streda 11. októbra 2017

Letom daňovým svetom alebo novinky v dani z príjmov v roku 2017

Každý ekonóm v dnešnej turbulentnej dobe plnej zmien koncom kalendárneho roka očakáva, čo mu prinesie novela zákona o dani z príjmov, koľko školení absolvuje, odborných článkov prečíta, ako to ovplyvní čas a kvalitu venovanú jeho práci, resp. práci pre klientov.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSjJa8av1StGCPU0vkIKobxhwRfA6osGfpDVztO_UOPCWKopJyWw7ON8Qd0-Dc2F-3FHGuJAnct_qhAcqWPOQwCKiOn5eEDonPp5QnBnj_EZKHjWcSk7tAMFjcbA0rtgbjZo2-mOM-bbE/s320/plachta03%25284%2529.jpg

V dnešnom článku si zhrnieme, čo sa zmenilo v daňovej oblasti dani z príjmov fyzických a právnických osôb od 1. 1. 2017. Zameriame sa na zásadné zmeny a ich základné vysvetlenie.

Legislatívny rámec

Zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdaňovanie podielov na zisku a ostatných príjmov vyplatených po 1. 1. 2017

Azda najdôležitejšou zmenou novely je tzv. zdaňovanie dividend a podielov pri súčasnou zrušení zdravotných odvodov. Hneď na úvod poznamenáme, že dividendy vykázané za roky 2004 – 2016 vyplatené po 1. 1. 2017 idú „v starom“ režime.
A ako to bude vyzerať v praxi?
Fyzické osoby (FO) zdania, resp. už dostanú zdanený
  • podiel na zisku (dividendu), ktorú im vypláca obchodná spoločnosť alebo družstvo
Ide o FO podieľajúce sa na základnom imaní alebo FO členovia štatutárneho či dozorného orgánu. Pôjde o dividendy vyplácané z hospodárskeho výsledku vykázaného do 31. 12. 2003 a po 1. 1. 2017. Zdaneniu podlieha brutto príjem.
  • podiel na likvidačnom zostatku (LZ)
Znížený o hodnotu splateného vkladu podľa § 25a, strata sa neakceptuje. Uplatní sa pre vstup do likvidácie najskôr 1. 1. 2017 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa Obchodného zákonníka najskôr po 1. 1. 2017.
  • vyrovnací podiel (VP)
Znížený o hodnotu splateného vkladu podľa § 25a, strata sa neakceptuje. Uplatní sa pre vyrovnací podiel určený na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017.
Pri LZ a VP sa za hodnotu splateného vkladu zaobstaraného do 31. 12. 2015 postupuje podľa predpisu účinného do 31.12.2015 za každý LZ a VP jednotlivo. Strata sa neakceptuje.
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem v. o. s. – pozri § 14)
  • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie a podiel na likvidačnom zostatku

FO uplatnia oslobodenie do 500 eur ročne za jednotlivé pozemkové spoločenstvo a zdania
sumu prevyšujúcu 500 eur.


V princípe v zdanení prichádzajú do úvahy možnosti

Zrážková daň 7 % pre rezidentov a nerezidentov zmluvných štátov zo zdrojov na území SR a nerezidentov nezmluvných štátov zo zdrojov na území SR pre HV do 31. 12. 2003.
Zrážková daň 35 % pre nerezidentov nezmluvných štátov zo zdrojov na území SR.
Zahrnutie príjmu do osobitného základu dane 7 % pre rezidentov zo zdrojov zo zahraničia zo zmluvných štátov a pre rezidentov zo zdrojov zo zahraničia pre HV do 31. 12. 2003.
Zahrnutie príjmu do osobitného základu dane 35 % pre rezidentov zo zdrojov zo zahraničia z nezmluvného štátu pre HV po 1. 1. 2017.

FO zamestnanci bez účasti na základnom imaní budú mať takéto podiely na zisku zaradené medzi zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zdanené preddavkovým spôsobom 19 – 25 %.

Právnické osoby (PO) zdaňujú dividendy, VP, LZ, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, podiel na zisku z pozemkového spoločenstva
  • vyplácané z hospodárskeho výsledku vykázaného do 31. 12. 2003 (pre vybrané PO) podľa § 52 ods. 24 (napr. rezident zo zdrojov na území SR a zahraničia takýto príjem zaradí do základu dane a zdaní 21 %; nerezident zo zdrojov SR – uplatní sa zrážková daň 19 %)
  • prijaté z hospodárskeho výsledku vykázaného po 1. 1. 2017 rezidentom z nezmluvného štátu: osobitný základ dane 35 %
  • vyplácané z hospodárskeho výsledku vykázaného po 1. 1. 2017 rezidentom do nezmluvného štátu: zrážková daň 35 %
  • príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácané právnickej osobe


Paušálne výdavky, tzv. SZČO

Pozitívna zmena pre podnikateľov s príjmami podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 a zároveň neplatiteľov DPH alebo platiteľov DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Paušálne výdavky sa zvyšujú na 60 %, maximálne 20 000 EUR ročne, k nim je možné uplatniť ešte zaplatené poistné a príspevky podľa § 5 ods. 7 písm. e). Ruší sa mesačné krátenie (napr. začínajúci podnikateľ).

Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %

Táto pozitívna zmena sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. 1. 2017.

Transferové oceňovanie

V zložitej oblasti transferového oceňovania oblasti došlo hlavne k doplneniu, úprave definície blízkej osoby, vedenia, obchodného vzťahu na právny alebo iný obdobný vzťah, zadefinoval sa nový pojem kontrolovaná transakcia, v rámci ktorej porovnávame nielen ceny, ale aj podmienky oproti nezávislému vzťahu. Ďalej došlo k spresneniu primárnej úpravy základu dane a spresneniu procesu pri žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia zároveň so zmenou poplatku.

Boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu

Sprísňujú sa sankcie pri konaniach daňovníkov bez ekonomického opodstatnenia, ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti. Na druhej strane sa zmierňujú sankcie daňovníkom za včasné uhradenie pokuty.

Úpravy základu dane súvisiace s registračným poplatkom k motorovým vozidlám v závislosti od vzniknutej situácie použije výrobca vozidiel, zástupca výrobcu vozidiel, autorizovaný predajca vozidiel (§ 17 ods. 39, § 25 ods. 3, § 52zj) pri motorovom vozidle evidovanom v evidencii vozidiel v Slovenskej republike po 31. 1. 2017.

Novým znením § 17 ods. 19 písm. b) sa jednoznačne vymedzujú a spresňujú výdavky (náklady) na nájomné, ktoré sa zahŕňajú do základu dane až po zaplatení. Ide o výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Nedaňové výdavky pri zmluvách o výpožičke

V zmysle § 21 ods. 1 písm. l) je nedaňovým výdavkom v tomto kontexte pre používateľa „všetko“ okrem výdavkov na energie vynaložených v súvislosti s používaním hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke.

Náš prelet daňovým svetom roka 2017 sa končí, takmer každá zo zmien si zaslúži samostatný článok či diskusiu.
Nezabudnime pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o dani z príjmov na individuálnosť a konkrétne podmienky posudzovaného prípadu.