sobota 19. januára 2019

Vybrané sumy pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb pre rok 2019

Ako sme Vás v jednom z predchádzajúcich článkov informovali, od 1.1.2019 sa mení minimálna mzda. Jej zvýšenie ako i zvýšenie sumy životného minima majú vplyv na sumy nezdaniteľných častí základu dane, nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a iné sumy uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

Suma životného minina na jednu plnoletú fyzickú osobu = 205,07 EUR
Suma minimálnej mzdy = 520,- EUR

Vyberáme pre Vás zaujímavé:

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 20 507,- EUR vrátane, pri vyššom základe dane sa kráti, resp. môže byť aj nula)
 2. mesačne pri výpočte preddavku na daň zo mzdy 328,11 EUR

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka nemá vlastný príjem)
 2. ročne 3 937,35 EUR mínus vlastný príjem manžela/ky (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka má vlastný príjem)
Pri základe dane nad 36 256,38 EUR sa kráti, resp. môže byť aj nula.

 • Sadzba dane pre fyzickú osobu

 1. Zamestnanci, živnostníci, ostatné príjmy – progresia zdaňovania

19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 EUR vrátane ročne
Pre účely mesačných preddavkov (zamestnanci) 1/12 t. zn. 3 021,36 EUR (akceptuje sa aj suma 3 021,37 EUR)

25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne vyššie uvedené čiastky.

 1. 19% z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 (kapitálový majetok)
 2. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) (napr. dividendy zo zahraničia zmluvné štáty)
 3. 35 % osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) (napr. dividendy zo zahraničia nezmluvné štáty)
ybrané sumy pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb pre rok 2019

Ako sme Vás v jednom z predchádzajúcich článkov informovali, od 1.1.2019 sa mení minimálna mzda.
Jej zvýšenie ako i zvýšenie sumy životného minima majú vplyv na sumy nezdaniteľných častí základu dane, nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a iné sumy uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

Suma životného minina na jednu plnoletú fyzickú osobu = 205,07 EUR
Suma minimálnej mzdy = 520,- EUR

Vyberáme pre Vás zaujímavé:

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 20 507,- EUR vrátane, pri vyššom základe dane sa kráti, resp. môže byť aj nula)
 2. mesačne pri výpočte preddavku na daň zo mzdy 328,11 EUR

 • Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019
 1. ročne 3 937,35 EUR (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka nemá vlastný príjem)
 2. ročne 3 937,35 EUR mínus vlastný príjem manžela/ky (daňovník dosiahne základ dane do 36 256,38 EUR vrátane, a manžel/ka má vlastný príjem)
Pri základe dane nad 36 256,38 EUR sa kráti, resp. môže byť aj nula.

 • Sadzba dane pre fyzickú osobu

 1. Zamestnanci, živnostníci, ostatné príjmy – progresia zdaňovania

19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 EUR vrátane ročne
Pre účely mesačných preddavkov (zamestnanci) 1/12 t. zn. 3 021,36 EUR (akceptuje sa aj suma 3 021,37 EUR)

25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne vyššie uvedené čiastky.

 1. 19% z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 (kapitálový majetok)
 2. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a) (napr. dividendy zo zahraničia zmluvné štáty)
 3. 35 % osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b) (napr. dividendy zo zahraničia nezmluvné štáty)