pondelok 17. februára 2020

Elektromobily

Od 1.1.2020 sa dopĺňa nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky.
Platí už aj pre zdaňovacie obdobie roka 2019.

Do tejto odpisovej skupiny patria len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené

- „BEV“ alebo
- „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
Poznámka:
HEV (Hybrid Electric Vehicle) označuje hybridné elektrické vozidlo, ktoré nie je plug-in, daňovník ho zaradí do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky.

Spôsob výpočtu ročného odpisu pri rovnomernom odpisovaní 
Príklad:
- Obstaranie a zaradenie do majetku v máji 2019
- Obstarávacia cena 21 000 EUR
Elektromobily obstarané a uvedené do užívania do 31.12.2018
Daňovník vykoná zmeny aj pri tom majetku, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Ak elektromobil, ktorý daňovník obstaral napr. v rokoch 2017 a 2018, nemá v osvedčení o evidencii uvedené „BEV“ alebo „PHEV“, ale napr.: „elektrina“, „NM + elektrina“, daňovník musí vedieť preukázať, že označenie, ktoré sa u neho v osvedčení nachádza, zodpovedá označeniu „BEV“ alebo „PHEV“, potom môže predmetné vozidlo preradiť do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Elektromobily so vstupnou cenou 48 000 EUR a viac
Ak by mal elektromobil vstupnú cenu vyššiu ako 48 000 EUR, daňovník môže uplatniť odpis elektromobilu v plnej výške, ak vykáže základ dane aspoň vo výške 24 000 EUR (48 000 / 2). Ak základ dane nedosiahne minimálnu výšku, daňovník zvýši základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48 000 EUR.