nedeľa 26. januára 2020

Pozor, od 1.1.2020 môže dlžníkom finančná správa zadržať vodičský preukaz.

- táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb
- ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými formami, môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu
- je dôležité, či dlžník so správcom dane komunikuje a či má iný exekúciou postihnuteľný majetok
- tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tých dlžníkov, ktorých príjem je priamo podmienený držbou  vodičského preukazu (napríklad vodiči z povolania), pozor to musí preukázať dlžník sám, napr. v odvolacom konaní
- u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na cestu z / do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže
Informácie k sumám,
ktoré ovplyvnia vašu výplatnú pásku v roku 2020

- suma minimálnej mzdy predstavuje 580,00 €
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4 414,20 € (ročná)
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 367,85 € (mesačná)
- daňový bonus na dieťa do 6 rokov 45,44 €
-  daňový bonus na dieťa nad 6 rokov: 22,72 €

streda 15. januára 2020

Zrušenie oznamovania bankových účtov

Novela daňového poriadku priniesla príjemnú zmenu
v odstránení povinnosti podnikateľov
oznamovať finančnej správe založenie nového bankového účtu či zrušenie bankového účtu.
Uvedené platí od 1.1.2020.

Nové tlačivo súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

-          platné od 1.1.2020
      hlavná zmena: call-off stock režim


-          vzor súhrnného výkazu podľa predpisu účinného do 31.12.2019 sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31.12.2019. 
piatok 10. januára 2020

Ak zamestnávateľ nepošle do Sociálnej poisťovne mesačný výkaz, SP ho eviduje ako neplatiča

Od 1.12.2019 je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho pozerá ako keby mal nedoplatok na poistnom (z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti).
Zamestnávatelia zo zákona musia predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac, v termíne: v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného.Ak tak neurobia, bez ohľadu na to, či odviedli poistné alebo bez ohľadu nato, akú výšku odvodovej povinnosti by mesačný výkaz zakladal, Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti.