pondelok 17. februára 2020

Elektromobily

Od 1.1.2020 sa dopĺňa nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky.
Platí už aj pre zdaňovacie obdobie roka 2019.

Do tejto odpisovej skupiny patria len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené

- „BEV“ alebo
- „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
Poznámka:
HEV (Hybrid Electric Vehicle) označuje hybridné elektrické vozidlo, ktoré nie je plug-in, daňovník ho zaradí do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky.

Spôsob výpočtu ročného odpisu pri rovnomernom odpisovaní 
Príklad:
- Obstaranie a zaradenie do majetku v máji 2019
- Obstarávacia cena 21 000 EUR
Elektromobily obstarané a uvedené do užívania do 31.12.2018
Daňovník vykoná zmeny aj pri tom majetku, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Ak elektromobil, ktorý daňovník obstaral napr. v rokoch 2017 a 2018, nemá v osvedčení o evidencii uvedené „BEV“ alebo „PHEV“, ale napr.: „elektrina“, „NM + elektrina“, daňovník musí vedieť preukázať, že označenie, ktoré sa u neho v osvedčení nachádza, zodpovedá označeniu „BEV“ alebo „PHEV“, potom môže predmetné vozidlo preradiť do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Elektromobily so vstupnou cenou 48 000 EUR a viac
Ak by mal elektromobil vstupnú cenu vyššiu ako 48 000 EUR, daňovník môže uplatniť odpis elektromobilu v plnej výške, ak vykáže základ dane aspoň vo výške 24 000 EUR (48 000 / 2). Ak základ dane nedosiahne minimálnu výšku, daňovník zvýši základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48 000 EUR.

pondelok 10. februára 2020

Zamestnanci nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

Ak ste ako zamestnanec mali v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti na území SR,  môžete najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebudete tak potom musieť sami podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2020, ak Vaše zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 eur.  
Žiadosť je nutné podať na predpísanom tlačive.

štvrtok 6. februára 2020

Oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2019


Boli ste objednávateľom diela, umeleckého výkonu alebo ste nadobudli licenciu?

S autorom ste uzatvorili písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou a jeho príjmy ste mu v roku 2019  vyplácali v brutto výške resp. znížené o povinný prídel do umeleckých fondov?

V tom prípade nezabudnite do 31.1.2020 túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu.

Ak ste písomnú dohodu s autorom o nevyberaní dane zrážkou uzatvorili, ale príjem nevyplatili, povinnosť podať oznámenie  zatiaľ nevznikla.

Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou ste povinní podať na predpísanom štruktúrovanom formulári s označením OZN4317v17_1.

nedeľa 2. februára 2020

Dopady vystúpenia Veľkej Británie z EÚ

Spojené kráľovstvo sa stáva od 1.2.2020 tretím štátom.
Zároveň však bude do 31.12.2020 platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo a EÚ budú snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch.
Počas celého tohto obdobia zostávajú aj podmienky vzájomných pomerov v oblastí daní nezmenené.

Preprava tovaru:
Bude považovaná za intrakomunitárny pohyb, na ktorý sa neuplatňujú colné formality. Takýto pohyb tovaru nebude až do konca prechodného obdobia podliehať colnému dohľadu.

Dovoz tovaru:
Obchodníci môžu počas prechodného obdobia dovážať a vyvážať zo/do Spojeného kráľovstva tovar tak ako doteraz, bez kontrol na hraničných priechodoch a iných colných formalít.

Občan pri dovoze či objednávaní tovar:
Rovnaký postup platí aj pre bežných občanov, ktorí si tovar dovezú so sebou ako cestujúci alebo si ho objednajú prostredníctvom internetu zo Spojeného kráľovstva.