piatok 13. decembra 2019

Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty


-          platné od 1.1.2020
-          zohľadňuje zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Ďalšia novela zákona o dani z príjmov


28.11.2019 NR SR schválila ďalšiu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná už od 1.1.2020.

Dôležité zmeny:

Skrátenie doby odpisovania pre vybrané budovy
·         pre daňovníkov zamestnávajúcich minimálne 50 zamestnancov
·         platí pre vlastné budovy
·         nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou
·         podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2
·         slúžiace najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere k zamestnávateľovi
·         6 ročná doba odpisovania
·         rovnomerná metóda


Oslobodené nepeňažné plnenie zamestnanca
·         pre zamestnancov v pracovnom pomere
·         na zabezpečenie ubytovania
·         najviac 100 EUR mesačne
·         u zamestnancov s PP 24 a viac mesiacov až 350 EUR mesačne
·         určí sa v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci

piatok 6. decembra 2019

K zverejneniu ďalších vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti od 1.1.2020

Dávame do pozornosti Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu (VYH36v20).
S účinnosťou od 1.1 .2020 sa vypúšťa povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie každoročne do konca januára. Vzhľadom na uvedenú zmenu sa odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020 vyplnili a podpísali „nové“ vyhlásenie.
Finančné riaditeľstvo SR bude po 31.12.2019 akceptovať aj „staré“ vyhlásenie (VYH36v18), ak tento vzor zamestnanec vyplnil a podpísal na zdaňovacie obdobie 2019.
Ak po 31.12.2019 dôjde k zmene podmienok, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi napr. zmenou vo vyhlásení, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami.