streda 8. augusta 2018

Automobil v podnikaní 6. časť: Prenájom


Dnešná časť nás prevedie dvoma témami a síce ako je to s daňovými odpismi automobilu v obchodnom majetku daňovníka, ktorý poskytol na prenájom a v druhej časti si povieme o predaji automobilu v prípade, že nie je plne doodpisovaný.
  Daňové odpisy automobilu poskytnutého na prenájom 

  Legislatívny rámec zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení najmä: § 19 ods. 3 písm. a)

 • do daňových výdavkov prenajímateľa je možné zahrnúť odpis prenajímaného automobilu len do výšky príjmov z prenájmu (časovo rozlíšených na príslušné zdaňovacie obdobie) 
 • ak sa automobil prenajíma len časť zdaňovacieho obdobia, posúdime dobu prenájmu 
 • neuplatnenú časť odpisu môže daňovník douplatňovať po skončení doby odpisovania podľa podmienok v § 19 ods. 3 písm. a) (neprichádza oň) 
 • výška príjmov (výnosov) z prenájmu vychádza z princípov účtovania (jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia, podvojné účtovníctvo)

Príklad 1: SZČO (jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia)

 • automobil so vstupnou cenou 20 000,- EUR zaradený do užívania 
 • ročný odpis 5 000,- EUR 
 • celý rok 2018 automobil poskytnutý na prenájom s ročným nájomným 4 000,- EUR 
 • nájomca zaplatil v roku 2018 nájomné na 2 roky vopred teda v sume 8 000,- EUR 
 • v akej výške si uplatní prenajímateľ daňové odpisy v roku 2018 a v roku 2019? 
 • prenajímateľ musí nájomné časovo rozlíšiť: 
  • rok 2018: daňový odpis vo výške 4 000,- EUR
  • rok 2019: rovnako daňový odpis vo výške 4 000,- EUR

Príklad 2: SZČO (jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia)

 • východisková situácia z príkladu 1 
 • nájomca zaplatil nájomné na 2 roky pozadu teda v sume 8 000,- EUR v roku 2019 
 • podľa informácie finančnej správy daňovník za rok 2018 postupuje nasledovne: 
 • ak do prijatia platby nájomného v roku 2019 nepodal DP za rok 2018, odpis vo výške 4 000,- EUR uplatní prostredníctvom DP 2018
 • ak do prijatia platby nájomného v roku 2019 podal DP za rok 2018, odpis vo výške 4 000,- EUR uplatní prostredníctvom opravného resp. dodatočného DP 2018
 • za rok 2019 zahrnie do daňových výdavkov odpis 4 000,- EUR

Príklad 3: právnická osoba (podvojné účtovníctvo)

 • automobil so vstupnou cenou 20 000,- EUR zaradený do užívania 
 • ročný odpis 5 000,- EUR 
 • dohodnuté nájomné 10 000,- EUR, z ktorého nájomca v roku 2018 uhradí len 4 000,- EUR 
 • prenajímateľ si uplatní plný odpis, pretože na účte výnosov má zaúčtovaný výnos z prenájmu 10 000,- EUR 

Príklad 4: právnická osoba (podvojné účtovníctvo) – krátkodobý prenájom

 • automobil so vstupnou cenou 72 000,- EUR zaradený do užívania 
 • ročný odpis 18 000,- EUR 
 • v januári až marci 2018 auto poskytnuté na prenájom za 1 000,- EUR mesačne 
 • v apríli až decembri 2018 auto využívané na vlastné podnikanie 
 • základ dane bol 30 000,- EUR 
 • odpisy za obdobie 3 mesiacov prenájmu sú 18 000 / 12 x 3 = 4 500,- EUR 
 • príjem za obdobie 3 mesiacov prenájmu je 1 000 x 3 = 3 000,- EUR 
 • rozdiel 1 500,- EUR je položkou zvyšujúcou základ dane 
 • za obdobie apríl až december 2018 odpis uznaný v plnej výške

Predaj automobilu

Legislatívny rámec

 • zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení, najmä: § 19 ods. 3 písm. b) bod 1.; § 25 ods. 3; § 22 ods. 12; § 27 ods. 3 
 • daňový výdavok je daňová zostatková cena len do výšky príjmov (výnosov) z predaja 

Príklad

 • automobil so vstupnou cenou 20 000,- EUR zaradený do užívania v januári 2016 
 • v marci 2018 predaný za 9 000,- EUR 
 • uplatnené odpisy za roky 2016 a 2017 vo výške 10 000,- EUR 
 • možnosť uplatniť odpisy za obdobie január – február 2018: 20 000/4/12*2 = 834 
 • daňová zostatková cena je teda 9 166,- EUR 
 • rozdiel predajnej ceny a daňovej zostatkovej ceny 166,- EUR zvyšuje výsledok hospodárenia v daňovom priznaní 

Poznámka

 • v čase uverejnenia článku nemáme vedomosť o novele zákona č. 595/2003, ktorá by mala predmetné ustanovenia zmeniť 
 • odporúčame naďalej sledovať naše blogy, v ktorých sa o prípadných zmenách včas dozviete