nedeľa 31. decembra 2017

Daňové novinky 2018

Posledná novela č. 344/2017 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola v zbierke zákonov uverejnená tesne pred koncom roka 2017 a čo nám prinesie spolu s ostatnými novelami dotýkajúcimi sa zákona o dani z príjmov si zhrnieme v tomto článku. 

Definícia FO daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR
dopĺňa sa kritérium pri určení rezidencie o bydlisko – možnosť ubytovania neslúžiaceho len ako príležitostné ubytovanie a všetky skutočnosti a okolnosti (vr. osobných a ekonomických väzieb) preukazujú zámer sa tu trvale zdržiavať

Implementácie zo Smernice EÚ – ATAD
Do zákona sa dostávajú ďalšie pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy dopad na fungovanie vnútorného trhu. V rámci projektu BEPS proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam narúšaním základu dane cez využívanie dier a rozdielov v daňových zákonoch umelými presunmi ziskov do jurisdikcií s nižším daňovým zaťažením.
 • rozširujú sa definície pre závislé osoby, ekonomické alebo personálne prepojenie
 • zavádzajú sa nové pojmy do § 2 „subjekt“, „ústredie“, „konečný príjemca príjmu“
 1. Zdanenie pri odchode tzv. exit tax
zavádza sa zdaňovanie nerealizovaných ziskov vytvorených na území SR
 • pri presune majetku daňovníka do zahraničia
 • pri odchode daňovníka do zahraničia (presun daňovej rezidencie)
 • pri presune podnikateľskej činnosti alebo jej časti do zahraničia
forma zdanenia: fikcia predaja
spôsob zdanenia: osobitný základ dane 21 %, na stratu sa neprihliada
výnimky: presun majetku u ktorého sa očakáva jeho návrat do 12 mesiacov od presunu
splatnosť:
 • pri EÚ a EHP možnosť platenia počas 5 rokov, v splátkach, možnosť zabezpečenia, úrok zo splátok, úrok z omeškania splátky, zrušenie splátkového kalendára
 • ostatné štáty: v lehote na podanie DP
podmienky pre oceňovanie majetku – reálna hodnota, hodnota na daňové účely
 • pri presune zo SR do zahraničia
 • pri presune zo zahraničia do SR
 • pri presune zo stálej prevádzkarne v zahraničí do SR

 1. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
§ 17h bude platiť od 1.1.2019 – pre PO

 1. Opatrenia proti hybridným nesúladom
daňovým výdavkom nie je podľa § 21 ods. 2 písm. o):
 • tzv. dvojitý odpočet – viacnásobné uplatnenie toho istého výdavku (nákladu) u viacerých závislých osôb v rozsahu, v akom nie je súčasne viacnásobne zahrnutý príjem (výnos)
 • tzv. odpočet bez zahrnutia – uplatnenie výdavku (nákladu) u závislých osôb v rozsahu, v akom nie je zdaniteľným príjmom u inej závislej osoby, výnimky napr. neziskovky
 • tzv. importovaný nesúlad – výdavok (náklad) priamo alebo nepriamo použitý na financovanie výdavkov (nákladov), ktoré vedú k dvojitému odpočtu alebo k odpočtu bez zahrnutia

Podnikové kombinácie
 • oceňovanie nepeňažného vkladu a rozdelenia, zlúčenia a splynutia obchodných spoločností pre vnútroštátne transakcie len v reálnych hodnotách (zosúladenie so zákonom o účtovníctve)
 • výnimka pre cezhraničné transakcie aj v pôvodných cenách - len v obmedzených prípadoch za presne stanovených podmienok
 • povinnosť zdaniť oceňovacie rozdiely pri použití RH jednorazovo/postupne najviac 7 rokov

Oceňovacie rozdiely (OR) z precenenia pri zlúčení, splynutí, rozdelení
 • daňové posúdenie pri vyplatení, podľa situácie povinnosť zdanenia (napr. pri RH - vo výške, ktorá ešte nebola zahrnutá do základu dane)
 • aj na situácie, ak sa OR použili na zvýšenie a následne zníženie ZI, na tvorbu kapitálových fondov a následne prerozdelené

Odpočet nákladov na výskum a vývoj – zvýšenie, úprava podmienok
 • aj z licencií na softvér priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja (nie bežné administratívne softvéry)
 • 100 % nákladov v zdaňovacom období + 100 % z kladného medziročného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov podľa výpočtu:
(aktuálne zdaň. obdobie + predchádzajúce):2 – (súčet 2 predchádzajúcich zdaň. období):2

Patent box
daňové zvýhodnenie v oslobodení príjmov plynúcich z využívania nehmotného majetku, ktorý je výsledkom vlastnej vývojovej činnosti
 • 50 % oslobodenie príjmov plynúcich z odplatného poskytnutia práva na použitie patentov, úžitkových vzorov, softvérov
 • 50 % oslobodenie príjmov/výnosov z predaja výrobkov (pri ich výrobe sa použil patent, úžitkový vzor)
oslobodenie - predajná cena mínus skutočné priame a nepriame náklady (za podmienok k nezávislým osobám)
-doba oslobodenia je počas doby odpisovania aktivovaných nákladov na vývoj
-ďalšie podmienky: krátenie nároku, evidencia, neprípustnosť prenosu, stratenie nároku ..
- výdavky (náklady) vynaložené na oslobodené príjmy (výnosy) nie sú súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane

Doprava zamestnancov na pracovisko zabezpečovaná zamestnávateľom
 • spresnenie podmienok pre oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca
 • jasné pravidlá pre daňovú uznateľnosť pre zamestnávateľa

Príjmy z BSM
Príjmy plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva v BSM, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku, zdaní ten z manželov, ktorý ho mal zahrnutý v obchodnom majetku ako posledný

Podpora domáceho kúpeľníctva
 • zavádza sa nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a jej službami najviac 50,- EUR/daňovníka ročne (aj na manželku a vyživované deti)
 • zvýhodnenie odpisovania technického zhodnotenia a opráv (nerozčleňuje sa) v budovách pre kúpeľníctvo – v 2. OS v sume najmenej 10 % vstupnej ceny budovy, platí aj pre prenajaté budovy
 • možnosť skrátenia ročného odpisu pre 6. odpisovú skupinu zo 40 na 20 rokov

Digitálna platforma
 • definícia: hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií
 • vznik stálej prevádzkarne - za výkon činnosti s trvalým miestom na území SR sa považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy
 • ináč zrážka dane, ak príjmy plynú nerezidentovi SR, doplnenie nového zdroja príjmov do § 16/1/e)/10.

Stála prevádzkareň na území SR – úprava podmienok
Stavenisko, miesto vykonávania stavebných a montážnych projektov ako stála prevádzkareň
 • zabrániť úmyselnému deleniu činností na stavebných projektoch v rámci skupiny podnikov
 • ak sú hlavní dodávatelia a subdodávatelia súčasťou skupiny prepojených podnikov a na stavebnom projekte vykonávajú stavebné a montážne činnosti, ktoré spolu súvisia a nadväzujú, doba vykonávania ich činností sa posudzuje ako celok
Komisionárske štruktúry
 • stála prevádzkareň vzniká, ak komitent využíva na predaj svojich tovarov v SR zástupcu = komisionára, ktorý predáva vo vlastnom mene, ale na účet a riziko komitenta

Oslobodenie príjmu z predaja akcií a obchodného podielu
 • a.s., s.r.o., komanditista k.s.
 • pre PO rezident SR, pre stálu prevádzkareň nerezidenta
 • výnimky: obchodník s CP; likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia spoločnosti v ktorej má daňovník účasť; daňovník prevádzajúci účasť je v likvidácii
 • podmienky: nepretržitá držba 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účasti najmenej 10 % na ZI a zároveň výkon podstatných funkcií, rozhodovacie právomoci, personálne a materiálne vybavenie v SR
 • úroky viažuce sa na obstaranie takýchto akcií a podielov môžu byť daňovo uznané až v zdaňovacom období predaja, ak predaj nie je oslobodený
 • aj na účasti nadobudnuté do 31.12.2017 – lehota 24 mesiacov sa však počíta od 1.1.2018
 • zároveň sa v § 19 ods. 2 písm. f) 1. bod – ruší 10 % odchýlka (strata z predaja)

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárnych úverov
 • pre mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov + ďalšie podmienky
 • vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov v zdaň. období, max 400/rok, max 5 rokov
 • najviac z 50 000 EUR/1 nehnuteľnosť určená na bývanie (byt alebo rodinný dom)

Daňové povinnosti držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • oslobodenie stravy na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel
 • oslobodenie nepeňažného plnenia vo forme účasti na sústavnom vzdelávaní (okrem ubytovania a dopravy)
 • úprava lehôt pre oznámenia správcovi dane

Úľava na dani z príjmov podľa § 30a a § 30b
 • zmeny dôsledkov pri porušení podmienok
 • automaticky nezaniká celý nárok na úľavu na dani, ale sankcia bude závisieť od závažnosti

Zdanenie podielov na zisku/dividend, vyrovnávacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku – spoločníkov v.o.s, komplementárov k.s.
 • z účasti týchto osobných obchodných spoločností v inej obchodnej spoločnosti
 • spôsob zdanenia zrážkou 7 %, 35 % - platiteľom dane môže byť v.o.s., k.s. alebo obchodná spoločnosť/družstvo; ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu – zrazí 35 %
 • spôsob zdanenia osobitný základ dane 7 %, 35 % – príjem vyplatený z transparentnej spoločnosti v zahraničí

Príjem z príležitostnej činnosti FO – doplnenie § 8/1/a)
 • za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník PO alebo FO, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú na základe účtovného dokladu
 • takýto príjem nie je oslobodený od dane ani do výšky 500,- EUR !

Príjem z reklám – oslobodenie u vybraných neziskoviek (OZ, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby)
 • oslobodenie príjmov z reklamy na charitatívne účely max do 20 000,- EUR + podmienky použitia príjmov
 • v základe dane v zdaňovacom období prijatia (príjem) a analogicky po zaplatení (výdavok)

Poukazovanie podielu zaplatenej dane
 • poukazovanie podielu zaplatenej dane naďalej zamestnancom (nie zamestnávateľom)
 • zamestnávateľ vystaví potvrdenie na žiadosť zamestnanca najneskôr do 15.4.
 • predpísaný vzor tlačiva, iné
 • daňovník nemá nedoplatky na dani nad 5 EUR do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie DP
 • detto prijímateľ

Nadväznosť na zmenu Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
 • spresnenia pre FO, na ktorú sa už nemôže vzťahovať reštrukturalizácia, ale tzv. splátkový kalendár a iné (zánik konkurzu u FO)
 • s tým súvisiace doplnenia do ustanovení týkajúcich sa daňového odpisu § 19/2/h)/1.a2.
a tvorby daňových opravných položiek § 20/2/c) a § 20/10 až 12
 • platí už pri podaní DP po 31.12.2017

Nadväznosť na zmenu Exekučného poriadku
 • zastaviť exekúciu možno súdom, exekútorom, zo zákona
 • s tým súvisiace doplnenia do ustanovení týkajúcich sa daňového odpisu § 19/2/h)/4.a5.

Tvorba opravných položiek
pri príslušenstve pohľadávky možnosť voľby:
 • sledovať lehotu 1080 dní od splatnosti samotného príslušenstva
 • sledovať lehotu od splatnosti pohľadávky (ako doteraz)


Nadväznosť na zmenu Obchodného zákonníka – vklady do ostatných kapitálových fondov (KPF)
 • definícia: vklad - príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí
 • daňové posúdenie príjmu z KFP:
 1. daňovník, ktorý príspevok do KPF priamo vložil, splatil – suma vráteného príspevku mu zníži hodnotu finančnej investície a má neutrálny vplyv na ZD resp. zdaní len sumu prevyšujúcu sumu splateného príspevku do KPF
 2. daňovník, ktorý príspevok do KPF priamo nevložil, nesplatil – nadobudol ho pri obstaraní obchodného podielu, akcií, zdaní plnú výšku vyplateného príspevku z KPF bez uznania daňového výdavku

Nadväznosť na zmenu Zákona o športe
 • príjmom zo závislej činnosti je aj príjem z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka

Ďalšie:
 • oslobodenie pre prijaté náhrady škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (zjednotenie s úpravou pre FO) – platí aj pre DP za 2017
 • daňový bonus na dieťa aj u náhradného rodiča plnoletého nezaopatreného dieťaťa, ktoré študuje na svoje povolanie – platí aj pre 2017
 • lehoty, predpísané vzory oznámení

streda 6. decembra 2017

Automobil v podnikaní 2. časť - „čo s ním ďalej ?“

V prvej časti našej série sme si kúpili autíčko a zaradili ho do podnikania a rozlúčili sa rečníckou otázkou „čo s ním ďalej ?“. 
Keďže situácii a k nim prislúchajúcim podmienkam v súvislosti s automobilom v podnikaní je veľa, zopakujeme si, že zatiaľ vychádzame z predpokladov:
 • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť kúpila a zaradila do obchodného majetku
 • vstupná cena je vyššia ako 1 700,- EUR a nižšia ako 48 000,- EUR
 • auto bude využívané výlučne na podnikanie. 
Pohonné látky (PHL)

Autíčko sa na nám nepohne bez pohonnej látky. Takže najčastejšie sa pri používaní automobilu hromadia v účtovných a daňových dokladoch „bločky z benzínky“. Ako ich posúdiť z hľadiska daňových výdavkoch si podrobne rozoberieme nižšie.

Daňové hľadisko

Alfou omegou je pre nás zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
Väčšinou tankujeme benzín alebo naftu. Ak máme vo firme viaceré vozidlá, určite je dôležité, aby zodpovedná osoba, alebo nazvime ju tankujúca osoba, na doklad uviedla napr. EČV. Ekonóm sa rýchlejšie zorientuje pri triedení a identifikácii dokladov. Ak je vo firme len jedno autíčko, ekonóm by minimálne „pre istotu“ mal skontrolovať, či naozaj všetky doklady zodpovedajú pohonnej látke podľa technického preukazu.

Čo na PHL hovorí zákon ?
§ 19 ods. 2 písm. l) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú
výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo
2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne“

Daňovník si môže vybrať jednu z uvedených možností, prípadne aj všetky možnosti, ak má v obchodnom majetku viacero áut a na každé z nich chce aplikovať iný režim.
Zhrnutie 3 možností uplatnenia spotrebovaných PHL v daňových výdavkoch:
 1. podľa cien platných v čase ich nákupu na základe evidencie jázd
t. zn. v nadväznosti na spotrebu a počet ubehnutých kilometrov
 1. na základe dokladov o ich nákupe najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky
použijeme, ak vozidlo je vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla
 1. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL
daňovník nie je povinný viesť knihu jázd (pozor tým daňovník nedeklaruje, že používa vozidlo aj na súkromné účely!)

Pár praktických príkladov:
 • nákladné motorové vozidlo alebo pracovný mechanizmus, u ktorého sa v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze neuvádza spotreba PHL alebo sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL: je možné uplatniť výdavky podľa preukázanej spotreby, vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia (napr. interná smernica), ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby PHL. Aj pri tomto spôsobe je daňovník povinný preukazovať cenu PHL dokladmi o nákupe;
 • spôsob preukazovania spotreby PHL cez GPS môže použiť daňovník iba v prípade, že GPS zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň aj spotrebu PHL. Evidencia jázd podľa GPS slúži ako podklad, na aké cesty bolo auto použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu;
 • daňovník automobil využíva výlučne na podnikanie, PHL nakúpil v roku 2017 v hodnote 3 000,- eur. Ako sumu paušálnych výdavkov na spotrebu PHL si môže v daňových výdavkoch v zdaňovacom období 2017 uplatniť 2 400,- eur po zohľadnení počtu najazdených kilometrov preukázaných stavom tachometra k 1.1.2017 a k 31.12.2017.  

Ostatné náklady súvisiace s prevádzkou automobilu


Ďalšími daňovými výdavkami sú
 • opravy a údržba
 • zákonné a havarijné poistenie, GAP
 • daň z motorových vozidiel,
 • diaľničné poplatky,
 • poplatky za parkovanie
 • technické a emisné kontroly apod.

Odpočítanie DPH

Ak podnikateľ, platiteľ DPH, využíva auto zaradené do obchodného majetku výlučne na podnikanie, môže uplatniť odpočet dane z výdavkov súvisiacich s obstaraním a prevádzkou vozidla v plnej výške.
Ak pri využívaní auta výlučne na podnikanie uplatňuje výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov, daň z nákupu PHL môže odpočítať podľa nášho názoru
 • len do výšky paušálnych výdavkov (§ 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 o dph) – ak nevedie knihu jázd resp. nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie,
 • v plnej výške, ak vie preukázať rozsah použitia PHL výlučne na účely svojho podnikania.

Máme natankované, prevádzkujeme, ale čo ak využívame auto aj súkromne, mimo podnikania? O tom nabudúce.

nedeľa 12. novembra 2017

Automobil v podnikaní - 1. časť: Obstaranie automobilu kúpou

K výkonu mnohých podnikateľských činností auto nesporne patrí. Ako sa však rozhodovať pri jeho zaobstaraní ? Ktoré výdavky sú súčasťou základu dane ? Aká evidencia je nevyhnutná ? Na čo nezabudnúť ? Na tieto i ďalšie otázky si budeme odpovedať v sérii nadväzujúcich článkov s titulným názvom „Automobil v podnikaní“.

Na úvod si pripomeňme, že podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení je:

daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak“.

Aby sme vôbec mohli uvažovať o akýchkoľvek daňových výdavkoch v súvislosti s obstaraním a používaním automobilu, musí byť jasné, že si ho (prípadne viac áut) zaobstarávame za účelom dosahovania, zabezpečenia a udržania zdaniteľných príjmov. Čiže uvažovanie typu „hurá mám firmu, všetkým mojim blízkym kúpim autíčko“ neobstojí.


Obstaranie automobilu kúpou

Predpokladáme, že automobil si podnikateľ (SZČO) alebo obchodná spoločnosť (s.r.o., a.s., ..):
 • kúpi a zaradí do obchodného majetku
 • vstupná cena je vyššia ako 1 700,- EUR a nižšia ako 48 000,- EUR (tzv. luxusným automobilom sa budeme venovať neskôr)
 • auto bude využívané výlučne na podnikanie (využívanie aj na súkromné účely bude témou neskorších príspevkov)


Daňové hľadisko


Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku, nehmotného majetku a hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania. Tieto sa zahrnú do daňových výdavkov postupne, prostredníctvom daňových odpisov.
To znamená, že vstupnú cenu odpisovaného hmotného majetku, ktorým takýto automobil je, nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov jednorazovo v roku obstarania a uvedenia do užívania (výnimkou by bolo autíčko so vstupnou cenou do 1 700 EUR vrátane).

Vstupná cena pre odpisovanie sa určí ako kúpna cena auta na základe faktúry, kúpnej zmluvy alebo obdobného dokladu a nákladov súvisiacich s obstaraním do času uvedenia autíčka do užívania. Daňovníci sa často pýtajú, či do obstarávacej ceny vstupuje napr. poplatok za pridelenie evidenčného čísla vozidla. Zastávame názor, že áno, ak bol tento vynaložený do spomínaného času uvedenia majetku do užívania. Neplatitelia DPH zahŕňajú do vstupnej ceny aj túto DPH (pozor nie pri finančnom prenájme, o ktorom sa taktiež budeme baviť neskôr).

Ako na daňové odpisovanie:
 • automobil zaradíme do odpisovej skupiny a stanovíme dobu odpisovania – pri osobných automobiloch je to 1. odpisová skupina s dobou odpisovania 4 roky
 • môžeme uplatniť len rovnomerné odpisovanie
 • ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania to znamená v našom prípade ¼
 • v prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Napríklad auto zaradíme do užívania v októbri 2017, ročný odpis vydelíme 12 a vynásobíme 3 mesiacmi
 • ročný odpis, pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Účtovné hľadisko


V účtovníctve pracujeme s pojmom obstarávacia cena, ktorú upravuje § 25 zákona č. 431/2002 o účtovníctve (ZoÚ), Postupy účtovania (PÚ) v §§ 32 – 42 podrobne stanovujú pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku.
Odpisovanie rieši § 28 zákona ZoÚ a § 20 PÚ.

Musíme rozlišovať medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Účtovne autíčko odpisujeme na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Berieme ohľad na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu zohľadníme dobu použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c) technické a morálne zastaranie,
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku,
e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.

Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.
Tak autíčko sme si kúpili, zaradili do používania, stanovili účtovný a daňový odpisový plán v súlade so zákonnými predpismi a „čo s ním ďalej ?“ si povieme nabudúce.