streda 6. decembra 2017

Automobil v podnikaní 2. časť - „čo s ním ďalej ?“

V prvej časti našej série sme si kúpili autíčko a zaradili ho do podnikania a rozlúčili sa rečníckou otázkou „čo s ním ďalej ?“. 
Keďže situácii a k nim prislúchajúcim podmienkam v súvislosti s automobilom v podnikaní je veľa, zopakujeme si, že zatiaľ vychádzame z predpokladov:
 • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť kúpila a zaradila do obchodného majetku
 • vstupná cena je vyššia ako 1 700,- EUR a nižšia ako 48 000,- EUR
 • auto bude využívané výlučne na podnikanie. 
Pohonné látky (PHL)

Autíčko sa na nám nepohne bez pohonnej látky. Takže najčastejšie sa pri používaní automobilu hromadia v účtovných a daňových dokladoch „bločky z benzínky“. Ako ich posúdiť z hľadiska daňových výdavkoch si podrobne rozoberieme nižšie.

Daňové hľadisko

Alfou omegou je pre nás zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
Väčšinou tankujeme benzín alebo naftu. Ak máme vo firme viaceré vozidlá, určite je dôležité, aby zodpovedná osoba, alebo nazvime ju tankujúca osoba, na doklad uviedla napr. EČV. Ekonóm sa rýchlejšie zorientuje pri triedení a identifikácii dokladov. Ak je vo firme len jedno autíčko, ekonóm by minimálne „pre istotu“ mal skontrolovať, či naozaj všetky doklady zodpovedajú pohonnej látke podľa technického preukazu.

Čo na PHL hovorí zákon ?
§ 19 ods. 2 písm. l) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú
výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo
2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne“

Daňovník si môže vybrať jednu z uvedených možností, prípadne aj všetky možnosti, ak má v obchodnom majetku viacero áut a na každé z nich chce aplikovať iný režim.
Zhrnutie 3 možností uplatnenia spotrebovaných PHL v daňových výdavkoch:
 1. podľa cien platných v čase ich nákupu na základe evidencie jázd
t. zn. v nadväznosti na spotrebu a počet ubehnutých kilometrov
 1. na základe dokladov o ich nákupe najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky
použijeme, ak vozidlo je vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla
 1. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL
daňovník nie je povinný viesť knihu jázd (pozor tým daňovník nedeklaruje, že používa vozidlo aj na súkromné účely!)

Pár praktických príkladov:
 • nákladné motorové vozidlo alebo pracovný mechanizmus, u ktorého sa v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze neuvádza spotreba PHL alebo sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL: je možné uplatniť výdavky podľa preukázanej spotreby, vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia (napr. interná smernica), ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby PHL. Aj pri tomto spôsobe je daňovník povinný preukazovať cenu PHL dokladmi o nákupe;
 • spôsob preukazovania spotreby PHL cez GPS môže použiť daňovník iba v prípade, že GPS zaznamenáva všetky vykonané jazdy a zároveň aj spotrebu PHL. Evidencia jázd podľa GPS slúži ako podklad, na aké cesty bolo auto použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu;
 • daňovník automobil využíva výlučne na podnikanie, PHL nakúpil v roku 2017 v hodnote 3 000,- eur. Ako sumu paušálnych výdavkov na spotrebu PHL si môže v daňových výdavkoch v zdaňovacom období 2017 uplatniť 2 400,- eur po zohľadnení počtu najazdených kilometrov preukázaných stavom tachometra k 1.1.2017 a k 31.12.2017.  

Ostatné náklady súvisiace s prevádzkou automobilu


Ďalšími daňovými výdavkami sú
 • opravy a údržba
 • zákonné a havarijné poistenie, GAP
 • daň z motorových vozidiel,
 • diaľničné poplatky,
 • poplatky za parkovanie
 • technické a emisné kontroly apod.

Odpočítanie DPH

Ak podnikateľ, platiteľ DPH, využíva auto zaradené do obchodného majetku výlučne na podnikanie, môže uplatniť odpočet dane z výdavkov súvisiacich s obstaraním a prevádzkou vozidla v plnej výške.
Ak pri využívaní auta výlučne na podnikanie uplatňuje výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov, daň z nákupu PHL môže odpočítať podľa nášho názoru
 • len do výšky paušálnych výdavkov (§ 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 o dph) – ak nevedie knihu jázd resp. nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie,
 • v plnej výške, ak vie preukázať rozsah použitia PHL výlučne na účely svojho podnikania.

Máme natankované, prevádzkujeme, ale čo ak využívame auto aj súkromne, mimo podnikania? O tom nabudúce.