nedeľa 21. októbra 2018

Novely postupov účtovaniaDnešný článok bude zaujímať účtovníkov komerčnej sféry účtujúcich v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve. Zameriame sa na zmeny v postupoch účtovania, ktoré nadobudli účinnosť 1. októbra 2018.


Jednoduché účtovníctvo

Legislatívny rámec
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Ide o ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny, a to:

§ 4 ods. 13
 • upravuje účtovanie príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s nadobudnutím a predajom virtuálnej meny

§ 12 ods. 6
 • ustanovuje účtovanie virtuálnej meny pri jej odplatnom nadobudnutí v knihe krátkodobého finančného majetku a to v ocenení reálnou hodnotou
 • reálna hodnota virtuálnej meny podľa § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
je trhová cena ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou
 • v priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu
Podvojné účtovníctvo

Legislatívny rámec
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
 • Ide o ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny, a to:
§ 17 ods. 10 písm. c)
virtuálnu menu účtujeme v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok:
 • odplatne nadobudnú virtuálnu menu
 • virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu
 • virtuálnu menu nadobudnutú výmenou za inú virtuálnu menu

§ 46 ods. 6 upravuje:
 • účtovanie prírastku a úbytku virtuálnej meny na syntetickom účte, ktorý si vytvorí účtovná jednotka vo svojom účtovom rozvrhu, napríklad účet 258 – Virtuálna mena
 • tvorbu analytických účtov k virtuálnej mene (podľa jednotlivých virtuálnych mien a na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa vytvára osobitný analytický účet)
 • účtovanie virtuálnej meny pri jej úbytku na ťarchu účtu 568
 • účtovanie virtuálnej meny do výnosov v prospech účtu 668
 • pri prepočte reálnej hodnoty virtuálnej meny vyjadrenej v cudzej mene na eurá sa použije referenčný kurz ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 • hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a prepočtu virtuálnej meny na eurá sa účtujú podľa charakteru na účty 568, 668

§ 80 ods. 8
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa účtuje v prospech účtu 668
§ 85 ods. 2 písm. n)
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou sa sleduje na podsúvahe