streda 26. decembra 2018

Novela DPH: zrušenie zábezpeky, nová definícia obratu, zdaňovanie dodania stavieb, nájmu bytov

Novela zákona o DPH uverejnená v Zbierke zákonov tesne pred Vianocami prináša viacero zmien.
Upriamiť Vašu pozornosť chceme najmä na:

Zrušenie zábezpeky

pri registrácii pre DPH sa už nebudú vydávať rozhodnutia o zložení zábezpeky

zábezpeky daňový úrad vráti najneskôr do 28.2.2019 (samozrejme, ak neboli použité na úhradu nedoplatkov na DPH resp. iných nedoplatkov)

Obrat pre účely DPH

obrat podľa pôvodného stavu bol rozdielne posudzovaný podľa skutočnosti, či zdaniteľné osoby viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

od 1.1.2019 dochádza k zjednoteniu výpočtu obratu zdaniteľných osôb, obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

jednoducho povedané: zdaniteľné osoby účtujúce v jednoduchom účtovníctve po novom nezahŕňajú do obratu preddavkové platby a nesledujú cashový princíp (kedy im odberatelia zaplatia)

prechodné ustanovenia novely riešia situácie posudzovania obratu dosiahnutého do 31.12.2018 a od 1.1.2019

Zdaňovanie dodania stavby a jej časti

nové pravidlá, kedy plynie 5 ročná doba, v rámci ktorej nemôže byť dodanie stavby alebo jej časti oslobodené od dane

obmedzenie možnosti voľby rozhodnúť sa pre zdanenie nehnuteľnosti, ktorá spĺňa podmienky oslobodenia (pri dodaní stavby určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome)

Zdaňovanie nájmu nehnuteľnosti

- nájom bytu, rodinného domu a nájom apartmánu v bytovom dome alebo ich častí
je od 1.1.2019 povinne oslobodený od dane

- platí pre zmluvy o nájme uzavreté po 31.12.2018, na základe ktorých bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31.12.2018