nedeľa 11. marca 2018

Novinky v mzdách od 1.1.2018

Legislatíva nám priniesla viacero zmien, doplnení, úprav. Zameriame sa na tie, ktoré považujeme za najfrekventovanejšie v praxi každého mzdára.


Zmena životného minima pozitívne ovplyvnila niektoré veličiny, ktoré používame pri mesačnom výpočte miezd našim zamestnancom:
Nezdaniteľná časť na daňovníka (NČZD) 319,17 € /mesačne.
Daňový bonus na 1 dieťa 21,56 € /mesačne (mesačný príjem min 240,- €).

Nové: Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu nezdaniteľnej časti základu dane, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia (okrem iného) poberateľom výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (platí aj pre 2017 podľa prechodných ustanovení zákona).

Minimálna mzda sa zvýšila na 480,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 2,759 za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, vrátane dohôd.
Platí pre pracovný čas 40 hod./týždenne.
Pozor na minimálne mzdové nároky pre jednotlivé stupne náročnosti pracovných miest.

Oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť, ak úhrada od zamestnancov v úhrne dosiahne aspoň:
  • 60 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na dopravu
  • 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na dopravu (výroba je vo viaczmennej prevádzke a dopravu využíva najmenej 30 % zamestnancov)
Verejný poskytovateľ pravidelnej dopravy nevykonáva takúto dopravu alebo ju nevykonáva v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá kódu Klasifikácie produktov 29.10.3. (motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb).
Ak úhrada od zamestnancov v úhrne nedosiahne 60 % (30%), potom do ich základu dane sa zahrnie rozdiel pripadajúci na konkrétneho zamestnanca medzi sumou zodpovedajúcou 60 % (30 %) zo sumy výdavkov zamestnávateľa a úhradou od zamestnancov.

Novinka daňový bonus na zaplatené úroky – nárok si daňovník uplatní až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, najviac 400 €/rok, má 18 až 35 rokov + ďalšie podmienky.

Novinka nezdaniteľná časť základu dane preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu najviac 50,- €/rok
  • aj na manželku
  • aj na vyživované dieťa
v úhrne najviac 50,- € za rok za každého z nich.

Nové: Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (platí aj pre 2017 podľa prechodných ustanovení zákona).

Prehľady na rok 2018 – tlačivá zostávajú v takej podobe ako pre rok 2017. Aktualizovali sa poučenia k prehľadu.

Nezabudnúť na lehoty:
31.1.2018 – vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňový bonus – podpíše zamestnanec
10.2.2018 – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vystaví zamestnávateľ, ak ho o to zamestnanec požiada do 5.2.2018
10.3.2018 – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnávateľ doručí zamestnancovi, ak ho o to nepožiadal
15.4.2018 – potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca


Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017 – lehoty

15.2.2018 – žiadosť o ročné zúčtovanie podáva zamestnanec a priloží všetky potrebné doklady
31.3.2018 – ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ
31.5.2018 – preplatok z ročného zúčtovania, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr v aprílovej výplate
31.12.2018 – nedoplatok z ročného zúčtovania vyberie zamestnávateľ od zamestnanca
30.4.2018 – zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi prvú stranu ročného zúčtovania
Do 10 dní od podania žiadosti – zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi druhú stranu ročného zúčtovania.