nedeľa 21. októbra 2018

Novely postupov účtovaniaDnešný článok bude zaujímať účtovníkov komerčnej sféry účtujúcich v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve. Zameriame sa na zmeny v postupoch účtovania, ktoré nadobudli účinnosť 1. októbra 2018.


Jednoduché účtovníctvo

Legislatívny rámec
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Ide o ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny, a to:

§ 4 ods. 13
 • upravuje účtovanie príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s nadobudnutím a predajom virtuálnej meny

§ 12 ods. 6
 • ustanovuje účtovanie virtuálnej meny pri jej odplatnom nadobudnutí v knihe krátkodobého finančného majetku a to v ocenení reálnou hodnotou
 • reálna hodnota virtuálnej meny podľa § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
je trhová cena ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou
 • v priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu
Podvojné účtovníctvo

Legislatívny rámec
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 • Ide o ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny, a to:
§ 17 ods. 10 písm. c)
virtuálnu menu účtujeme v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok:
 • odplatne nadobudnú virtuálnu menu
 • virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu
 • virtuálnu menu nadobudnutú výmenou za inú virtuálnu menu

§ 46 ods. 6 upravuje:
 • účtovanie prírastku a úbytku virtuálnej meny na syntetickom účte, ktorý si vytvorí účtovná jednotka vo svojom účtovom rozvrhu, napríklad účet 258 – Virtuálna mena
 • tvorbu analytických účtov k virtuálnej mene (podľa jednotlivých virtuálnych mien a na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa vytvára osobitný analytický účet)
 • účtovanie virtuálnej meny pri jej úbytku na ťarchu účtu 568
 • účtovanie virtuálnej meny do výnosov v prospech účtu 668
 • pri prepočte reálnej hodnoty virtuálnej meny vyjadrenej v cudzej mene na eurá sa použije referenčný kurz ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 • hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a prepočtu virtuálnej meny na eurá sa účtujú podľa charakteru na účty 568, 668

§ 80 ods. 8
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa účtuje v prospech účtu 668
§ 85 ods. 2 písm. n)
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou sa sleduje na podsúvahesobota 13. októbra 2018

Podnikanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí


Ani sme sa nenazdali a koniec roka 2018 sa blíži.
Veľa našich občanov (daňovníkov rezidentov SR) podniká v zahraničí.
Ak k nim patríte, už teraz pripomíname, že povinnosti voči finančnej správe vám vznikajú aj vo vašej domovine.


Dva jednoduché príklady inšpirované portálom finančnej správy:

Opatrovateľka v Rakúsku

 • ste daňovníčkou rezidentkou Slovenskej republiky
 • máte živnostenské oprávnenie získané v Rakúsku
 • vykonávate prácu opatrovateľky v Rakúsku
 • nemáte živnostenské oprávnenie vydané na Slovensku
 • dosiahnete príjem, ktorý z hľadiska rakúskeho práva Vám umožňuje nepodať daňové priznanie v Rakúsku

Na Slovensku podáte daňové priznanie typu B:

 • pod svojim rodným číslom (nemáte pridelené DIČ)
 • uvediete príjmy z rakúskej živnosti a k nim si uplatníte preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur) plus preukázateľne zaplatené povinné poistné v Rakúsku
 • za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatníte metódu vyňatia príjmov resp. základov dane (v uvedenom prípade príjmy z rakúskej živnosti mínus výdavky k nim prislúchajúce)


Advokát pôsobiaci na území Českej republiky

 • ste daňovník rezident Slovenskej republiky
 • máte advokátske skúšky vykonané v ČR
 • dosahuje príjmy z činnosti advokáta na území ČR
 • na území SR nedosahujete príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe oprávnenia na podnikanie získaného v SR
 • nie ste registrovaní u správcu dane v SR na daň z príjmov

Na Slovensku podáte daňové priznanie typu B:

 • za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatníte metódu zápočtu

Musíte komunikovať elektronicky?

Ak fyzická osoba nemá povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie v zmysle slovenskej legislatívy resp. nemá registráciu na daň z príjmov u správcu dane v SR, nemá povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane

UOL tím je pripravený Vám s „daňovkami“ pomôcť, lebo ... nás to jednoducho baví!
sobota 6. októbra 2018

Tuzemský prenos daňovej povinnosti


Dnešná téma sa týka výlučne platiteľov DPH. Takže platcovia nalejte si kávičku, zoberte sušienky a pozorne čítajte. Postupujete pri svojich obchodoch správne?


Legislatívny rámec

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najmä § 69 ods. 12; trochu teórie priamo z textácie zákona:

(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

a) dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,
 
b) prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu v tuzemsku,

c) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1,

d) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,

e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky; pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky,

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a),

h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,

i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac,

j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.

Dôležité

Platiteľmi dane z pridanej hodnoty sú osoby registrované podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6.
Ak Vám Váš obchodný partner oznámil pridelené IČ DPH, ešte to automaticky neznamená, že je platiteľom DPH. Je možné, že je registrovaný podľa § 7 alebo § 7a, v tomto prípade nesmiete na neho prenášať daňovú povinnosť, dodávaný tovar alebo služby zdaňujete štandardným spôsobom s uplatnením príslušnej sadzby dane.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti (tzv. samozdanenie alebo reverse charge) sa v praxi malých podnikov vyskytuje najmä v týchto prípadoch:

 • kovový šrot a kovový odpad
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti (len ak mohla byť oslobodená, ale dodávateľ sa rozhodol ju zdaniť)
 • niektoré poľnohospodárske plodiny (pozor: zrušenie limitu 5000,- EUR od 1.1.2018)
 • železo a oceľ, niektoré predmety zo železa alebo z ocele (pozor: zrušenie limitu 5000,- EUR od 1.1.2018)
 • mobilné telefóny (hranica základu dane 5000,- EUR a viac)
 • integrované obvody (hranica základu dane 5000,- EUR a viac)
 • stavebné práce (vrátane dodania stavby alebo jej časti) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou (ak patrí medzi stavebné práce)

Čo ten „prenos“ vlastne znamená?

Dodávateľ má povinnosť preniesť svoju daňovú povinnosť na odberateľa, ktorý prijíma službu alebo tovar. Nemýľme si to s oslobodením od dane, čo často počujeme v praxi, ide len o prenesenie tejto povinnosti.

Prečo sa to deje, prečo je prenos v zákone?

 • tuzemské samozdanenie bolo zavedené hlavne z dôvodu predchádzaniu daňovým podvodom
 • výhodou pre podnikateľov je cash flow, pri odberateľoch s dlhými dobami splatnosťami resp. pri odberateľoch neplatičoch, dodávateľ nemusí zo svojich prostriedkov odviesť daň na výstupe do štátneho rozpočtu, nie je zaťažený odlevom finančných prostriedkov, ktoré ešte od odberateľa nedostal. Jednoducho povedané dodávateľ neplatí daň.
Prečo termín „samozdanenie“?

Odberateľ má povinnosť odviesť DPH (daň na výstupe) a pri splnení podmienok stanovených v § 49 až 51 zákona o DPH má zároveň právo na odpočet DPH (daň na vstupe). V takomto prípade sa odberateľ sám zdaní a dopad dane pri plnom odpočte je neutrálny.

Daňové priznanie – kde uviesť tuzemské samozdanenia

Dodávateľ: dodávky neuvádza do daňového priznania, ale musia byť uvedené v evidencii DPH
Odberateľ: riadky 9,10 a 21 daňového priznania
Kontrolný výkaz – kde uviesť tuzemské samozdanenia
 
Dodávateľ: dodávky v oddiele A2
 • uvádza len: poľnohospodárske plodiny, železo a oceľ, mobilné telefóny, integrované obvody, stavebné práce
 • pozor: pri poľnohospodárskych plodinách, železe a oceli sa uvádzajú aj prvé štyri číslice číselného kódu tovaru, merná jednotka a množstvo tovaru
 • pozor: pri mobilných telefónoch a integrovaných obvodoch sa uvádza druh a množstvo tovaru
 • neuvádza ostatné: napr. kovový šrot a kovový odpad, emisné kvóty
Odberateľ: všetky dodávky uvedie do oddielu B.1

Poľnohospodárske plodiny
 • obilniny, napr. pšenica, raž, jačmeň, ovos, ryža spadajúce do kapitoly 10
 • olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny spadajúce do kapitoly 12
 • aj keď to znie jednoducho, vedeli ste, že tu spadajú aj niektoré druhy čajov? Takže pozor by si mali dávať aj prevádzky kaviarní či poskytovatelia reštauračných služieb.
 • odporúčame pracovať s nomenklatúrou platného colného sadzobníka alebo sa obrátiť priamo na nás
 
Železo a oceľ, niektoré predmety zo železa alebo z ocele

 • odporúčame dôkladne pracovať s nomenklatúrou platného colného sadzobníka alebo sa obrátiť priamo na nás

Stavebné práce

 • v praxi sa na nás klienti často obracujú s otázkou, či ich dodávka je stavebnou prácou
 • na stránke Finančnej správy SR je pravidelne aktualizovaný metodický pokyn k posudzovaniu správneho zaradenia
 • posúdenie je individuálne podľa konkrétneho obchodu
 • v prípade nejasností UOL klientom spoľahlivo poradí

Príklady z praxe

 • doklad z registračnej pokladnice obsahuje názov odberateľa, jeho identifikačné údaje vrátane IČ DPH, jednotkové ceny, text prenesenie daňovej povinnosti – spĺňa náležitosti faktúry a zaradenie do B.1 a u dodávateľa A.2
 • doklad z registračnej pokladnice neobsahuje povinné údaje a zároveň je na ňom vyčíslená DPH – žiaľ táto DPH je neodpočítateľná a zároveň vzniká povinnosť samozdanenia. Takže pozor, správne inštruovať zamestnancov poverených nákupom. Nesprávne vyčíslená DPH z dokladu je nedaňovým výdavkom.
 • samozdanenie sa týka aj preddavkov, vyúčtovacia faktúra len v sume rozdielu
 • ak dodávateľ platiteľ vystavuje faktúru napr. občanovi, faktúru vystaví s príslušnou sadzbou dane, k prenosu nedochádza
 • ak odberateľ platiteľ dostane faktúru, v ktorej sú správne uvedené položky s prenosom a zároveň s vyčíslenou DPH bude ju uvádzať v kontrolnom výkaze aj oddieloch B.1 aj B.2

Zhrnutie

 • miesto dodania tovarov a služieb je v tuzemsku (Slovenskej republike)
 • dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH
 • ide o dodávky podľa § 69 ods. 12
 • na faktúre dodávateľ musí uviesť sumu bez dane a text „prenesenie daňovej povinnosti“

Plánované zmeny v roku 2019
Svetielko nádeje by priniesla navrhovaná zmena, aby sa samozdanenie netýkalo poľnohospodárskych plodín, železa a ocele pri zjednodušenom doklade (do 100,- EUR vrátane DPH, najmä faktúry bez uvedeného odberateľa a doklady z registračných pokladníc).

Pri opravách nesprávne aplikovaného daňového režimu: faktúra vystavená s DPH, ale mal byť prenos alebo faktúra vystavená s prenosom, ale mala byť vystavená s DPH, sa obráťte s dôverou na odborníkov UOL.