pondelok 20. apríla 2020

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Aká je výška pomoci:

Zamestnávateľ si vyberie len jednu z možností v rámci Opatrenia 3 na celé obdobie poskytovania príspevku:

3A) úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 eur. 
(zohľadní sa reálne vyplatená náhrada mzdy)

alebo

3B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa

Za marec 2020 najviac vo výške:
pokles tržieb (kategórie) 
marec 2020 
menej ako 10% 
0,-eur 
10 %, - 19,99% 
90,- eur 
20 %, - 29,99% 
150,- eur 
30 %, - 39,99% 
210,- eur 
40 a viac % 
270,- eur 

 


Za apríl, máj 2020 najviac vo výške:
pokles tržieb (kategórie) 
apríl, máj 2020 
menej ako 20%
0,- eur
od 20,00-39,99%
180,- eur
od 40,00-59,99%
300,- eur
od 60,00-79,99%
420,- eur
od 80% a viac
540,- eur


Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ 
·         prideľuje prácu 
·         nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ZP)

Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je: že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času 
·         prekážku na strane zamestnanca alebo 
·         nečerpal dovolenku.Podmienky:
·         predložiť žiadosť
·         zamestnávateľ vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020
·         len na tých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020
·         dva mesiace po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný zamestnávateľ neukončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP
·         platí len pre zamestnancov v pracovnom pomere (neplatí pre napr. dohodárov, konateľov, spoločníkov bez pracovnej zmluvy)
·         zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok
·         príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku
·         príspevok sa poskytuje od 13. marca 2020, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020
·         v žiadosti je aj vyhlásenie zamestnávateľa, je potrebné pozorne prečítať, či tieto skutočnosti zamestnávateľ spĺňa (do pozornosti dávame napr. definíciu podniku v ťažkostiach) 
·         žiadosť predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku
·         za mesiac marec do 15.5.2020
·         za prvý mesiac žiadateľ podáva Žiadosť a Výkaz pre priznanie príspevku
·         za ďalšie mesiace stačí už iba Výkaz pre priznanie príspevku
·         príspevok sa NEPOSKYTUJE na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP
·         max 800 000,- eur na celé obdobie (príp. špeciálne limity poľnohospodárstvo, rybolov, akvakultúra)