nedeľa 15. novembra 2020

E-book o povinnostiach a výhodách spojených s autom v podnikaní na Slovensku

 

Máte firemné auto? A poznáte všetky výhody, ktoré to prináša? Ebook zadarmo!
Práve sme dokončili e-book o povinnostiach a výhodách spojených s autom v podnikaní na Slovensku.
 
Zahŕňa všetko o kúpe auta, uplatnení bločkov z benzínky, nákladoch, odpočte DPH a ďalších veciach, ktoré musí poznať každý podnikateľ – SZČO aj firma.
 
https://ebook.uol.cz/automobil_SK.pdf 
Neuhradené záväzky a ich dodaňovanie


Aj keď to nie je populárna téma pre podnikateľov, mnoho z nás sa jej nevyhne.


Priblížime si, čo to znamená.


Legislatívne ide o § 17 ods. 27 ZDP.


Neuhradené záväzky evidujeme v účtovníctve, ale prostredníctvom daňového priznania PO o ne zvýšime základ dane o:


 • 20%, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní

 • 50%,  ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní

 • 100%, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1080 dníSumu vypočítavame z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti (čiže vrátane prípadnej DPH).


Lehota sa počíta vždy od pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti. Uvedené platí aj na nováciu záväzku (t. zn. nahradenie záväzku novým).


Ktoré záväzky dodaňujeme:


 • prislúchajúce k daňovému výdavku (znížili sme si ním základ dane)

 • prislúchajúce k odpisovanému a neodpisovanému majetku

 • prislúchajúce k zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania

 • aj záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu (príjmu).


Ktoré záväzky nedodaňujeme:

 • záväzky organizačnej zložky po lehote splatnosti voči zriaďovateľovi (napr. za vnútropodnikové služby, refakturácie)

 • záväzky prislúchajúce k výdavku (nákladu), ktorý je súčasťou základu dane až po zaplatení

 • záväzky prislúchajúce k nedaňovým výdavkom

 • u daňovníka na ktorého bol vyhlásený konkurz

 • u daňovníka v reštrukturalizácii na záväzky v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom

 • záväzky k úverom, pôžičkám (pozor len istina, úrok sa dodaňuje)Pozitívum:

Po splatení záväzku, prípadne odpise záväzku príslušnú dodanenú sumu máme možnosť „oddaniť“ podľa § 17 ods. 32 ZDP.

Príklady:Príklad 1:

Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 nesplatený záväzok v hodnote 20 000 EUR vrátane DPH voči svojmu dodávateľovi tovaru, lehota splatnosti uplynula 15.4.2019.

Za rok 2020 dodaní sumu 4 000,- EUR.


Príklad 2:
Spoločnosť eviduje k 31.12.2020 nesplatený záväzok vo výške 70 000 EUR za kúpu pozemku, splatnosť uplynula 20.9.2019.

Aj tu musíme dodaňovať.

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2020 zvýši základ dane o 20% menovitej hodnoty nesplateného záväzku, t.j. o 14 000 EUR.Príklad 3:
Spoločnosť k 31.12.2020 eviduje nezaplatený záväzok vo výške 4 200,- EUR prislúchajúci k nákladu za účtovné služby, ktorý bol splatný dňa 18.4.2019.

Uvedený záväzok spoločnosť v roku 2020 nedodaňuje.

V roku 2019 mala spoločnosť povinnosť o náklad za účtovné služby (bez DPH) zvýšiť základ dane v daňovom priznaní na riadku 140.Príklad 4:

Spoločnosť k 31.12.2020 eviduje vo svojom účtovníctve nezaplatený záväzok za pohostenie svojich obchodných partnerov, splatný dňa 14.10.2019.

Uvedený záväzok spoločnosť v roku 2020 nedodaňuje,

V roku 2019 mala spoločnosť povinnosť o tento náklad zvýšiť základ dane v daňovom priznaní cez riadok 130 (tabuľka A).

Príklad 5:

Spoločnosť má k 31.12.2020 nesplatený záväzok vo výške 40 000 EUR za dodanie služieb, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 12.9.2019. S dodávateľom sa dohodla na predĺžení lehoty splatnosti do 31.10.2021.

Napriek dohode s dodávateľom spoločnosť musí dodaniť 20 % v roku 2020 t. j. sumu 8 000,- EUR


Príklad 6:

Spoločnosť má k 31.12.2020 záväzok vo výške 10 000 EUR za dodaný materiál, splatný 1.5.2018

V roku 2019 dodanila 20 % t. j. 2 000,- EUR

V roku 2020 dodaní 3 000,- EUR

V roku 2021 dôjde k odpusteniu záväzku v plnej výške 10 000,- EUR

Odpustenie záväzku daňovník účtuje v roku 2021 na príslušný účet ostatných výnosov /648 vo výške 10 000,- EUR.

V daňovom priznaní za rok 2021 o sumu  5 000,- EUR zníži základ dane.Príklad 7:

Spoločnosť X (daňovník zrušený bez likvidácie) sa zlúčila v reálnych hodnotách so spoločnosťou Y (právny nástupca), rozhodný deň bol 1.8.2020.

V rámci zlúčenia na právneho nástupcu prešiel aj záväzok v hodnote 20 000 EUR, ktorého splatnosť bola 20.10.2018.

V daňovom priznaní za rok 2019 spoločnosť X zvýšila základ dane o 20% záväzku, t. j. o 4 000 EUR.


Spoločnosť X v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré končí deň pred rozhodným dňom (t. j. od 1.1.2020 do 31.7.2020) zníži základ dane o sumu 4 000 EUR.


Ak uvedený záväzok k 31.12.2020 bude neuhradený, spoločnosť Y ako právny nástupca v daňovom priznaní za 2020 zvýši základ dane o 50% neuhradeného záväzku, t. j. o sumu 10 000 EUR.