sobota 27. januára 2018

Automobil v podnikaní 3. časť: Automobil využívaný na podnikanie aj na súkromné účely z pohľadu dane z príjmov

Treťou časťou autičkárskej série nás budú sprevádzať tzv. súkromné účely. Zameriame sa na uplatňovanie daňových výdavkov spojených s motorovým vozidlom využívaným aj na súkromné účely podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení (ZDP).

Predpoklady, ktoré si zvolíme dnes, budú:
  • automobil si SZČO alebo obchodná spoločnosť kúpila a zaradila do obchodného majetku
  • vstupná cena je vyššia ako 1 700,- EUR a nižšia ako 48 000,- EUR
  • auto bude využívané na podnikanie ako i na súkromné účely

Daňové hľadisko

§ 19 ods. 2 písm. t) ZDP
Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú: „výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to
1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu,“

Čo to znamená? Zákonné obmedzenie výšky daňových výdavkov. Daňový výdavok je uznaný len v pomernej časti v akej sa majetok požíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Pomerná časť sa uplatní na odpisy, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy, udržiavanie.
Dôležitá poznámka: Daň z motorových vozidiel sa nekráti, bez ohľadu na rozsah použitia motorového vozidla na podnikanie a na súkromné účely (§ 19 ods. 3 písm. j) ZDP).

Zákon dáva možnosť výberu medzi:
paušálnym uplatňovaním výdavkov vo výške 80 %
  • výhodou je, že správca dane ďalej nebude zisťovať skutočný pomer používania auta na podnikateľské a súkromné účely
  • správca dane ale môže skúmať, či je auto skutočne využívané na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu (čo je základnou podmienkou pre uplatňovanie daňových výdavkov, ako sme si hovorili už v začiatkoch našej série článkov)
preukázateľnou výškou výdavkov v závislosti od skutočného využitia auta na podnikateľské a súkromné účely
  • daňovník vie/musí preukázať správcovi dane skutočný pomer používania autíčka pre uplatnenie výdavku v rozmedzí nad 80 % do 100 %
(100 % = plné využívanie auta na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov)
  • spôsob preukazovania ostáva na daňovníkovi (napr. interný predpis)

Vyššie uvedené sa neuplatní u zamestnávateľa uplatňujúceho postup podľa § 5 ods. 3 písm. a).

To znamená prípad, kedy zamestnávateľ poskytne zamestnancovi auto na služobné aj súkromné účely v 1. až 8. roku od jeho zaradenia do užívania a zamestnancovi zdaňuje 1 % zo vstupnej ceny automobilu (vrátane DPH).

§ 5 ods. 3 písm. a)
Príjmom zamestnanca je aj počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1% v
1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,
2. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5% k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,“

Príklad 1: SZČO
SZČO si kúpil a zaradil do obchodného majetku auto, ktoré na 50 % využíva jeho rodina súkromne. SZČO nemôže uplatniť 100 % výdavkov spojených s využívaním tohto auta a rozhodol sa pre § 19 ods. 2 písm. t) bod 1. a teda si uplatní 80 % paušálne výdavky na obstaranie (odpisy), prevádzkovanie, opravy a udržiavanie, poistenie apod.. Skutočný pomer využívania auta na súkromné účely ďalej neskúma. Daň z motorových vozidiel si uplatní v plnej výške.

Príklad 2: Právnická osoba
Auto poskytnuté zamestnancovi na služobné a súkromné účely u zamestnávateľa znamená, že zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla a nekráti daňové výdavky! (sú plne uznané; v prípade PHL – len tie, ktoré súvisia s podnikaním). Postup podľa § 19 ods. 2 písm. t) uplatní až v 9. roku a ďalších rokoch od jeho zaradenia do užívania, v prípade ak naďalej poskytuje automobil zamestnancovi aj na súkromné účely.

Rozdiel „80 % - ných paušálov“
Úprava paušálu PHL (§ 19/2/l/3.) do výšky 80 % nesúvisí a nenadväzuje na úpravu paušálu 80 % na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku (§ 19/2/t).
To znamená, že ak daňovník uplatňuje 80 % paušál na PHL, neznamená to automaticky aj krátenie výdavkov na 80 % podľa § 19/2/t. Nie je možné automaticky tvrdiť, že tento daňovník používa predmetné auto aj na iné než podnikateľské účely.
Obidve úpravy boli zavedené so zámerom zníženia administratívnej náročnosti.
Pri paušále 80 % na PHL to znamená, že nemusí viesť knihu jázd.
Pri paušále 80 % podľa § 19/2/t správca dane nebude skúmať skutočný pomer využívania majetku na podnikateľské a súkromné účely, ale len, či majetok slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
Naša autičkárska séria sa presunula do zložitejšej oblasti, a aby sme tieto okruhy postupne zvládli a uložili si ich v našich ekonomických hlavičkách,
ďalšia časť bude kontinuálne nadväzovať na automobil využívaný podnikanie aj na súkromné účely
z pohľadu dane z pridanej hodnoty.