štvrtok 12. októbra 2017

Podvojné účtovníctvo naše každodenné

Vitajte, účtovníci a účtovníčky účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov, tento článok je určený práve vám, na rýchle zopakovanie si základov účtovania.

Legislatívny rámec

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoÚ“)
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19930/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky, v znení Opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74
 • Opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v zneníOpatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74
 • Opatrenie MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení Opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9LUwgNZRayegki6SUdNMt3Go-FDXws8dMQVwYZgwwBtJp670RHDPgIz9nI5Ul5I_9rEYMllfQHrWZFIYhCCLnBmw6T31g00_crvkSJSbMcc2kPQ9UnhxIHEABPNlkKY_yDpZJ199VBmY/s320/obalka04UOL%25281%2529.jpg


Pojmy, ktoré sa oplatí pripomenúť si

Účtovné jednotky sa triedia do veľkostných skupín: mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka. K prvému dňu účtovného obdobia vždy overia správnosť zaradenia do veľkostnej skupiny.
Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (účtovné prípady) a vykazovanie skutočností o účtovných prípadoch v účtovnej závierke (ďalej aj „ÚZ“), v ktorej sa však vykazujú aj iné aktíva a iné pasíva.
Účtovná jednotka (ďalej aj „ÚJ“) účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, zaúčtuje ich a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Účtovným obdobím je kalendárny rok, no môže ním byť aj hospodársky rok.
ÚJ, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku s výnimkou zrušenia bez likvidácie (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie); fyzická osoba vedie účtovníctvo v čase, počas ktorého podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ak je ÚJ a v našom prípade dobrovoľne podvojne účtuje).

Účtovné záznamy

ÚJ je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov. Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia (najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka a výročná správa). Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu.

ÚJ je povinná...

 • viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny EURO. V prípadoch stanovených v ZoÚ je ÚJ povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene.
 • viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku. Účtovný doklad vyhotovený v inom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti.
 • doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná ÚJ účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov.
 • inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov.
 • zostavovať individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku. V zákonných prípadoch zostavuje konsolidovanú ÚZ. ÚJ zostavuje riadnu, mimoriadnu, priebežnú ÚZ, ak tak ustanovuje osobitný predpis. ÚZ okrem všeobecných náležitostí obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky. ÚJ je povinná účtovať tak, aby ÚZ poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii ÚJ.
 • viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
 • môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú alebo fyzickú osobu, tým sa však nezbavuje zodpovednosti.
 • účtuje v účtovných knihách denník a hlavná kniha. Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách, sa vykonáva na podsúvahových účtoch.
 • musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady a spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ZoÚ ďalej upravuje napr. overovanie ÚZ audítorom, výročnú správu, register, odpisovanie, uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie, spôsoby oceňovania (nezabudnime, že od 1. 1. 2016 sa ruší oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, zavádza sa pojem reálna hodnota), správne delikty, ukladanie pokút.

Podrobnosti o rámcových účtových osnovách, dni uskutočnenia účtovného prípadu, postupoch účtovania, usporiadaní a označovaní položiek individuálnej ÚZ a konsolidovanej ÚZ vo verejnej správe a o obsahovom vymedzení týchto položiek a štruktúre ÚZ, rozsahu údajov určených z ÚZ na zverejnenie, termínoch, spôsoboch, postupoch a mieste ukladania ÚZ a výročnej správy, obsahovom vymedzení účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva a v sústave podvojného účtovníctva a tiež o účtovných zásadách a účtovných metódach určujúcich spôsoby oceňovania a ich použitia, o zásadách pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, odpisovaní, zásadách pre tvorbu a použitie rezerv, zásadách pre členenie majetku a záväzkov, zásadách pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie, metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a účtovných sústavách ustanoví MF SR opatrením, oznámi jeho vydanie v Zb. zákonov SR a ÚJ je povinná ho dodržiavať.

Na dnes dosť teórie, zaujímavým alebo problémovým oblastiam sa budeme venovať v ďalších častiach našej UOL Revue.