streda 2. januára 2019

Zákonník práce zavádza rekreačné poukazy pre zamestnancov

Zamestnávatelia, od 1.1.2019 Zákonník práce zavádza rekreačné poukazy pre zamestnancov.

Je to povinné? Dobrovoľné?

Povinné pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.
Kto má nárok?
- zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce
- policajti, železniční policajti, príslušníci SIS, príslušníci väzenskej a justičnej - stráže
- vojaci
- hasiči
- zamestnanci v štátnej službe
Kedy má zamestnanec nárok?
- jeho pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov
- požiada o príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur za kalendárny rok (pri pracovných pomeroch na kratší pracovný čas – pomerné krátenie)

Dobrovoľné pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.
Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa.
Oprávnené výdavky na rekreáciu:
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území SR,
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR,
c) ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.