nedeľa 31. decembra 2017

Daňové novinky 2018

Posledná novela č. 344/2017 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola v zbierke zákonov uverejnená tesne pred koncom roka 2017 a čo nám prinesie spolu s ostatnými novelami dotýkajúcimi sa zákona o dani z príjmov si zhrnieme v tomto článku. 

Definícia FO daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR
dopĺňa sa kritérium pri určení rezidencie o bydlisko – možnosť ubytovania neslúžiaceho len ako príležitostné ubytovanie a všetky skutočnosti a okolnosti (vr. osobných a ekonomických väzieb) preukazujú zámer sa tu trvale zdržiavať

Implementácie zo Smernice EÚ – ATAD
Do zákona sa dostávajú ďalšie pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy dopad na fungovanie vnútorného trhu. V rámci projektu BEPS proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam narúšaním základu dane cez využívanie dier a rozdielov v daňových zákonoch umelými presunmi ziskov do jurisdikcií s nižším daňovým zaťažením.
 • rozširujú sa definície pre závislé osoby, ekonomické alebo personálne prepojenie
 • zavádzajú sa nové pojmy do § 2 „subjekt“, „ústredie“, „konečný príjemca príjmu“
 1. Zdanenie pri odchode tzv. exit tax
zavádza sa zdaňovanie nerealizovaných ziskov vytvorených na území SR
 • pri presune majetku daňovníka do zahraničia
 • pri odchode daňovníka do zahraničia (presun daňovej rezidencie)
 • pri presune podnikateľskej činnosti alebo jej časti do zahraničia
forma zdanenia: fikcia predaja
spôsob zdanenia: osobitný základ dane 21 %, na stratu sa neprihliada
výnimky: presun majetku u ktorého sa očakáva jeho návrat do 12 mesiacov od presunu
splatnosť:
 • pri EÚ a EHP možnosť platenia počas 5 rokov, v splátkach, možnosť zabezpečenia, úrok zo splátok, úrok z omeškania splátky, zrušenie splátkového kalendára
 • ostatné štáty: v lehote na podanie DP
podmienky pre oceňovanie majetku – reálna hodnota, hodnota na daňové účely
 • pri presune zo SR do zahraničia
 • pri presune zo zahraničia do SR
 • pri presune zo stálej prevádzkarne v zahraničí do SR

 1. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
§ 17h bude platiť od 1.1.2019 – pre PO

 1. Opatrenia proti hybridným nesúladom
daňovým výdavkom nie je podľa § 21 ods. 2 písm. o):
 • tzv. dvojitý odpočet – viacnásobné uplatnenie toho istého výdavku (nákladu) u viacerých závislých osôb v rozsahu, v akom nie je súčasne viacnásobne zahrnutý príjem (výnos)
 • tzv. odpočet bez zahrnutia – uplatnenie výdavku (nákladu) u závislých osôb v rozsahu, v akom nie je zdaniteľným príjmom u inej závislej osoby, výnimky napr. neziskovky
 • tzv. importovaný nesúlad – výdavok (náklad) priamo alebo nepriamo použitý na financovanie výdavkov (nákladov), ktoré vedú k dvojitému odpočtu alebo k odpočtu bez zahrnutia

Podnikové kombinácie
 • oceňovanie nepeňažného vkladu a rozdelenia, zlúčenia a splynutia obchodných spoločností pre vnútroštátne transakcie len v reálnych hodnotách (zosúladenie so zákonom o účtovníctve)
 • výnimka pre cezhraničné transakcie aj v pôvodných cenách - len v obmedzených prípadoch za presne stanovených podmienok
 • povinnosť zdaniť oceňovacie rozdiely pri použití RH jednorazovo/postupne najviac 7 rokov

Oceňovacie rozdiely (OR) z precenenia pri zlúčení, splynutí, rozdelení
 • daňové posúdenie pri vyplatení, podľa situácie povinnosť zdanenia (napr. pri RH - vo výške, ktorá ešte nebola zahrnutá do základu dane)
 • aj na situácie, ak sa OR použili na zvýšenie a následne zníženie ZI, na tvorbu kapitálových fondov a následne prerozdelené

Odpočet nákladov na výskum a vývoj – zvýšenie, úprava podmienok
 • aj z licencií na softvér priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja (nie bežné administratívne softvéry)
 • 100 % nákladov v zdaňovacom období + 100 % z kladného medziročného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov podľa výpočtu:
(aktuálne zdaň. obdobie + predchádzajúce):2 – (súčet 2 predchádzajúcich zdaň. období):2

Patent box
daňové zvýhodnenie v oslobodení príjmov plynúcich z využívania nehmotného majetku, ktorý je výsledkom vlastnej vývojovej činnosti
 • 50 % oslobodenie príjmov plynúcich z odplatného poskytnutia práva na použitie patentov, úžitkových vzorov, softvérov
 • 50 % oslobodenie príjmov/výnosov z predaja výrobkov (pri ich výrobe sa použil patent, úžitkový vzor)
oslobodenie - predajná cena mínus skutočné priame a nepriame náklady (za podmienok k nezávislým osobám)
-doba oslobodenia je počas doby odpisovania aktivovaných nákladov na vývoj
-ďalšie podmienky: krátenie nároku, evidencia, neprípustnosť prenosu, stratenie nároku ..
- výdavky (náklady) vynaložené na oslobodené príjmy (výnosy) nie sú súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane

Doprava zamestnancov na pracovisko zabezpečovaná zamestnávateľom
 • spresnenie podmienok pre oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca
 • jasné pravidlá pre daňovú uznateľnosť pre zamestnávateľa

Príjmy z BSM
Príjmy plynúce manželom z prevodu majetku alebo práva v BSM, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku, zdaní ten z manželov, ktorý ho mal zahrnutý v obchodnom majetku ako posledný

Podpora domáceho kúpeľníctva
 • zavádza sa nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a jej službami najviac 50,- EUR/daňovníka ročne (aj na manželku a vyživované deti)
 • zvýhodnenie odpisovania technického zhodnotenia a opráv (nerozčleňuje sa) v budovách pre kúpeľníctvo – v 2. OS v sume najmenej 10 % vstupnej ceny budovy, platí aj pre prenajaté budovy
 • možnosť skrátenia ročného odpisu pre 6. odpisovú skupinu zo 40 na 20 rokov

Digitálna platforma
 • definícia: hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií
 • vznik stálej prevádzkarne - za výkon činnosti s trvalým miestom na území SR sa považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy
 • ináč zrážka dane, ak príjmy plynú nerezidentovi SR, doplnenie nového zdroja príjmov do § 16/1/e)/10.

Stála prevádzkareň na území SR – úprava podmienok
Stavenisko, miesto vykonávania stavebných a montážnych projektov ako stála prevádzkareň
 • zabrániť úmyselnému deleniu činností na stavebných projektoch v rámci skupiny podnikov
 • ak sú hlavní dodávatelia a subdodávatelia súčasťou skupiny prepojených podnikov a na stavebnom projekte vykonávajú stavebné a montážne činnosti, ktoré spolu súvisia a nadväzujú, doba vykonávania ich činností sa posudzuje ako celok
Komisionárske štruktúry
 • stála prevádzkareň vzniká, ak komitent využíva na predaj svojich tovarov v SR zástupcu = komisionára, ktorý predáva vo vlastnom mene, ale na účet a riziko komitenta

Oslobodenie príjmu z predaja akcií a obchodného podielu
 • a.s., s.r.o., komanditista k.s.
 • pre PO rezident SR, pre stálu prevádzkareň nerezidenta
 • výnimky: obchodník s CP; likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia spoločnosti v ktorej má daňovník účasť; daňovník prevádzajúci účasť je v likvidácii
 • podmienky: nepretržitá držba 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účasti najmenej 10 % na ZI a zároveň výkon podstatných funkcií, rozhodovacie právomoci, personálne a materiálne vybavenie v SR
 • úroky viažuce sa na obstaranie takýchto akcií a podielov môžu byť daňovo uznané až v zdaňovacom období predaja, ak predaj nie je oslobodený
 • aj na účasti nadobudnuté do 31.12.2017 – lehota 24 mesiacov sa však počíta od 1.1.2018
 • zároveň sa v § 19 ods. 2 písm. f) 1. bod – ruší 10 % odchýlka (strata z predaja)

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárnych úverov
 • pre mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov + ďalšie podmienky
 • vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov v zdaň. období, max 400/rok, max 5 rokov
 • najviac z 50 000 EUR/1 nehnuteľnosť určená na bývanie (byt alebo rodinný dom)

Daňové povinnosti držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • oslobodenie stravy na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel
 • oslobodenie nepeňažného plnenia vo forme účasti na sústavnom vzdelávaní (okrem ubytovania a dopravy)
 • úprava lehôt pre oznámenia správcovi dane

Úľava na dani z príjmov podľa § 30a a § 30b
 • zmeny dôsledkov pri porušení podmienok
 • automaticky nezaniká celý nárok na úľavu na dani, ale sankcia bude závisieť od závažnosti

Zdanenie podielov na zisku/dividend, vyrovnávacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku – spoločníkov v.o.s, komplementárov k.s.
 • z účasti týchto osobných obchodných spoločností v inej obchodnej spoločnosti
 • spôsob zdanenia zrážkou 7 %, 35 % - platiteľom dane môže byť v.o.s., k.s. alebo obchodná spoločnosť/družstvo; ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu – zrazí 35 %
 • spôsob zdanenia osobitný základ dane 7 %, 35 % – príjem vyplatený z transparentnej spoločnosti v zahraničí

Príjem z príležitostnej činnosti FO – doplnenie § 8/1/a)
 • za príjem z príležitostnej činnosti sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník PO alebo FO, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú na základe účtovného dokladu
 • takýto príjem nie je oslobodený od dane ani do výšky 500,- EUR !

Príjem z reklám – oslobodenie u vybraných neziskoviek (OZ, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby)
 • oslobodenie príjmov z reklamy na charitatívne účely max do 20 000,- EUR + podmienky použitia príjmov
 • v základe dane v zdaňovacom období prijatia (príjem) a analogicky po zaplatení (výdavok)

Poukazovanie podielu zaplatenej dane
 • poukazovanie podielu zaplatenej dane naďalej zamestnancom (nie zamestnávateľom)
 • zamestnávateľ vystaví potvrdenie na žiadosť zamestnanca najneskôr do 15.4.
 • predpísaný vzor tlačiva, iné
 • daňovník nemá nedoplatky na dani nad 5 EUR do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie DP
 • detto prijímateľ

Nadväznosť na zmenu Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
 • spresnenia pre FO, na ktorú sa už nemôže vzťahovať reštrukturalizácia, ale tzv. splátkový kalendár a iné (zánik konkurzu u FO)
 • s tým súvisiace doplnenia do ustanovení týkajúcich sa daňového odpisu § 19/2/h)/1.a2.
a tvorby daňových opravných položiek § 20/2/c) a § 20/10 až 12
 • platí už pri podaní DP po 31.12.2017

Nadväznosť na zmenu Exekučného poriadku
 • zastaviť exekúciu možno súdom, exekútorom, zo zákona
 • s tým súvisiace doplnenia do ustanovení týkajúcich sa daňového odpisu § 19/2/h)/4.a5.

Tvorba opravných položiek
pri príslušenstve pohľadávky možnosť voľby:
 • sledovať lehotu 1080 dní od splatnosti samotného príslušenstva
 • sledovať lehotu od splatnosti pohľadávky (ako doteraz)


Nadväznosť na zmenu Obchodného zákonníka – vklady do ostatných kapitálových fondov (KPF)
 • definícia: vklad - príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí
 • daňové posúdenie príjmu z KFP:
 1. daňovník, ktorý príspevok do KPF priamo vložil, splatil – suma vráteného príspevku mu zníži hodnotu finančnej investície a má neutrálny vplyv na ZD resp. zdaní len sumu prevyšujúcu sumu splateného príspevku do KPF
 2. daňovník, ktorý príspevok do KPF priamo nevložil, nesplatil – nadobudol ho pri obstaraní obchodného podielu, akcií, zdaní plnú výšku vyplateného príspevku z KPF bez uznania daňového výdavku

Nadväznosť na zmenu Zákona o športe
 • príjmom zo závislej činnosti je aj príjem z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka

Ďalšie:
 • oslobodenie pre prijaté náhrady škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (zjednotenie s úpravou pre FO) – platí aj pre DP za 2017
 • daňový bonus na dieťa aj u náhradného rodiča plnoletého nezaopatreného dieťaťa, ktoré študuje na svoje povolanie – platí aj pre 2017
 • lehoty, predpísané vzory oznámení