sobota 28. apríla 2018

Zdaňovanie digitálnych platforiem od 1.1.2018
Téma rezonujúca od začiatku roka rozbúrila v radoch podnikateľov, profesijných komôr búrlivú diskusiu.

Konzultačná rada prezidenta Finančnej správy zasadala so zástupcami odborných zväzov, komôr, združení. Ministerstvo financií SR vydalo stanovisko k predmetnej problematike.

Slovensko je jedna z prvých krajín, ktorá zaviedla zdanenie zahraničným prevádzkovateľom (operátorom) digitálnych platforiem sprostredkujúcich služby ubytovania alebo prepravy (napr. Uber, booking.com).
Novela zákona o dani z príjmov zavádza ďalší typ prevádzkarne: digitálne platformy.
Podľa novely transakcie (príjmy za opakované sprostredkovanie služieb ubytovania alebo prepravy) zrealizované v SR sa majú zdaniť v SR.Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou (prevádzkovatelia digitálnych platforiem)
 • môže im vzniknúť na území SR stála prevádzkareň a tým povinnosť ju registrovať
 • ak tak neurobia, správca dane prevádzkareň zaregistruje z úradnej moci
 • bez ohľadu na (n)existenciu zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • daňová povinnosť vzniká primárne zahraničnej digitálnej platforme, ktorá dosahuje príjem z činnosti vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne na území SR
 • zdanenie prostredníctvom daňového priznania

Problém vzniká, ak zahraničný operátor digitálnej platformy nemá registrovanú stálu prevádzkareň na území SR. V tom prípade:

Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou (poskytujúci služby prepravy a ubytovania cez tieto zahraničné digitálne platformy)
 • musia zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy, ak si tieto platby uplatňujú ako daňový náklad
 • daň sa zrazí vo výške 19 % (zmluvné štáty) alebo vo výške 35 % (nezmluvné štáty)
 • zrážková daň sa odvedie správcovi dane do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vykonaná platba
 • v prípade pochybností je treba preveriť u správcu dane, či zahraničná digitálna platforma je v SR registrovaná ako stála prevádzkareň
 • je vhodné poskytovať súčinnosť, registráciou stálej prevádzkarne digitálnej platformy sa daňovníci poskytujúci prepravu alebo ubytovanie zbavia povinnosti zrážať daň
Príjemcovia služby
 • cez digitálnu platformu si rezervujú ubytovanie alebo objednajú prepravu na území SR
 • nevznikajú im z tohto titulu žiadne povinnosti ohľadom zrážkovej dane

Pre a proti:
 • reakcia na nové formy podnikania a férovosť daňového systému
 • boj proti presunom ziskov do jurisdikcií s nízkou alebo žiadnou úrovňou zdanenia

 • časť podnikateľov, komôr, spoločností považuje predmetné zdanenie za rozpor so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia
 • hrozba súdnych sporov
MF SR spolu s FS SR zverejní usmernenie, ktoré by zodpovedalo sporné otázky.
Je možné, že sa legislatíva bude upravovať, či spresňovať.

Situáciu budeme monitorovať.