s úhradami za licenčné poplatky, ktoré si navzájom fakturujú
- prvoradá je Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (ZoZDZ), v tomto prípade Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (238/2003 Z.z. )ako aj Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ZDP)
- ZoZDVZ má prednosť pred ZDP
Skúsme si fakturované poradenské služby a licenčné poplatky od českého daňového rezidenta vysvetliť priamo na príkladoch:
  - česká s.r.o. je daňovým rezidentom ČR
  - slovenská s.r.o. je daňovým rezidentom SR
  - neexistuje stála prevádzkareň českej s.r.o. na území SR


   
1) Česká s.r.o. poslala slovenskej s.r.o. faktúru za poradenské služby
  - zo znenia ustanovenia článku 7 ZoZDVZ vyplýva, že ak rezident ČR neposkytoval služby rezidentovi SR prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR, nie sú jeho príjmy na našom území zdaniteľné
  - slovenská s.r.o. vyplatí faktúru za poradenské služby v plnej výške bez povinnosti zraziť daň


2) Česká s.r.o. poslala slovenskej s.r.o. faktúru za používanie webovej aplikácie, ročnú licenciu.
 • zo znenia ustanovenia článku 12 ZoZDVZ a § 16 ods. 1 písm. e) bod 1. a § 43 ods. 1 a ods. 2 vyplýva, že rezident SR (slovenská s.r.o.) zrazí pri úhrade faktúry zrážkovú daň, avšak maximálne v sume 10 %
 • slovenská s.r.o. túto daň odvedie do štátneho rozpočtu SR
 • podá Oznámenie v zmysle § 43 ods. 11 a daň odvedie do 15. dňa za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • zároveň v Oznámení požiada slovenská s.r.o. o vydanie Potvrdenia o dani zaplatenej na Slovensku a toto potvrdenie poskytne českej s.r.o.
 • túto daň zohľadní česká s.r.o. v daňovom priznaní v ČR (metódou na zamedzenie dvojitého zdanenia)
 • slovenská s.r.o. uhradí faktúru českej s.r.o. zníženú o zrážkovú daň
 • vyššie uvedené sa týka tzv. priemyselných licenčných poplatkov
 • kultúrne licenčné poplatky podľa vyššie uvedenej medzinárodnej zmluvy zrážkovej dani na Slovensku nepodliehajú