piatok 18. mája 2018

Limitované daňové odpisy, limitované nájomné - Automobil v podnikaní 5. časťV dnešnej časti sa budeme zaoberať limitovaním
 • daňových odpisov
 • nájomného
v daňových výdavkoch z pohľadu zákona o dani z príjmov pri tzv. „luxusných“ autách.
Legislatívny rámec
 • zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v platnom znení
najmä: § 17 ods. 34; § 17 ods. 35; § 25 ods. 3; § 17 ods. 19 písm. b)

Jednoducho povedané
 • pri autách s hodnotou 48 000,- € a viac, pri nedosiahnutí zákonom určeného základu dane vzniká povinnosť zvýšenia základu dane (krátenie daňových odpisov, pri prenajatých luxusných vozidlách krátenie nájomného).
 • krátený odpis je navždy stratený
 • pri neuhradení nájomného zvýšenie základu dane, nemusí byť navždy stratené

Predpoklady, ktoré si stanovujeme v úvode našich sérií budeme meniť vo viacerých alternatívach:

Alternatíva A)
 • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť kúpila a zaradila do obchodného majetku
 • vstupná cena je rovná alebo vyššia ako 48 000,- EUR
 • auto bude využívané výlučne na podnikanie
 • nejde o prenajímateľa osobných automobilov (operatívny prenájom)

Príklad:

Spoločnosť si obstarala v januári 2017 osobný automobil v hodnote 80 000,- €.

Rovnomerné odpisy počas doby odpisovania 4 roky predstavujú 20 000,- € ročne.
Aká bude úprava základu dane počas jednotlivých zdaňovacích období?

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Uplatnený daňový odpis zo vstupnej ceny
Odpis z limitovanej vstupnej ceny
Úprava základu dane
2017 12 000 20 000 12 000 bez úpravy ZD
2018 11 000 20 000 12 000 + 8 000
2019 5 000 20 000 12 000 + 8 000
2020 13 000 20 000 12 000 bez úpravy ZD

Spoločnosť zvýši základ dane v tom zdaňovacom období, keď dosiahnutý základ dane v daňovom priznaní, ktorého súčasťou sú odpisy zo vstupnej ceny (80 000,-), nedosiahne výšku ročného odpisu z limitovanej vstupnej ceny.
Zároveň platí, že ak príde k zvýšeniu základu dane, o časť odpisu, ktorý prevyšuje odpis z limitovanej vstupnej ceny sa daňová zostatková cena znižuje o odpis vypočítaný zo vstupnej ceny. Čo to znamená: spoločnosť v našom príklade v roku 2018 a 2019 už navždy príde o 2 x 8 000,- €.
Dôležité:
Spoločnosť má takéto luxusné automobily 2 ks.
Pre plné uplatnenie daňových odpisov musí dosiahnuť základ dane min. 2 x 12 000 = 24 000,- €
atď.

Poznámka: ak spoločnosť obstará auto v priebehu roka – prepočítava pomerné časti odpisov.

Alternatíva B)
 • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť prenajala formou operatívneho prenájmu (teda je Nájomcom)
 • vstupná cena prenajatého automobilu je rovná alebo vyššia ako 48 000,- EUR
 • auto bude využívané výlučne na podnikanie
Príklad 1:
Spoločnosť si automobil prenajala v januári 2017. Výška nájomného zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti predstavuje sumu 14 500,- €. Nezaplatené nájomné k 31.12.2017 je vo výške 1 500,- €.

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Zaúčtované nájomné
Limitované nájomné
Úprava základu dane
2017 15 000 14 500 14 400 + 1500 na riadku 140

Spoločnosť vykázala vyšší základ dane (15 000,-) ako je limitované ročné nájomné (14 400,-) a z tohto dôvodu nevykoná úpravu základu dane.
Ale z dôvodu dlžnej čiastky na nájomnom 1 500,- € sa základ dane zvýši.
V roku 2018 po úhrade dlžnej čiastky je možné základ dane znížiť (spoločnosť tým nemusí prísť navždy o tento daňový náklad).

Príklad 2:
Spoločnosť si automobil prenajala v januári 2017. Výška nájomného zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti predstavuje sumu 14 500,- €.

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Zaúčtované nájomné
Limitované nájomné
Úprava základu dane
2017 11 000 14 500 14 400 + 100

Príklad 3:
Spoločnosť si automobil prenajala v marci 2017. Výška nájomného zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti predstavuje sumu 14 500,- €. Nezaplatené nájomné k 31.12.2017 je vo výške 1 500,- €.

Rok
Dosiahnutý
Základ dane
Zaúčtované nájomné
Limitované nájomné (pomerná časť)
Úprava základu dane
2017 11 000 14 500 12 000
+ 1500 r. 140 DP
+ 2 500 mínus 1 500 = r. 302 DP

Čo sa tu udialo? Prečo sa všetko „skomplikovalo“ ?

Automobil sa prenajímal časť zdaňovacieho obdobia a ešte k tomu časť nájmu nebola uhradená.
Spoločnosť vykázala nižší základ dane (11 000,-) ako je pomerná časť limitovaného ročného nájomného 14 400/12 mesiacov x 10 mesiacov operatívneho nájmu = 12 000,- a preto je povinná upraviť = zvýšiť základ dane o 14 500 – 12 000 = 2 500,- €.
Časť neuhradeného nájmu zvýšila základ dane na riadku 140 daňového priznania.
Riadok 302 daňového priznania zvýšil základ dane už len o rozdiel medzi sumou 2500 a 1500 = 1000,- €.
(Súčasťou základu dane je teda nájom len vo výške 12 000,- €).
Pozor suma 1 500,- € ani po úhrade už nezníži základ dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach!

Dôležité:
 • pri viacerých prenajatých luxusných autách – prepočet podľa počtu týchto áut