nedeľa 5. augusta 2018

Odvody živnostníkov a ostatných SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2018
Novú výšku poistného síce zasiela Sociálna poisťovňa, je vhodné si jej správnosť odkontrolovať. A práve pre Vás, ktorí máte radi vo výpočtoch jasno, je určený náš článok.

K 1. júlu 2018 sa opäť prehodnotil vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného (k 1. októbru v prípade odkladu daňového priznania).
Dôležitá je hranica dosiahnutého hrubého príjmu, za rok 2017 je to suma viac ako 5 472,- EUR.
Ide o príjem z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou bez odpočítania výdavkov (napr. aj podnikatelia, ktorí vykázali stratu, môžu mať povinnosť platiť poistné).

Môžu nastať 3 situácie:
 • vzniká povinnosť platiť poistné
 • zaniká povinnosť platiť poistné (príjem roku 2017 rovný alebo nižší ako 5 472,- EUR)
 • povinnosť platiť poistné naďalej trvá

Sociálna poisťovňa v zasielanom oznámení uvádza najmä:
 • vznik, zánik alebo pokračovanie povinného poistenia
 • vymeriavací základ
 • výšku poistného
 • jeho splatnosť (prvá splatnosť týchto zmien 8.8.2018 resp. 8.11.2018 pri odklade)
 • číslo účtu, označenie platieb (variabilný, konštantný a špecifický symbol)

Tip: Špecifický symbol pri trvalom príkaze zadajte 88.

Poznámka:
SZČO, ktoré poistné neplatili k 30.6.2018 a neplatia ho ani od 1.7.2018 oznámenie nedostanú.
SZČO s odkladom daňového priznania nezúfajte, oznámenie od SP dostanete v októbri.

Takže čo sa vlastne stane/stalo?
Mení sa vymeriavací základ na platenie poistného a mesačná suma poistného.

Vymeriavací základ (VZ) vypočítame nasledovne:
(čiastkový základ dane (riadok 43 daňového priznania) + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie + poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2017) : 1,486 : 12
 • vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol
 • všetky potrebné údaje by malo obsahovať Vaše podané daňové priznanie

Minimálny mesačný vymeriavací základ je 456,- EUR.
To znamená, ak podľa nášho výpočtu, vymeriavací základ je nižší ako 456,- EUR, na výpočet poistného sa použije suma 456,- EUR.
Minimálne mesačné poistné je 151,16 EUR vypočítané z VZ 456,- EUR nasledovne:
20,06 EUR nemocenské poistenie 4,4% 
82,08 EUR starobné poistenie 18% 
27,36 EUR invalidné poistenie 6% 
21,66 EUR do rezervného fondu solidarity 4,75%.
 • jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol

Minimálne mesačné poistné je 123,80 EUR pre živnostníkov dôchodcov (neplatia invalidné poistenie).
Týka sa to dôchodcov:
 • po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku
 • poberateľov výsluhového dôchodku a dovŕšení dôchodkového veku

Maximálny mesačný vymeriavací základ je 6 384,- EUR
To znamená, ak podľa nášho výpočtu, vymeriavací základ je vyšší ako 6 384,- EUR, na výpočet poistného sa použije suma 6 384,- EUR.
Maximálne mesačné poistné je 2 116,29 EUR.
Maximálne mesačné poistné je 1 733,25 EUR pre živnostníkov dôchodcov.

SZČO s prerušeným poistením
Sociálna poisťovňa posiela aj týmto osobám oznámenie o poistnom.
Tieto SZČO momentálne neplatia poistné, napriek tomu musia vedieť po ukončení prerušenia/vylúčenia, v akej výške majú poistné platiť.

Tip: SZČO, ktoré majú pozastavenú činnosť a povinnosť platiť poistné im vznikla od 1.7.2018 po prvý raz, sú povinné oznámiť SP vznik prerušenia poistenia od 1.7.2018.

Tip: ak si nie ste istí, či ste poslali registračné listy správne, v správnych termínoch a so správnymi dátumami, informácie o pozastavení živnosti, prerušení poistenia, skončení prerušenia si odporúčame overiť s informačným systémom Sociálnej poisťovne (osobne, telefonicky, či kontaktným formulárom).

Pozor:
Zmena minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov opäť od 1.1.2019.