streda 30. mája 2018

Stravovanie zamestnancov


Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Uvedené platí i pre nočné zmeny.


Zamestnávateľ zabezpečuje stravovani

najmä poskytovaním 1 teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu zmeny
 • vo vlastnom stravovacom zariadení
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa;
 • alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom tzv. stravných lístkov

Nárok na poskytnutie stravy zamestnanec, ktorý:
 • v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny
 • ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže (nemusí) zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla

Nárok na poskytnutie stravy nemá zamestnanec:
 • ktorý je vyslaný na pracovnú cestu,
(s výnimkou zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý na svojom pravidelnom pracovisku v daný deň odpracoval viac ako štyri hodiny)
 • pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • ktorý v rámci zmeny vykonáva prácu štyri hodiny a menej
 • dohodári
Príspevok zamestnávateľa
 • zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
 • príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor
 • okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu
Číselne to vyzerá v súčasnosti nasledovne:
 • suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín je 4,50 €, t. zn. maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 2,48 €
Príklad:
 • cena jedla je 3,80 €, príspevok zamestnávateľa môže byť 2,09 € až 2,48 €

Stravovacie poukážky (tiež stravné lístky, jedálne kupóny, či gastrolístky...)
 • hodnota musí byť minimálne 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, v súčasnosti 3,38 € (pozor: pravdepodobne sa bude čoskoro zvyšovať)
 • príspevok zamestnávateľa teda musí byť najmenej 1,86 €

Hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov je oslobodená od dane.

Hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom na spotrebu na pracovisku je oslobodená od dane.
(Pozor: neznamená automaticky daňový náklad zamestnávateľa)

Finančný príspevok na stravovanie len v týchto prípadoch:
 1. ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
 2. ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa ani prostredníctvom stravovacích poukážok
 3. ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom
 4. pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak zamestnancovi nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení ani v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa ani prostredníctvom stravovacích poukážok alebo ak by takto zabezpečené stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce
Pozor: finančný príspevok na stravovanie podlieha zdaneniu a vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie s výnimkou písmena c) – lekárske potvrdenie
Ďalšie možnosti zamestnávateľa (nie povinnosti) po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:
 • poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
 • umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
 • rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie (napr. dohodárom)
    

  Zmena od 1.júna 2018

  Avizovaná zmena v článku uverejnenom v predchádzajúcich dňoch prichádza od 1.6.2018
  (citujem sa pozor: pravdepodobne sa bude čoskoro zvyšovať“ )

  V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené Opatrenie č. 148/2018 o sumách stravného,
  ktoré s účinnosťou od 1.6.2018 ustanovuje pre pracovné cesty sumy stravného pre časové pásma nasledovne:
  a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  b) 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  c) 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  Ako už vieme, od výšky stravného pre pracovné cesty pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa odvíja maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota stravovacej poukážky.

  Číselné zmeny pre
  • Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
  • zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
  • stravné pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa zvyšuje na 4,80 €, maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie bude 2,64 €
  Príklad:
  • cena jedla je 3,80 €, príspevok zamestnávateľa môže byť 2,09 € až 2,64 €

  • Stravovacie poukážky
  • min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda od 1.6.2018 si to prepočítame nasledovne: 4,80 x 0,75. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude od 1.6.2018 vo výške 3,60 €;
  • a zároveň si prepočítame minimálny príspevok zamestnávateľa pri poskytovaní stravovacích poukážok nasledovne: 3,60 x 0,55 = 1,98 €.

  Dobrú chuť 