sobota 6. októbra 2018

Tuzemský prenos daňovej povinnosti


Dnešná téma sa týka výlučne platiteľov DPH. Takže platcovia nalejte si kávičku, zoberte sušienky a pozorne čítajte. Postupujete pri svojich obchodoch správne?


Legislatívny rámec

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najmä § 69 ods. 12; trochu teórie priamo z textácie zákona:

(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

a) dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,
 
b) prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu v tuzemsku,

c) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1,

d) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,

e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky; pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky,

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a),

h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,

i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac,

j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.

Dôležité

Platiteľmi dane z pridanej hodnoty sú osoby registrované podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6.
Ak Vám Váš obchodný partner oznámil pridelené IČ DPH, ešte to automaticky neznamená, že je platiteľom DPH. Je možné, že je registrovaný podľa § 7 alebo § 7a, v tomto prípade nesmiete na neho prenášať daňovú povinnosť, dodávaný tovar alebo služby zdaňujete štandardným spôsobom s uplatnením príslušnej sadzby dane.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti (tzv. samozdanenie alebo reverse charge) sa v praxi malých podnikov vyskytuje najmä v týchto prípadoch:

 • kovový šrot a kovový odpad
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti (len ak mohla byť oslobodená, ale dodávateľ sa rozhodol ju zdaniť)
 • niektoré poľnohospodárske plodiny (pozor: zrušenie limitu 5000,- EUR od 1.1.2018)
 • železo a oceľ, niektoré predmety zo železa alebo z ocele (pozor: zrušenie limitu 5000,- EUR od 1.1.2018)
 • mobilné telefóny (hranica základu dane 5000,- EUR a viac)
 • integrované obvody (hranica základu dane 5000,- EUR a viac)
 • stavebné práce (vrátane dodania stavby alebo jej časti) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou (ak patrí medzi stavebné práce)

Čo ten „prenos“ vlastne znamená?

Dodávateľ má povinnosť preniesť svoju daňovú povinnosť na odberateľa, ktorý prijíma službu alebo tovar. Nemýľme si to s oslobodením od dane, čo často počujeme v praxi, ide len o prenesenie tejto povinnosti.

Prečo sa to deje, prečo je prenos v zákone?

 • tuzemské samozdanenie bolo zavedené hlavne z dôvodu predchádzaniu daňovým podvodom
 • výhodou pre podnikateľov je cash flow, pri odberateľoch s dlhými dobami splatnosťami resp. pri odberateľoch neplatičoch, dodávateľ nemusí zo svojich prostriedkov odviesť daň na výstupe do štátneho rozpočtu, nie je zaťažený odlevom finančných prostriedkov, ktoré ešte od odberateľa nedostal. Jednoducho povedané dodávateľ neplatí daň.
Prečo termín „samozdanenie“?

Odberateľ má povinnosť odviesť DPH (daň na výstupe) a pri splnení podmienok stanovených v § 49 až 51 zákona o DPH má zároveň právo na odpočet DPH (daň na vstupe). V takomto prípade sa odberateľ sám zdaní a dopad dane pri plnom odpočte je neutrálny.

Daňové priznanie – kde uviesť tuzemské samozdanenia

Dodávateľ: dodávky neuvádza do daňového priznania, ale musia byť uvedené v evidencii DPH
Odberateľ: riadky 9,10 a 21 daňového priznania
Kontrolný výkaz – kde uviesť tuzemské samozdanenia
 
Dodávateľ: dodávky v oddiele A2
 • uvádza len: poľnohospodárske plodiny, železo a oceľ, mobilné telefóny, integrované obvody, stavebné práce
 • pozor: pri poľnohospodárskych plodinách, železe a oceli sa uvádzajú aj prvé štyri číslice číselného kódu tovaru, merná jednotka a množstvo tovaru
 • pozor: pri mobilných telefónoch a integrovaných obvodoch sa uvádza druh a množstvo tovaru
 • neuvádza ostatné: napr. kovový šrot a kovový odpad, emisné kvóty
Odberateľ: všetky dodávky uvedie do oddielu B.1

Poľnohospodárske plodiny
 • obilniny, napr. pšenica, raž, jačmeň, ovos, ryža spadajúce do kapitoly 10
 • olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny spadajúce do kapitoly 12
 • aj keď to znie jednoducho, vedeli ste, že tu spadajú aj niektoré druhy čajov? Takže pozor by si mali dávať aj prevádzky kaviarní či poskytovatelia reštauračných služieb.
 • odporúčame pracovať s nomenklatúrou platného colného sadzobníka alebo sa obrátiť priamo na nás
 
Železo a oceľ, niektoré predmety zo železa alebo z ocele

 • odporúčame dôkladne pracovať s nomenklatúrou platného colného sadzobníka alebo sa obrátiť priamo na nás

Stavebné práce

 • v praxi sa na nás klienti často obracujú s otázkou, či ich dodávka je stavebnou prácou
 • na stránke Finančnej správy SR je pravidelne aktualizovaný metodický pokyn k posudzovaniu správneho zaradenia
 • posúdenie je individuálne podľa konkrétneho obchodu
 • v prípade nejasností UOL klientom spoľahlivo poradí

Príklady z praxe

 • doklad z registračnej pokladnice obsahuje názov odberateľa, jeho identifikačné údaje vrátane IČ DPH, jednotkové ceny, text prenesenie daňovej povinnosti – spĺňa náležitosti faktúry a zaradenie do B.1 a u dodávateľa A.2
 • doklad z registračnej pokladnice neobsahuje povinné údaje a zároveň je na ňom vyčíslená DPH – žiaľ táto DPH je neodpočítateľná a zároveň vzniká povinnosť samozdanenia. Takže pozor, správne inštruovať zamestnancov poverených nákupom. Nesprávne vyčíslená DPH z dokladu je nedaňovým výdavkom.
 • samozdanenie sa týka aj preddavkov, vyúčtovacia faktúra len v sume rozdielu
 • ak dodávateľ platiteľ vystavuje faktúru napr. občanovi, faktúru vystaví s príslušnou sadzbou dane, k prenosu nedochádza
 • ak odberateľ platiteľ dostane faktúru, v ktorej sú správne uvedené položky s prenosom a zároveň s vyčíslenou DPH bude ju uvádzať v kontrolnom výkaze aj oddieloch B.1 aj B.2

Zhrnutie

 • miesto dodania tovarov a služieb je v tuzemsku (Slovenskej republike)
 • dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH
 • ide o dodávky podľa § 69 ods. 12
 • na faktúre dodávateľ musí uviesť sumu bez dane a text „prenesenie daňovej povinnosti“

Plánované zmeny v roku 2019
Svetielko nádeje by priniesla navrhovaná zmena, aby sa samozdanenie netýkalo poľnohospodárskych plodín, železa a ocele pri zjednodušenom doklade (do 100,- EUR vrátane DPH, najmä faktúry bez uvedeného odberateľa a doklady z registračných pokladníc).

Pri opravách nesprávne aplikovaného daňového režimu: faktúra vystavená s DPH, ale mal byť prenos alebo faktúra vystavená s prenosom, ale mala byť vystavená s DPH, sa obráťte s dôverou na odborníkov UOL.