piatok 5. apríla 2019

Pokladnica e-kasa klient

Najprv si zopakujme známe:
zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby vymedzené v prílohe zákona, na území SR a prijímajú tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (karty, poukážky..).
Zákon platí aj pre zahraničných podnikateľov na našom území.
Títo podnikatelia v súčasnosti na evidenciu prijatých tržieb používajú elektronické registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice.
 
Od 1.4.2019 sa zavádza používanie nového typu pokladnice – pokladnice e-kasa klient, ktorou je:
  • virtuálna registračná pokladnica (VRP)
  • on-line registračná pokladnica (ORP)   
Podnikateľ, ktorý už používa na evidenciu tržieb ERP, môže najskôr od 1.4.2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu a je povinný on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1.7.2019.
Podnikateľ má ale aj právo rozhodnúť sa pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice.
 
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby podľa zákona o ERP prvýkrát od 1.4.2019, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient (rozhodne sa či VRP alebo ORP). Tento podnikateľ sa nemôže rozhodnúť, že bude od 1.4.2019 do 30.6.2019 používať ERP.
Napríklad:
- nový podnikateľ, ktorý začne predávať tovar od 1.4.2019
- podnikateľ, ktorý poskytoval iba služby neuvedené v prílohe zákona a od 1.4.2019 alebo neskôr začne poskytovať služby uvedené v prílohe zákona alebo začne predávať tovar
- podnikateľ, na ktorého sa od 1.4.2019 už nevzťahuje výnimka z povinnosti evidovať tržbu (za podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím začne prijímať tržbu za predaný tovar zamestnanec, ktorý nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím)
 

Podnikatelia budú povinní najneskôr od 1.7.2019 používať na evidenciu prijatých tržieb výlučne pokladnice e-kasa klient.
Používanie elektronických registračných pokladníc sa ukončí k 30.6.2019.

Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb VRP, ju môže používať naďalej, ale môže sa rozhodnúť, či od 1.4.2019 začne používať ORP alebo ďalšiu VRP.