streda 8. apríla 2020

LEX KORONA: Sociálne a zdravotné poisteniePrávne predpisy v oblasti zdravotníctva

Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky 

 • zbavenie sa zodpovednosti za nesplnenie povinnosti v oblasti zdravotníctva, 
ak osoba preukáže, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti so stavom spôsobeným korona vírusom, nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom 
 • povinnosti splní po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbavila tejto zodpovednosti


Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020. 

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.
po

Sociálne poistenie

Posunutie platby odvodov zamestnávateľov a SZČO
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie     

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.

Termíny povinností zamestnávateľa ako napr.
 • prihlásiť a odhlásiť sa do/z registra zamestnávateľov
 • prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 • oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, MD, RD
 • predkladať výkazy, PN, pracovný úraz ..
 • oznámiť zmenu svojho názvu a sídla 
 • oznámiť zmenu mena a priezviska zamestnanca
sa posúvajú.

(čakáme na usmernenie SP (výklad ustanovenia)
možný výklad:
-do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala
-do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skutočnosť nastala)


Doplnkové dôchodkové sporenie

Posunutie platby príspevkov zamestnávateľov 
 • za marec 2020 splatnosť do 31. júla 2020
 • lehota splatnosti príspevkov dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve sa nepoužije

Podmienky:
 • medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov SZČO 
je o 40 % a viac v dôsledku pandémie

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ustanoví vláda nariadením.